28 januari 2014

Begrotingen 2011

Alle partijen bleken overtuigd bij de behandeling van de begroting voor 2011 van de noodzaak tot bezuinigen, al was er twijfel over de grootte van de bezuinigingstaak. Zo ook bij de PvdA.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaf aan dat het de komende jaren mee zou vallen. Wij dachten dus 1 miljoen ruimte te kunnen vinden. Een tegenvaller was dat de VNG daags voor de behandeling op 11 november had bericht dat het door een rekenfout toch iets te rooskleurig was voorgespiegeld. Onze dekking om een aantal bezuinigingen tegen te houden was hiermee weg…

Dat betekende o.a. dat we niet konden voorkomen dat er flink op subsidie voor de bibliotheek wordt gekort. Wel wilde de Raad unaniem dat er een oplossing komt als de wijkfilialen van de bieb moeten sluiten. Het College nam dit over en er gaan werkgroepen aan de gang om te bezien of in Brede scholen, wijkhuizen, sportkantines e.d. een vorm van biblioservice overeind te houden is. Het komende jaar is de bezuiniging nog niet effectief dus zij zullen dat jaar zal goed moeten gebruiken. De PvdA diende ook een motie in om de zware bezuiniging op het Natuur en Milieucentrum terug te draaien. We bleken daarin niet alleen te staan en uiteindelijk is een gezamenlijke motie van GL,PvdA, SP, SDOH/D66/HB en HH aangenomen waarmee de bezuiniging de komende 2 jaar fors verminderde en de kans wordt gecreëerd een betere (goedkopere) oplossing voor het voortbestaan te vinden.

De verhoging van de hondenbelasting bleek wel een heel erg heikel punt. Door de raadsbrede tegenstand heeft het College besloten dat toch weer te behandelen als doelbelasting, d.w.z. hondenbelasting zal ook de komende jaren worden gebruikt om hondenoverlast te bestrijden. Een onevenredig hoge aanslag voor hondenbezitters is hiermee van de baan.

Voor al deze zaken hebben meer partijen zich druk gemaakt. Er waren ook enkele punten waarin we aanvankelijk alleen stonden. We hebben voorgesteld om voortaan een verkorte en vereenvoudigde versie te maken van de begroting die ook gepubliceerd kan worden in de Trompetter. Zo kunnen alle Helmonders een inzicht krijgen in de plannen voor een volgend jaar. Dat is toegezegd.

De PvdA maakte zich zorgen over het zwembad de Wissen. Gelukkig bleken er voor het zwembad na de afschrijvingstermijn in 2014 toch mogelijkheden te zijn om voort te bestaan. Onderzoek wees uit dat de installatie nog even mee kan. Een 2de beweegbare bodem moet mogelijkheden bieden voor meer zwemlessen.

Helaas bleven we alleen staan in de wens om de bezuiniging op de integratie te verzachten. Wij denken dat door de bezuiniging de integratie niet gaat verlopen zoals we met z’n allen wensen. Wij vrezen een samenleving waarin bevolkingsgroepen die elkaar niet begrijpen langs elkaar leven.

Ons voorstel om rioolheffing anders te innen en zuiniger omgaan met water te bevorderen bleek af te ketsen op een eerder opgedane slechte ervaring. Jammer, er zijn ook veel goede voorbeelden.

Onze aandacht voor Helmonders die (binnenkort) zijn aangewezen op een WA-jong-uitkering zal niet verslappen; zoals meer zaken uit de begroting, zal dat terugkomen bij de behandeling van de voorjaarsnota. Dan zal veel meer duidelijk zijn over de benodigde hoogte van de nu voorgestelde bezuinigingen. Mocht er toch ruimte blijken te zijn dan kunt u van ons verwachten dat we deze zo eerlijk mogelijk willen verdelen. Op veel zaken die bij deze begroting niet gehonoreerd konden worden zullen dan terugkomen.

Mirjam van der Pijl

PvdA gemeenteraadsfractie Helmond

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl