21 februari 2012

Bedrijventerreinen Brainport-Oost

 

 

De essentie van dit voorstel, de uiteindelijke vraag aan ons, wat wordt de inzet van het BZOB-bos nu de provincie beslist heeft dat Diesdonk geen optie meer is als grootschalig bedrijventerrein?
Let wel, de gemeenteraad heeft unaniem uitgesproken voor het behoud van het BZOB-bos…..een gebied met een Ecologische Hoofdstructuur status. Daarnaast ligt er een convenant ondertekend door oud burgemeester van Elk dat er ook niet om liegt. Verder heeft de Industriële Kring zich in 2010 uitgesproken tegen de locatie BZOB-bos als nieuw industrieterrein.

De bewoners van Brouwhuis waren met deze eerdergenoemde toezeggingen en besluiten eigenlijk gerust gesteld voor dit onderdeel. Immers er zijn meer ontwikkelingen gaande die drukken op de leefbaarheid van Brouwhuis……bij u bekend… …die hoef ik hier niet te herhalen.
Vindt u ook niet dat Brouwhuis in verhouding hiermee zwaarder belast gaat worden? Graag een reactie van de wethouder en hoe hij kijkt tegen de bezwaren van de bewoners van Brouwhuis. Zij zijn erg verrast en zelfs geschokt door het terug draaien van het besluit.

 

 

Afgelopen juni heeft de Provinciale Staten de structuurvisie voor Brainport-Oost vastgesteld. Hierin is het BZOB-bos weliswaar als locatie voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein aangewezen, maar er staat ook duidelijk in het besluit dat Varenschut eerst dient voltooid te worden en Bemmer de 2e uitbreidingslocatie voor de regio is, aldus een aantal uitspraken in die bewuste vergadering. Bemmer ligt zo’n 7 kilometer van Helmond, geen onoverkomelijke afstand voor Helmondse werknemers. Immers de afstand van Helmond Noord naar de bedrijven in het puntje van zuid Helmond is ongeveer dezelfde afstand………..en dat is ook geen belemmering voor  Helmondse werknemers. Overigens de opmerking in het raadsvoorstel dat Bemmer een reservelocatie was is niet meer relevant. Provinciale Staten heeft Bemmer ‘geactiveerd’ en dezelfde status toegewezen als het BZOB-bos

Verder zal Helmond 109 ha natuur moeten compenseren als gevolg van een ontwikkeling van het BZOB-bos, wat tot de EHS behoort en dus dubbel dient te worden gecompenseerd. De kosten hiervan zijn erg hoog en de vraag is waar het college de middelen vandaan wil halen. Dit aspect wordt in het raadsvoorstel helemaal niet genoemd.

Een aantal Statenfracties zijn van mening dat de gemeente Helmond zich aan de afspraken moet houden en met slechte lokale argumenten geen overhaaste besluiten moet nemen.

Ook Deurne aarzelt zo is mijn informatie om de 6 ha Deurnes BZOB-bos nu al te gaan ontwikkelen. Weet de wethouder hiervan?

Het onderzoek in 2010 Ruimtebehoefte Industrieterreinen gaf een behoefte aan van 65 ha de komende 10 jaar. Maar er is wel het e.e.a. veranderd door de aanhoudende crisis. En het is maar de vraag of de behoefte hetzelfde is, blijft of gaat veranderen? Vanmorgen nog kopte het ED: “Buitenlands bedrijf mijdt regio”. Nogmaals, ik heb dat al eerder gezegd, we moeten omgaan met dagkoersen. Het is moeilijk vooruit te kijken. Ook wij hebben geen glazen bol.

Het voorstel dat er nu ligt is wel heel erg lokaal gedacht. Meerdere malen krijgen wij te horen vanuit de coalitie dat de Peelgemeenten zich te weinig aantrekken van regionale afspraken en plannen………denk aan Woningbouw, MOB-Deurne, Mierlo met de brandweerkazerne, Nuenen met de recreatieontwikkelingen en wellicht  sluis 7 met Laarbeek. Als we in Brainport geloven en dus Brainport willen denken moeten we niet iets vergelijkbaars willen doen. Is het college nog steeds van mening dat we Brainport moeten denken?

Een aantal vragen dus:
1.    Deelt u onze mening dat dit raadsvoorstel om de locatie BZOB-bos gelijktijdig met Varenschut te gaan ontwikkelen in strijd is met de bepaling in de Structuurvisie over de gefaseerde ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?
2.    Deelt u onze mening dat met dit raadsvoorstel de prikkel wordt weggenomen om bestaande bedrijvenlocaties te herontwikkelen.  Zo nee, waarom niet?
3.    Wat is uw mening over het voorstel om niet in te zetten op de ontwikkeling van de locatie Bemmer om bovengenoemde redenen acht u dit in strijd met de regionale opzet van de planontwikkeling rond bedrijventerreinen?
4.    In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de prognoses rond de behoefte aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen nu zijn bijgesteld, terwijl de besluitvorming in de Staten enkele maanden geleden de bestaande langetermijnprognoses voldoende actueel waren. Bent u van mening dat slechts enkele maanden geleden aan de Staten voorgelegde prognoses actueel genoeg waren?
5.    In het raadsvoorstel wordt geen aandacht besteed aan de zeer kostbare natuurcompensatie bij de ontwikkeling van het BZOB-bos. Hierdoor lijkt een stuk belangrijke informatie voor zorgvuldige besluitvorming in de Helmondse raad te ontbreken. Vindt het college de voorgelegde informatie voldoende voor een zorgvuldige besluitvorming?

Tot slot voorzitter,
Ons voorstel, zoals we nu denken,  zou zijn:
    Ontlast Brouwhuis zoveel mogelijk……….ze krijgen al genoeg voor hun kiezen. Neem geen “onnodige stappen” die niet meer terug te draaien zijn!
    Ontwikkel als eerste Varenschut en Bemmer IV.
    Als Bemmer en Varenschut geen soelaas meer zouden bieden zou er in de toekomst gekeken kunnen worden naar het BZOB-bos.
    Maak werk van de revitaliseringen van de bestaande terreinen.

Graag horen wij een reactie op dit voorstel.

 

Namens PvdA fractie,

Jos Boetzkes, fractievoorzitter

 

.