7 november 2013

Amendement Super Sociaal en Lets ruilwinkel

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

constaterende dat:

  • Er steeds meer mensen van de Super Sociaal en de Lets ruilwinkel gebruik maken (moeten)
  • De subsidie voor deze instellingen jaar op jaar moet worden aangevuld vanuit incidentele middelen
  • Deze subsidie hard nodig is om deze instellingen te laten functioneren in  bestrijding van de armoede in Helmond

van mening is dat:

  • Het structureel maken van deze aanvullende subsidie voor zowel de instellingen als de gemeente meer zekerheid bied in hun begrotingen

besluit:

  • De voorgestelde aanvullende subsidie voor 2015 met ingang van 1 januari 2015 structureel op te tellen bij de bestaande subsidie, voor zolang als deze aanvulling nodig blijkt
  • De kosten hiervan te dekken uit de extra inkomsten van de algemene uitkering van  het Rijk ten gevolge van het in oktober j.l. gesloten akkoord tussen kabinet en diverse Tweede Kamerfracties

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Helmond,

Jos Boetzkes