11 november 2013

Begrotingen 2014

PvdA-bijdrage bij de begrotingen 2014 op 7-11-2014 in 1e instantie en de bijhorende amendementen en moties.
4 Amendementen en 1 motie zijn na een pittige discussie ingetrokken en worden bij ons verkiezingsprogramma (eventuele onderhandelingen) betrokken.
De moties Budget armoedebeleid oormerken (tegen CDA), Geen overlast Ruit (tegen waren GL-HH-VVD-CDA) en Hennepgeurkaart (unaniem) zijn aangenomen. Verder hebben wij het amendement van Helder Helmond: Verhoging exploitatiebudget Lakei, Filmhuis en Omroep Helmond met 25.000 voor de jaren ’14 en ’15 medeondertekend en is aangenomen.

Jos Boetzkes, fractievoorzitter

[hr]

Begrotingen 2014

Raad 7-11-2013

Bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota had de PvdA-fractie het plan heel kort te reageren gezien de politieke situatie van dat moment. De inhoud van die Voorjaarsnota nodigde ons bovendien niet uit tot een uitvoerige bespreking. Er dreigde in onze ogen een herhaling van zetten van de besprekingen van voorgaande Voorjaarsnota’s en begrotingen.

Wij hebben elke keer aangegeven constructief mee te willen denken maar constateren dat een aantal voor ons belangrijke punten zoals integratie, armoedebeleid, wijkgericht werken, woningverdelingsysteem onvoldoende aandacht krijgen. Zaken die direct met onze inwoners, de Helmonder, te maken hebben. Het is voor ons onverteerbaar om te zien dat er in deze moeilijke tijd veel geld wordt vrijgemaakt voor fysieke maatregelen zoals de NOC. Immers achterstand oplopen in onderwijs, gezondheid en arbeid is een levenslange achterstand. Een achterstand die niet meer in te halen is. Voor fysieke maatregelen geld dit niet. Deze zijn in betere tijden wel in te halen.

Deze argumenten brachten ons in juni tot de volgende openingszin:

“We zullen met de deur in huis vallen: De PvdA zal de voorliggende VJN voor kennisgeving aannemen en er niet mee instemmen”.

V.w.b. die blijvende achterstand in de maatschappelijke sector en het makkelijker in te lopen achterstand in de fysieke sector denken wij dat de fricties van de financiën in de maatschappelijke sector fors toe zullen nemen. De PvdA is van mening dat enerzijds de strategische investeringen getemporiseerd moeten worden en er anderzijds een fonds gecreëerd moet worden om die fricties in die financiën op te vangen. Hier kom ik later op terug.

Het politieke landschap is een aantal maanden geleden danig op de schop gegaan.

Een voorbode daarvan was al in de Voorjaarsnota te lezen: Het college kondigde aan niet over haar graf te willen regeren. Dat het einde van dit college aanstaande was hadden wij al vermoed maar dat het zo snel zou gaan hadden wij niet verwacht. En de reden waarom ook niet.

Nog verbazingwekkender was de wijze waarop!

De Voorjaarsnota, als meerjarenraming, was al een wankel document vanwege onzekerheden over het Rijksbeleid. Vervolgens maakte de nieuwe politieke situatie van Helmond de onzekerheid, over wat wel en niet realiseerbaar is, des te onzekerder. Een meerderheid is niet meer zo vanzelfsprekend en deze moet dus per raadsvoorstel gevonden en verworven worden. Een uitdaging voor het college, maar ook een uitdaging voor de raad!

We hebben waardering voor een sluitende begroting  Ook wij streven naar sluitende begrotingen, maar met een andere invulling. De incidentele afdekking van structurele tekorten is natuurlijk een zwaktebod. Net zoals de bezuinigingsopdracht van 9 miljoen waarvan de invulling wordt vooruitgeschoven.

De aangevoerde reden om een nieuwe raad de kans te geven die invulling te maken is een drogreden. De redenatie: “wij moeten dat niet doen want straks zit hier een ander”, maakt dat het college zich als personen belangrijker ziet dan als bestuurlijke eenheid. Want bestuur is eeuwig, de poppetjes veranderen.

De PvdA stelt een ander beleid voor. Onze fractie heeft grote moeite met de voorgestelde bezuinigingsopties.

Onze keus is structureel 2 miljoen minder te begroten voor strategische investeringen. Daardoor hoeft er 2 miljoen minder bezuinigd te worden en kan de bezuinigingsopdracht voor het welzijnsprogramma gedeeltelijk geschrapt worden. Toch willen we wel proberen om daar een bezuiniging van 1 miljoen te realiseren. Dit miljoen willen we gebruiken om voor maatschappelijke ondersteuning  een fonds te  creëren voor fricties die de komende jaren zullen ontstaan vanwege Rijksbeleid en de gevolgen van de economische, zeg de bank-crisis. Dit nieuw te vormen fonds kan vanuit het bezuinigde miljoen jaarlijks worden gevoed. Wij dienen hier voor een amendement (Bezuinigingen) in. (1)

We blijven ons grote zorgen maken over de grondexploitatie. We begrijpen dat daar inmiddels 80 miljoen op afgeschreven is. Dat is niet misselijk…. De reserve is volgens de normen nog groot genoeg nu, maar met een jaarlijks terugkerend tekort van rond de 5 miljoen is een nieuwe dotatie aan die reserve geen overbodigheid.

De financiële bijdrage voor de NOC, 6,7 miljoen is voor ons niet acceptabel. De PvdA is en blijft tegen! Wij blijven van menig dat De Ruit een hele dure oplossing is voor een niet bestaand probleem en bovendien een oplossing die veel overlast en narigheid zal veroorzaken. Het geld van zowel Rijk, Provincie als gemeente kan op een betere manier ingezet worden om verkeersdoorstroming te bevorderen. Het ziet er hierbij naar uit dat er toch een meerderheid in deze raad voor NOC zal ontstaan. Mocht dat zo zijn dan dienen er voldoende mitigerende maatregelen genomen te worden. Echter van de gedeputeerde van Heugten kregen we te horen dat hij die zak met geld niet heeft. Vanuit dit college is toegezegd dat de huidige normen niet overschreden mogen worden bij de aanleg van de NOC. Onze vraag hierbij aan u is: Hoe denkt het college dit te bereiken terwijl we weten dat de provincie hier geen extra geld voor heeft. Wat heeft het college dan op de planken liggen om extra maatregelen te treffen om de betreffende wijken niet meer te belasten. Wij dienen over dit onderwerp een motie (overlast Ruit) in (2).

We hadden erg uitgekeken naar de oplossing voor de vernieuwing van het zwembad. Onze teleurstelling dat zelfs geen enkele reservering wordt voorgesteld is erg groot. Beloofd was dat nog deze raadsperiode er een begin gemaakt zou worden met een nieuw of vernieuwd zwembad maar nu is het de bedoeling dat er over een half jaar een notitie gepresenteerd gaat worden. Dat schiet wat ons betreft niet op…!! Met alléén een notitie financier je geen zwembad.

Dit is tekenend voor de daden van dit college in deze raadsperiode. Veel op de winkel passen, noodgedwongen door Rijk en crisis bijsturen maar weinig nieuw beleid creëren……..boekhouden dus. Om het college nog éénmaal de kans te geven haar belofte waar te maken dienen wij een amendement (3) voor het zwembad in.

Verder zijn er nog een aantal zaken meer, waarvoor wij geld op een andere manier willen inzetten of waar wij een ander beleid voorstaan.

Deze hebben wij in moties en amendementen verwoord. Wij rekenen erop dat het gezonde verstand dat bij onze raadsfracties leeft zal beslissen vóór onze moties te stemmen.

Thuiskweek hennep:

M.b.t. het illegaal kweken van hennep hebben wij een voorstel in een motie(4) verpakt om thuiskweek te ontmoedigen middels een geurkaart. Volgens ons geen overbodige zaak nu onlangs bekend gemaakt is dat wij landelijk op de 2e plaats staan m.b.t. het oprollen van illegale hennepkwekerijen.

Super Sociaal en Lets ruilwinkel:

Omdat er steeds meer mensen gebruik maken, en of gebruik moeten maken, van Super Sociaal en de Lets ruilwinkel willen we de aanvullende subsidie, middels een amendement (5),  voor die twee instellingen nu definitief structureel maken, met ingang vanaf 1 januari aanstaande. Een door het college overgenomen motie van SP en PvdA van vorig jaar heeft slechts geleid tot opnieuw incidentele subsidie.

Sportpark Brandevoort:

Eerder heeft de Stichting Sporten en Bewegen Brandevoort (SSBB) het college gevraagd om een lening te treffen om zodoende het park (noodzakelijk) professioneel te beheren. Dit verzoek is vreemd genoeg eerder afgewezen. Vreemd omdat de gemeente eerder wel leningen verstrekt heeft in het kader van sport, b.v. bij HS 8 ton. Daarnaast is de liquiditeit van SSBB dusdanig op peil dat het met goede afspraken zonder risico verstrekt kan worden. Wij dienen hiervoor een motie in (6)

Extra middelen armoedebestrijding oormerken:

De armoede is door de wereldwijde crisis in Nederland toegenomen. De PvdA vindt dat de meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk ondersteund moeten worden. Daarom willen wij dat de door het rijk toegevoegde structurele middelen voor 2014 en 2015 ook daadwerkelijk voor de armoedebestrijding ingezet gaan worden. We willen dus deze middelen met een motie(7) oormerken.

Kasteel:

De bezuinigingen op het kasteel worden jaar op jaar niet gehaald en het ziet er voorlopig niet naar uitziet, in deze tijd, dat hier een positieve verandering in komt. Daarom willen wij, middels een amendement, (8) de bezuiniging van 25.000 euro structureel laten vervallen.

Tot slot voorzitter, zoals u gemerkt hebt hebben wij de volledige spreektijd niet nodig. Bij het begin van mijn bijdrage gaf ik al aan dat wij ook al bij de Voorjaarsnota geen behoefte hadden om breedvoerig daar op in te gaan. En dat geldt voor wat ons betreft nog steeds. Alle soortgelijke nota’s van de afgelopen 3,5 jaar kun je beschouwen als  één document met als hoofdthema: “Bezuinigen met boekhouden”. Wij kijken daar iets anders tegen aan.