9 november 2011

Algemene beschouwingen 2012 en moties

 

De PvdA-fractie meldde al eerder bij de Voorjaarsnota dat er vele onzekerheden zijn waar wij echt moeite mee hadden. Deze onzekerheden staan wat ons betreft bij deze Algemene Beschouwingen nog recht overeind. Sterker nog, de financiële situatie in de wereld en m.n. in Europa maakt dit enkel nog erger. De begroting 2012 is gebaseerd op al die onzekerheden vooral een aantal maatregelen vanuit het Rijk. Daarnaast laat het college ook een aantal onzekerheden boven de markt hangen zoals de bezuinigingen op de bibliotheek. Maar ook het één op één doorrekenen in de meerjarenraming t.m. 2015 geeft geen zekerheid voor de Voorjaarsnota 2012.Ondanks dat we het college hebben corrigeren op een aantal punten met onze moties en amendement vinden wij de uitgangspunten in deze niet de onze. De zwakkere schouders krijgen in verhouding de komende jaren te veel lasten. Daarom stemt de PvdA niet in met deze begrotingen. Dat neemt overigens  niet weg dat wij constructief mee zullen blijven denken.

Wat is overgenomen of in meerderheid van stemmen aangenomen:

1.            Amendement, Stapeling bezuinigingen (tegemoetkoming mensen met laag inkomen);

Overgenomen door college.

2.            Motie, sociale huurwoningen voor middeninkomens;

Aangenomen.

3.            Motie, Maatschappelijke discussie WMO;

Strekking overgenomen door college, toespitsen op prestatievelden 7, 8 en 9 en niet de termijn van 1 jaar aanhouden maar 3 maanden.

4.            Gemeente als sociale werknemer;

Intentie door college overgenomen / percentage van 5 % afgewezen.

5.            Onderzoek vernieuwing communicatie met wijken;

Overgenomen door college.

 

Hieronder treft u de letterlijke bijdrage, moties en amendement aan, uitgesproken bij de Algemene Beschouwingen 2012 op 3 november 2011.

Jos Boetzkes, fractievoorzitter

 

Inleiding

De begroting 2012 is een bijna-kopie te noemen van de
Voorjaarsnota dit jaar. Alle onzekerheden over het bestuursakkoord, de WMO,
ABWZ, Jeugdzorg en de WWNV blijven overeind, zij worden gedecentraliseerd
zonder toereikende middelen. Dat leidt tot een stapeling van bezuinigingen waar
de PvdA niet blij van wordt. Hoe denken andere fracties hierover? Wij dienen
hierover een aantal moties in. (motie 1, 2, 3)

Het zijn moeilijke tijden m.n. voor een aantal groepen in
onze samenleving. Voor ons staat solidariteit voorop met het welzijn van ALLE
Helmonders. Dit vraagt wat extra’s van de gemeente……..en dat hoeft niet altijd
in geld te zijn!

Verder constateren we problemen met het grondbedrijf,
rentekosten 6 miljoen+, dat wat ons betreft structureel opgeteld moet worden
bij de 13 miljoen structurele bezuinigingen. Er is immers weinig perspectief op
bouwopdrachten.

Naast alle misère van bezuinigingen en crisis zijn er
wellicht ook kansen te benoemen. Hierbij moet gedacht worden aan nog betere
samenwerking met de B5 en Brainport-gemeenten. Zuidoost Brabant zou moeten
opereren als één grote stad. Wij zien hier een geweldige uitdaging met grote
kansen.

 

Stadsvisie

Een nieuwe Stadsvisie is een begrijpelijke zaak. De
situatie is in de afgelopen jaren erg veranderd en onze ambities zijn door de
economische en financiële crisis onder druk komen te staan.

Van een samenhangend programma om het toekomstbeeld uit
de Stadsvisie de te bereiken is geen sprake meer. Wij vinden dat jammer. Temeer
omdat het later en het versnipperd uitwerken van de Stadsvisie in sectorplannen
geen volwaardig alternatief vormt.

Wij zijn voorstander van een concrete meerjarenplanning
(vergelijkbaar met de vroegere MOP’s) voor de fase tussen de uitgewerkte
Stadsvisie en de sectorplannen, en om deze elke 5 jaar aan te passen. Het
eerste meerjarenplan zou dan tegelijk met de nieuwe Stadsvisie moeten worden
uitgebracht.

In de vorige stadsvisie was een kernpunt dat de groei die
onze stad zou moeten doormaken vooral ook ten goede zou moeten komen aan de
Helmonders die er sociaal-economisch en maatschappelijk minder goed voor
stonden. Nu deze groei stagneert achten wij het van het allergrootste belang
dat dit met voorrang en concreet terugkomt in de komende Stadsvisie. Wij zullen
e.e.a. nauwlettend volgen, te beginnen aankomende dinsdag bij in RF over dit
onderwerp.

 

Centrumplan

De PvdA ondersteunt het gefaseerd uitvoeren van het
centrumplan. Vernieuwen en verbeteren van het centrum zal zorgen voor een
economisch impuls. De PvdA wil echter voorkomen dat er gebouwd wordt voor
leegstand zoals het pand onder de bibliotheek. We willen dat met gevestigde en
nieuwe ondernemers vooraf afspraken worden gemaakt om leegstands-risico’s uit
te sluiten.

 

Ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting

De verwachting is dat door de economische recessie, meer
huiseigenaren hun huis gedwongen moeten verkopen. Het aantal nieuwbouwwoningen
dat met een starterslening wordt gekocht neemt daarentegen toe. De PvdA wil dat
er een balans komt tussen bestaand en nieuw woningaanbod. We willen de koop van
bestaande woningen stimuleren en een deel van de nieuwbouwprojecten omzetten
naar (sociale)huursector. Het is voor gezinnen met een inkomen net boven de
33.000,= ( zo’n 5500 huishoudens in Helmond) onmogelijk geworden om in
aanmerking te komen voor een sociale of betaalbare huurwoning. Deze doelgroep moet
naar de voor hen te dure particuliere
huursector of gedwongen een huis kopen. De PvdA wil dat voor deze groep een
aanbod gecreëerd wordt dat past bij hun inkomen. Met de woningcorporaties moet
worden gesproken over het toepassen van de 10% regeling. (motie 4)

 

Stedelijke
vernieuwing/integratie

Onze binnenstad heeft veel negatieve media-aandacht
gekregen. Die problematiek was het gevolg van het samenbrengen van nieuwe
huiseigenaren met oude huurders en van bewoners vanuit verschillende sociale
klasse, verschillende culturen en economische achtergronden. Dat kan
problematisch verlopen. Goede sociale cohesie creëren is een proces van lange
adem en grote investering. De herstructurering van de Leonarduswijk en
Helmond-west kan een zelfde problematiek tot gevolg hebben. College, trek een
wijze les uit de situatie van de binnenstad-oost!

Wij vinden dit voorval symptomatisch voor het rigoureus
afzweren van een volwaardig integratiebeleid. Problemen op dit terrein tackelen
met een overwegend repressieve aanpak? Wij voorzien dan een herhaling van de
overlast. De overlast gevende jongeren, waartegen hard moet worden opgetreden, zijn,
evenals de verontrustende reacties, indicaties van een tekortschietend beleid.

Wij hebben steeds gepleit voor continuering van het
integratiebeleid. Wij  verwijzen naar
onze eerdere inbreng bij de begroting ’11 en de VJN van dit jaar. Wij dienden
diezelfde motie integratiebeleid in, die wij nog steeds van belang vinden. Let
wel: het gaat niet om feestjes, maar om het samenbrengen van mensen waardoor
wederzijds begrip en acceptatie ontstaat. Zo kan wrijving tussen bevolkingsgroepen
worden weggenomen. Onbekend maakt onbemind en dat willen we tegengaan. (Motie 5)

 

Inburgering

Op het participatiebudget wordt desastreus bezuinigd. Hoe
denkt het college om te gaan met het deel inburgering?  De begroting aanpassen wanneer de definitieve
bedragen bekend zijn is, gelet op het belang van dit thema, voor ons te vaag.
Wij hebben de volgende vragen:

 

1. Kunt u aangeven hoeveel mensen vanaf 2012  recht hebben op inburgering maar door de
bezuinigingen hieraan niet kunnen deelnemen.

2. Bent u het met ons eens dat met bezuinigen op
inburgering dezelfde fout gemaakt wordt als met de eerste generaties
gastarbeiders en hun gezinnen, terwijl toch politiek breed geroepen is dat deze
‘fout’ nooit meer gemaakt mag worden?

3. Bent u bereid om in de komende begrotingen te zoeken
naar mogelijkheden om de bezuiniging (deels) op te vangen, zodat inburgeringstrajecten
voor een grotere groep (alsnog) door kunnen gaan?

 

Het
armoedebeleid

De beschaving in een stad wordt afgemeten aan de wijze waarop er met de
kwetsbare mensen wordt omgegaan.

Helmond is de armste gemeente in Brabant. Armoede is een maatschappelijk
probleem met grote gevolgen voor zowel de mensen die het betreft als de
samenleving in zijn totaliteit. Inkomensproblemen en hardnekkige schulden komen
nooit alleen. Arme mensen kampen relatief vaak met een slechte fysieke en
geestelijke gezondheid. Hun vermogen tot zelfredzaamheid is broos. De deelname
aan de samenleving is zwak of ontbreekt. Vaak zien we een stapeling van financiële-,
sociale- en gezondheidsproblemen. Mensen die niet mee kunnen doen in de
samenleving lopen grote kans in een sociaal en maatschappelijk isolement te
raken. Daarbij loopt de samenleving hun potentieel mis.
Armoedebestrijding moet in Helmond nog meer aandacht te krijgen dan tot nu
toe het geval is geweest. Onze fractie pleit ervoor om het beleid van de
schuldhulpverlening te verbeteren. Voorheen werden mensen in een
schuldhulpverlening traject na ca. 6 weken geholpen. Nu is de wachtperiode 3
maanden. Mijn fractie pleit ervoor de wachttijd drastisch te verkorten. Graag
uw reactie.

 

Een zichzelf respecterende samenleving schrijft niemand
af. Daarom wil de PvdA-fractie opkomen voor mensen die verslaafd zijn. Verslaving
is een blijvend maatschappelijk probleem ondanks verschuiving van de groep
gebruikers en gebruikte middelen. De opvang voor deze groep, zoals in de
Oversteek, is belangrijk. Het voorkomt veel overlast in de stad en de wijken.
Een veelpleger kost de Helmondse samenleving 40.000 per jaar. Een opvangplaats
is dus goedkoper.

De PvdA waarschuwt hier de Rijkssubsidie 1 op 1 niet door
te bezuinigen. Kiezen tussen wel en geen opvang is geen optie. Zet ons niet
voor het blok!

 

Werk
en inkomen

De PvdA maakt zich enorm druk om de ontwikkelingen en de
onzekerheden en risico’s op het terrein van werk en inkomen.

1 We komen niet in aanmerking voor de compensatieregeling
WWB.

2 Het re-integratiebudget wordt gehalveerd.

3 Het subsidiebedrag voor een WSW-er wordt met ongeveer
€4000 verlaagd.

4 We hebben te maken met veel WSW-ers die vallen onder de
oude CAO.

 

Waaruit gaan we dit allemaal financieren? Allemaal uit de
re-integratie budgeten? Een alternatief heeft de gemeente bijna niet. Maar we raken
hierdoor nog meer in de problemen. Op lange termijn leidt dit niet tot
structurele oplossingen voor de problemen die wij in Helmond hebben m.b.t.
werkgelegenheid en (langdurige) werklozen.

De begroting gaat uit van een uitstroom van 20.5 % uit de
WWB. Dit lijkt ons een risico, want wat als we dit niet halen? Wij vrezen een
domino-effect. De financiering van de WWB-WSW en re-integratie zijn te veel aan
elkaar verbonden.

Welke risico’s loopt de gemeente precies bij middelen
voor werkgelegenheid, re-integratie en sociale uitkeringen? Welke wethouder is
hiervoor verantwoordelijk en is een herverdeling van portefeuilles hier te
voorzien?

 

Op dit moment wordt in opdracht van de G32 onderzoek gedaan
naar het stapelingseffect bij huishoudens en wat gemeenten hieraan kunnen doen.
Wij denken dat dit het voornaamste probleem van de komende jaren zal worden. Het
college zal dit als collectief op de agenda moeten zetten en het gezamenlijk
als een integraal probleem moeten oppakken. (motie 6)

 

Wajong

De nieuwe wet werk naar vermogen zal voor onder andere de
WAJONG weinig positiefs in petto hebben. Wij vrezen dat de financiële gevolgen
voor die groep groot zullen zijn. Is de gemeente startklaar om de nieuwe
wet naar vermogen te behappen? En hoe denkt u de nood bij de WAJONG te lenigen?
De verantwoordelijk wethouder hief nog onlangs de handen in de lucht met de
verzuchting: laat het maar op ons afkomen. Wij begrijpen deze worsteling. Het
is een maatschappelijk probleem waar we niet omheen kunnen maar het zal hoe dan
ook opgelost moeten worden. (motie 7)

Jeugd en onderwijs

In het beroepsonderwijs doen zich verschillende
ontwikkelingen voor die hun weerslag hebben voor de komende beroepsbevolking in
Helmond, o.a. door de samenvoeging van de Eindhovense en Helmondse ROC’s. In
deze begroting wordt hierover met geen woord gerept. Kunt u aangeven waarom
niet?

 

Zorg
en Welzijn

De ambities van het college zijn hoopgevend. Maar er
schuilt een gevaar in het uitgangspunt  “wederkerigheid” bij het gebruik van
voorzieningen, waarbij wederkerigheid wordt geïnterpreteerd als “er eigen
verantwoordelijkheid tegenover stellen”. Immers, niet iedereen is in staat om dat
te doen. In  Helmond blijken steeds meer
huishoudens te worden geconfronteerd met financiële problemen, waardoor ouders
b.v. niet meer in staat zijn om hun kinderen te onderhouden en naar school te
laten gaan. Dat kunnen we niet kunnen toestaan.

Een groeiende groep ouderen valt door het ontbreken van
een sociaal netwerk, familie en mantelzorgers, tussen de beleids- en
uitvoeringsregels.  We missen hier
adequaat beleid.

 

Er zijn in Helmond tussen de 1400 en 1800 inwoners die
gebruik maken van begeleiding binnen de AWBZ. Een enorm verschil tussen onder-
en bovengrens (400 personen). Heeft het college al meer inzicht in de
werkelijke cijfers? Juiste cijfers zijn van belang om in beeld te krijgen welke
risico’s onze gemeente loopt bij de decentralisatie van de AWBZ.

En welke risico’s loopt de gemeente bij de efficiencykorting
op jeugdzorg, passend onderwijs, inperking ziektekosten, AWBZ en Wajong?

 

U stelt dan er geen duidelijkheid is over de mate van
vrijheid van gemeenten om al dan niet PGB’s aan te bieden. 1 op 1 bezuinigen
betekent niet dat je niets meer kunt of hoeft te doen. Als iets belangrijk
wordt gevonden moet er toch creatief gehandeld kunnen worden. In de gemeente
Amsterdam gaat de VVD-wethouder een eigen PGB regeling organiseren. Zijn er
soortgelijke plannen in Helmond?

 

Het
wijkgericht werken

Wat u schrijft ondersteunen wij: “Vrijwilligerswerk is
van onschatbare waarde”. Wij vinden dus dat het college alles uit de kast moet
trekken om het vrijwilligerswerk te ondersteunen, faciliteren en waarderen! Dus
niet sluiten van accommodaties en afschaffen van de vrijwilligerskaart waar
(nog) niets voor geregeld is. Naast uitdaging tot burgerparticipatie hoort
zeker ook waardering.

We snakken naar meer cohesie in wijken en buurten. De
Wijkraden, de katalysators tussen politiek en burgers, dreigen te vergrijzen en
leeg te lopen. Het communiceren met wijk en wijkraden vraagt om verandering en
vernieuwing.

Wij dienen ook een voorstel in om de wijkaccommodaties
een nieuwe impuls te geven waarbij service voor wijkbewoners verbeterd kan
worden. (motie 8

Onlangs heeft het college de wijktafels geïntroduceerd.
Het college wordt nu eendimensionaal en te beperkt over de wijkaangelegenheden
geïnformeerd. Bovendien blijkt dat door vergrijzing en gebrek aan betrokkenheid
de nieuwe aanwas van wijkbewoners in wijkraden stokt. De gemeente moet zich
hierop bezinnen. Wij willen via een motie het college hier een opdracht voor
geven. (motie 9)

 

 

 

motie 1, stapeling,

motie 2, intrekken steun bestuursakkoord,

motie 3, afbakening tegenprestatie in WWB

motie 4, huurwoningen

Motie 5, integratie oud model

motie 6, maatschappelijke discussie WMO

motie 7, gemeente als sociale werkgever

motie 8, wijkservicepunten

motie 9, onderzoek vernieuwing communicatie met wijken

motie 10, vrij parkeren bloeddonoren

 

 

Motie 1: Stapeling bezuinigingen

 

De
Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 3 November 2011

constateert
dat:

 

Het
kabinet voornemens is om ook voor 2012 bezuinigingen door te voeren, onder
andere op de terreinen zorg en wonen;

chronisch
zieken, gehandicapten en mensen met een uitkering veel bezuinigingen
tegelijkertijd te verwerken krijgen;

 

overweegt
dat:

zwakkeren
in de samenleving minder financiële ruimte hebben om bezuinigingen op te
vangen;

 

spreekt
uit:

iedereen
een steentje moet bijdragen, maar dat mensen met een laag inkomen zoveel
mogelijk moeten worden ontzien bij bezuinigingsmaatregelen;

 

verzoekt
het college:

–       inzichtelijk te maken wat de cumulatie van
inkomenseffecten zijn voor onze kwetsbare groepen, via o.a. het armoedeplatform


de in de
september circulaire genoemde middelen van € 637.000,= (structureel) specifiek
geheel hiervoor te bestemmen

 

en
gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens
de fractie van de PvdA Helmond

 

 

Motie 2: Steun intrekken bestuursakkoord

 

De
Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 3 November 2011

constateert
dat:

 


een grote
meerderheid van gemeenten tijdens het VNG-congres van 8 juni jl. heeft
ingestemd met het bestuursakkoord, met uitzondering van de paragraaf werk
(6.1);


het besluit
genomen op het VNG-congres tweeledig was: beïnvloeding van de Wet werken naar
Vermogen tijdens het wetgevingstraject én dooronderhandelen;


de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet meer spreekt over een
bestuursakkoord, maar over ‘een set van bestuurafspraken’;


de Wet Werken
naar Vermogen en een teruggedraaide korting van € 100 miljoen voor Regionale
Uitvoeringsdiensten geen onderdeel uitmaken van de set van bestuursafspraken;

 

overweegt
dat:

 


het
dooronderhandelen niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd;


er geen extra
structureel geld is gereserveerd voor de Wet Werken naar Vermogen;


er geen
bindende afspraken zijn over banen;


de invloed
van gemeenten op de nieuwe wet zeer gering is;

 

spreekt
uit:

 

dat
het bezwaar van de gemeente Helmond tegen het bestuursakkoord hiermee niet is
weggenomen;

 

verzoekt
het college:

 


steun aan het
bestuursakkoord/ de set van bestuursafspraken in te trekken, en dit aan de VNG
te laten weten,


dit standpunt
actief uit te dragen in de regio en aan de Tweede Kamer;

 

 

en
gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens
de fractie van de PvdA Helmond

 

 

Motie 3: Afbakening tegenprestatie in WWB

 

De
Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 3 November 2011

constateert
dat:

 


het kabinet
een wettelijke verplichting tot tegenprestatie heeft opgenomen in de vernieuwde
Wet Werk en Bijstand;


het kabinet
van mening is dat deze nieuwe verplichting geen financiële consequenties heeft
voor gemeenten;

 

overweegt
dat:

 


gemeenten een
extra begeleiding- en ondersteuningsaanbod moeten creëren voor een nieuwe groep
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;


de gemeenten
niet worden gecompenseerd voor dit extra aanbod;

 

spreekt
uit:

 


dat deze
wettelijk verplichte tegenprestatie niet mag leiden tot verdringing van
reguliere arbeid;


dat deze
gedwongen tewerkstelling het minimumloon niet mag ondermijnen;


dat gemeenten
voldoende financiële middelen moeten hebben om wettelijk verplichte taken goed
te kunnen uitvoeren;

 

verzoekt
het college:

 


verdringing
van reguliere arbeid door de verplichte tegenprestatie in de bijstand niet toe
te staan;


bij het
creëren van een extra begeleiding- en ondersteuningsaanbod het wettelijke
minimumloon te respecteren;


bij de VNG en
de Tweede Kamer aan te dringen op compensatie indien deze wettelijke
verplichting wel financiële consequenties voor de gemeente heeft;

 

en
gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens
de fractie van de PvdA,

 

Motie 4: Sociale huurwoningen voor middeninkomens

 

De
Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 3 November 2011

constateert
dat:

 

sinds
1 januari huishoudens met een gezamenlijk jaarinkomen hoger dan € 33.614,-
nauwelijks nog in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning;

De
wachttijd voor een sociale huurwoning in Helmond sterk stijgt

 

overweegt:

 


dat met name
mensen met lage middeninkomens (€ 33.614,- – € 43.000,-) minder vaak een
sociale huurwoning krijgen toegewezen;


het in
Helmond gaat om ca. 5.500 huishoudens (oftewel ruim 14 %)


dat het voor
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten moeilijker is geworden om door te
stromen naar een passende woning;


dat het voor
starters op de woningmarkt – mede door aangescherpte hypotheekeisen –
moeilijker is geworden om een betaalbare woning te vinden;


dat
zelfstandigen met onzeker en/of wisselend inkomen moeilijker terecht kunnen op
de koopmarkt en particuliere huurmarkt;

 

spreekt
uit:

 

dat
mocht een inkomensgrens noodzakelijk zijn, een grens van € 43.000,- wenselijk
is;

 

 

verzoekt
het college:

 


kenbaar te maken aan de VNG en de Tweede Kamer dat lagere middeninkomens in Helmond onvoldoende mogelijkheden hebben om een betaalbare woning te vinden;


te pleiten
bij de VNG en de Tweede Kamer om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op
te trekken naar € 43.000,-

 

en
gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens
de fractie van de PvdA Helmond,

 

Motie 5: integratiebeleid

 

De Raad van de Gemeente
Helmond in vergadering bijeen op 3 November 2011

constaterende,

 


dat
de Raad in 2009 de nota ‘Integratiebeleid gemeente Helmond 2009-2011’ heeft
vastgesteld, die uiteenlopende maatregelen bevat om dit beleid te intensiveren.


dat
de gemeente Helmond op dit terrein een fonds kende waaruit activiteiten met een
samenbindend karakter gefinancierd worden;


dat
het college voornemens was beide elementen in de bezuinigingen te betrekken,
ervan uitgaande dat deze als reguliere taken door de algemene instellingen
kunnen worden uitgevoerd;


dat
met de bezuiniging van € 86.000,- in 2011 en € 93.000,- per jaar in de periode
2012 t/m 2014 de grondslag onder het huidige integratiebeleid in Helmond
volledig wegvalt c.q. er van integratiebeleid geen sprake meer is;

 

Overwegende,

 


dat
Helmond met de keus voor een dergelijke passieve rol aan de zijlijn een weg
inslaat die afwijkt van andere middelgrote en grote steden die de noodzaak van
een stevig integratiebeleid m.n. in deze tijd wel onderkennen;


dat
deze steden de ogen niet sluiten voor het gegeven dat veel allochtonen nog
steeds sociaaleconomische en educatieve achterstanden hebben; nog steeds
ondervertegenwoordigd zijn in maatschappelijke sleutelposities, maar zijn oververtegenwoordigd
in maatschappelijke probleemcategorieën; dat een deel van de allochtonen weinig
binding heeft met de Nederlandse samenleving; dat de tolerantie bij de
autochtone bevolking afneemt en dat in allerlei facetten van het openbare leven
nog steeds sprake is van discriminatie en achterstelling.


dat
deze steden niet kiezen voor het z.g. ‘veralgemeniseringsbeleid’, waarvan in de
afgelopen decennia al meer dan eens gebleken is dat deze benadering niet werkt
zonder specifieke (financiële) maatregelen.


dat
tegen de hiervoor geschetste achtergrond de gemeente Helmond met het
wegbezuinigen van het integratiebeleid de schijn wekt zich weinig gelegen te
laten liggen aan het voorkomen en bestrijden van een gesegregeerde samenleving
die bestaat uit elkaar niet begrijpende en langs elkaar heen levende
bevolkingsgroepen.


dat
de PvdA zich in een dergelijke ontwikkeling niet kan vinden en voorts van
oordeel is dat de gekozen aanpak hieraan onvoldoende tegenwicht biedt;

 

Verzoekt
het college,

 


De
voorgenomen bezuinigingen op het integratiebeleid ongedaan te maken


De
uitvoering van de nota ‘Integratiebeleid gemeente Helmond 2009-2011’ met kracht
ter hand te nemen en het fonds voor samenbindende integratieactiviteiten weer
open te stellen.

 

en gaat over tot de orde
van de dag

 

Namens de fractie van de
PvdA Helmond,

 

Motie 6: Maatschappelijkediscussie WMO

De
Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 3 november 2011

 

constateert dat:


Het Rijk  gooit het problemen over de heg bij de
gemeentes


Het bestuursakkoord dwingend is opgelegd


Veel gemeenten niet blij zijn met deze
ontwikkelingen en een goede oplossing moeilijk te vinden is.


Het begin van de oplossing is de burgers, die
de consequenties moeten ondergaan, op zijn minst fatsoenlijk in te lichten en
hen daarin een kans te geven zijn/haar mening hierop te geven.


Het een taak voor de gemeente is om bij zo’n
ingrijpend beleid, zijn burgers goed te begeleiden in de problematiek


De besluiten goed te begeleiden is door een
doorlopende maatschappelijke discussie te voeren

 

Verzoekt het college:


Om een gemeentelijke discussie te entameren
met verschillende actoren die zich begeven op het terrein van de WMO rondom de
ontwikkelingen binnen de WMO en de extra taken die de gemeente krijgt en samen
te komen tot creatieve oplossingen voor de bezuinigingstaakstelling


Een verantwoord proces tot besluitvorming te
maken door de problematiek van vele kanten te bezien en alle betrokkenen daarin
te horen en aan het woord te laten


De duur van de discussie te bepalen op
ongeveer een jaar met daarin evaluatiemomenten


Volgende begroting te bezien of de discussie
verlengd moet worden

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van de PvdA Helmond,

 

Argumentatie:

– Invloed burgers op hun WMO gelden (hun
belastinggelden)

– Invloed burgers op besluitvorming en
daardoor participatie van de mensen die het betreft

– Maatschappelijke discussie vergroot het draagvlak
van de besluiten

 

 

Motie 7: Gemeente als sociale werkgever

 

De
Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 3 November 2011

 

spreekt
uit,


dat de
plaatsing van werknemers met een WSW- en Wajongindicatie op de reguliere
arbeidsmarkt van groot belang is;


dat alle
werkgevers hun schouders onder deze opdracht moeten zetten;


dat de
gemeente een grote werkgever is en een voorbeeldfunctie heeft voor andere
werkgevers;


dat social
return geen vervanging is van re-integratiebeleid;

 

verzoekt
het college,


om zelf het
goede voorbeeld te geven door vanaf 2012 structureel minimaal 5% van het
personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een WSW- of Wajongindicatie;


social return
als voorwaarde op te nemen bij grotere subsidies van de gemeente;


social return
van 5% van de aanbesteding- en inkoopsommen in te voeren,

 

en
gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens
de fractie van de PvdA Helmond,

 

Motie 8: onderzoek wijkservicecentra

 

De
Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 3 november 2011

 

constateert dat:

–           (Wijk)accommodaties een hogere
bezettingsgraad moeten krijgen

–           Verschillende diensten uit de wijken verdwijnen
(denk aan bibliotheek, bankfilialen, postkantoor etc)

–           de financiering van verschillende
accommodaties heel erg afhankelijk is van de gemeente

 

verzoekt
het college:


Onderzoek
te doen naar de haalbaarheid van wijkservicecentra in Helmond, waar naast de gangbare
diensten in de wijkaccommodaties (wijkhuizen) ook verschillende andere diensten
worden gehuisvest (zie argumentatie hieronder);


De
raad te rapporteren over de haalbaarheid

 

en
gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens
de fractie van de PvdA,

 

 

Argumentatie:

 

De PvdA wil een lans breken voor het inrichten van zogenaamde wijkservicecentra
waarin een groot aantal wijkservices bij elkaar gebracht worden. Diensten die
wellicht ook vanuit andere bronnen financieel kunnen worden doorberekend. Te
denken valt aan diensten als:

–           postkantoor (afhaaladres voor via
internet bestelde producten)

–           coördinatiepunt vrijwilligers en
professionele zorg op wijkniveau,

–           verzamel en distributiepunt van
postbodes en krantenbezorgers,

–           afhaaladres voor bij de bibliotheek
bestelde boeken,

–           distributiepunt voor afhaalmaaltijden
(SWOH),

–           knooppunt voor zorgalarmering in
combinatie met hulpverlening door vrijwilligers,

–           gedecentraliseerd infopunt voor het
geven van informatie over of doorverwijzen van mensen met hulp en
ondersteuningsvragen,

–           hulp bij invullen van
belastingformulieren (formulierenbrigade),

–           uitrustplek en bereikbaarheidsplek
voor plantsoenendiensten, buurtbrigadiers en buurtbeheerders,

–           oplaadpunt voor chipknip, pinautomaat

Door verschillende functies samen te voegen in een gebouw kun je voor servicecentra
inclusie wijkgebouw ook alternatieve financiering bronnen aanboren. Te denken
valt aan:


Banken

–           PostNL/Kiala

–           Dag- en weekbladen

–           Woningbouwcorporatie

–           Politie

–           Welzijn

Dit zou een alternatief kunnen zijn voor de sluiting van de accommodaties, zodat er
over enkele jaren niet weer opnieuw geïnvesteerd moet worden op noodzakelijke
bereikbare voorzieningen.

 

Motie 9: Onderzoek vernieuwing communicatie met wijken

 

De Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 3 November 2011

 

constateert
dat,

 


Er
een vergrijzing plaats vindt onder de wijkorganisaties en de besturen hiervan;


Er
nagenoeg geen aanwas is van jongeren t.b.v. wijkorganisaties;


Vrijwilligers
steeds minder tijd beschikbaar hebben om voor een langere periode
vrijwilligerstaken op zich te nemen;


Er
al wijken zijn die zonder(voltallig) bestuur zitten;


Er
wijken zijn die mogelijk binnen korte tijd zonder bestuur komt te zitten;


Daardoor
het communiceren met de wijken problematisch gaat worden;


Het
communiceren met de wijken om verandering en vernieuwing vraagt;

 

spreekt
uit,

 


Dat
de wijkraden de katalysators van communicatie zijn tussen burgers en gemeente;


De
gemeente het noodzakelijk acht een goede communicatie met de wijken in stand te
houden;


Er
informatie geput moet worden vanuit
wijkraden, organisaties maatschappelijk middenveld om de communicatie
beter vorm te kunnen geven en draagvlak te vergroten;


Deze
informatie kan leiden naar een nieuwe kijk op het betrekken en communiceren met
wijk- en wijkbewoners;


Middelen
hiervoor bijvoorbeeld kunnen zijn: Symposia, enquêtes, paneldiscussies,
onderzoek naar werkwijze in andere gemeenten;

 

verzoekt
het college,

 


Onderzoek
te plegen naar welke methode van communiceren het best zou voldoen


Initiatief
te nemen om te komen tot een manier van communiceren met de wijken die aan alle
behoeftes voldoet.

 

 

en
gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens
de fractie van de PvdA,

 

Motie 10: Vrij parkeren voor bloeddonoren

 

De
Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 3 November 2011

constateert
dat:

 


Bloeddonoren
vrijwillig 3 tot 12 keer per jaar hun bloed(plasma) doneren


Bloeddonoren
uit Helmond en omstreken daarvoor naar “de Helveste” in de binnenstad van
Helmond komen


Zij vanwege
de afstand, de combinatie met hun werktijden en de weersomstandigheden veelal
met de auto komen


De Helveste
naast parkeergarage Doorneind ligt


In de gehele
binnenstad parkeergeld moet worden betaald


Je van de
donoren niet mag verwachten dat zij voor deze kosten zelf opdraaien bovenop hun
inzet voor de gezondheid van anderen


De bloedbank
deze kosten aan haar vrijwilligers vergoed om hen daarmee als donor te kunnen
behouden


Dit een zware
kostenpost is voor de bloedbank omdat er slechts gewerkt kan worden met dure
uitrijkaarten waarvan de kosten bovendien hoger zijn dan de werkelijk gemaakte
kosten door de donoren

 

overweegt
dat:

 


De gemeente
niet zou moeten willen verdienen aan vrijwillige bloeddonoren


We niet
genoeg bloeddonoren kunnen hebben


De kosten van
de bloedbank niet onnodig zouden moeten vergroten

 

verzoekt
het college:

 

de
bloedbank op basis van geadministreerde stallingen van auto’s door donoren in
Doorneind de uitrijkaarten gratis te verstrekken

 

en
gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens
de fractie van de PvdA Helmond.

 

 .