8 november 2013

Amendement bezuinigingen vanaf 2015

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

constaterende dat:

  • de bezuinigingen in de maatschappelijke sector een blijvende achterstand voor inwoners kunnen betekenen
  • bezuinigingen in de fysieke sector makkelijker zijn in te lopen na verloop van tijd
  • de fricties in de financiën in de maatschappelijke sector de komende tijd fors zullen toenemen

van mening is dat:

  • er een fonds zou moeten worden gecreëerd om de fricties in deze financiën op te vangen
  • de Strategische Investeringen getemporiseerd kunnen worden

besluit:

  • de ingaande 2016 voorgestelde bezuiniging op sport, cultuur en welzijn te gebruiken om een dergelijk fonds te schrappen
  • de post Strategische Investeringen vanaf 2015 met 2 miljoen te verlagen en dit geld te gebruiken om voornoemde geschrapte bezuiniging te bekostigen
  • het op SI bezuinigde bedrag in 2015 in te zetten om een fonds te creëren om fricties in de budgeten van de maatschappelijke sector op te vangen
  • een bezuiniging van 1 miljoen te realiseren op de programma’s sport, cultuur en welzijn vanaf 2015
  • het aldus bespaarde geld in te zetten in het  fonds om fricties in de budgeten van de maatschappelijke sector te bekostigen

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Helmond,

Jos Boetzkes