7 november 2013

Amendement zwembad in plaats van overlast door NOC

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

constaterende dat:

  • De aanleg van de Ruit om Eindhoven, zijnde de verbreding van de N279 en aanleg van een nieuwe Oost-West verbinding tussen knooppunt Ekkersrijt en de N279 bij Aarle-Rixtel de (toekomstige) verkeersproblemen van Helmond volstrekt niet oplossen;
  • De A270, Europaweg, Kasteel-Traverse en N270 niet minder druk worden en de N279 3,5 keer zoveel verkeer zal aantrekken als nu het geval is, met een verslechtering van de luchtkwaliteit, toename van de geluidsoverlast en vermindering van bereikbaarheid tot gevolg;
  • De gemeente Helmond bovendien nog miljoenen zal moet investeren in mitigerende maatregelen en het bereikbaar houden van het lokale wegennet aan de oostelijke kant van Helmond;
  • Tot op heden er geen reservering ten behoeve van de realisatie van een nieuw zwembad opgenomen is in de  begroting.

besluit dat komen te vervallen:

  • Daarnaast voorzien wij in de periode 2016 tot en met 2020 op basis van de huidige inschattingen een bijdrage van totaal € 6,7 miljoen voor realisatie van de Noordoostcorridor (De Ruit). (pagina 7,  paragraaf 5.10.5);
  • Daarbij voorzien wij in de periode 2016 tot en met 2020 op basis van de huidige inschattingen een bijdrage van totaal € 6,7 miljoen voor realisatie van de Noordoostcorridor (De Ruit). (pagina 98,  paragraaf 5.10.5).

en besluit dat:

de passage:

Op basis van de huidige inzichten wordt een bijdrage van Helmond van € 6,75 miljoen voorzien. Hiermee wordt ook rekening gehouden in het kader van strategische investeringen. Uitgaande van een gespreide bijdrage over 5 jaar wordt in het investeringsprogramma vanaf 2016 (voor de eerste 2 jaar) jaarlijks een bedrag van € 1,35 miljoen opgenomen met dekking uit de reserve strategische investeringen. (pagina 100,  paragraaf 5.10.5)

als volgt wordt gewijzigd:

Om te voorzien in een reservering ten behoeve van realisatie van een nieuw zwembad wordt in 2016 en 2017 jaarlijks een bedrag van € 1,35 miljoen opgenomen met dekking uit de reserve strategische investeringen

en besluit dat:

de passage:

210 Mobiliteit; Noord-Oost -Corridor (De Ruit) bijdrage Helmond

2016 1.350                  2017 1.350                  totaal 2014-2017 2.700

(pagina 36,  tabel nieuwe investeringen)

als volgt wordt gewijzigd:

Reservering strategische investeringen ten behoeve van realisatie nieuw zwembad

2016 1.350                  2017 1.350                  totaal 2014-2017 2.700

en besluit, dat:

de passage:

210 Noord-Oost -Corridor (De Ruit) bijdrage Helmond

2016 1.350                  2017 1.350                  totaal 2014-2017 2.700

(pagina 100,  programma 10: Verkeer en mobiliteit)

als volgt wordt gewijzigd:

Reservering strategische investeringen ten behoeve van realisatie nieuw zwembad

2016 1.350                  2017 1.350                  totaal 2014-2017 2.700

Namens de PvdA-Helmond

Jos Boetzkes