7 november 2013

Amendement ongedaan maken bezuiniging Kasteel (museum)

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

constaterende dat:

  • De bezuiniging op het kasteel (museum) jaar op jaar niet wordt gehaald
  • Het economisch tij voorlopig niet een vooruitzicht bied op spoedige realisatie

van mening is dat:

  • Het structureel ongedaan maken van deze bezuiniging voor zowel de exploitatie van het Kasteel (museum) als de gemeente meer zekerheid bied in hun begrotingen

besluit:

  • De voorgestelde bezuiniging à 25.000,=  met ingang van 1 januari 2015 structureel te laten vervallen
  • De kosten hiervan te dekken uit de extra inkomsten van de algemene uitkering van  het Rijk ten gevolge van het in oktober j.l. gesloten akkoord tussen kabinet en diverse Tweede Kamerfracties

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Helmond,

Jos Boetzkes