28 januari 2014

Braaf bezuinigen

Afgelopen donderdag mochten we de voorjaarsnota in ontvangst nemen. De voorjaarsnota geeft de richting aan die de begroting van het komende en de daarop volgende 3 jaren zal opgaan. Wat met de voorjaarsnota wordt besloten ligt de komende jaren vast.

In het licht van de bezuinigingen natuurlijk een bijzonder belangrijk document.

Wat ik al had begrepen was dat Helmond de bezuinigingen al in een vroeg stadium had ingezet. De voorjaarsnota bevestigd dit. Daarin wordt zelfs gezegd dat veel gemeenten pas het komende jaar de bezuinigingen gaan doorvoeren. In Helmond heeft het college, en in navolging daarvan de raad, niet gewacht op de uitkomsten van herberekeningen van de z.g. algemene uitkering door het Rijk aan de gemeentes. Die berekening werd pas december 2010 definitief. Veel gemeentes hadden het idee dat “de soep wel niet zo heet gegeten zou worden als ze werd opgediend” en hebben daarom gewacht met de zware bezuinigingen tot 2012. De berichten die ik heb kunnen nagaan duiden inderdaad op een wat afgekoelde soep. Daar waar anderen nog een klein financieel voordeel konden inboeken eind december voor het jaar 2011 constateert men in Helmond echter dat er een tekort dreigt op de eerdere berekeningen. Wel hangen er nog steeds vele onzekerheden in de lucht die voor de gemeentes en dus ook voor Helmond een zware financiële aderlating kunnen betekenen. Zo gaat er o.a. op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de onderkant van de arbeidsmarkt veel veranderen. De gemeente krijgt deze taken direct te verrichten maar krijgt daarvoor slecht 90% van de financiële middelen mee die er nu mee zijn gemoeid. Daarnaast zijn we weliswaar uit het dal van de crisis aan het kruipen maar de overheidsfinanciën blijven flink onder druk staan.

Bezuinigen is dus nodig. Daarover geen twijfel. Toch bekruipt mij het gevoel bij een eerste lezing van de voorjaarsnota dat er wel veel veiligheidskleppen worden ingebouwd om financiële tegenvallers op te vangen. En dat terwijl dat bij de begroting van 2010 al zo fors was gedaan! Als PvdA zullen we ervoor waken dat de bezuinigingen niet eenzijdig de zwakkeren uit onze samenleving zullen treffen. Gelukkig zien we dat ook het college voorstellen doet om die zwakkeren te kunnen blijven beschermen. We zijn positief gestemd over bv de impulsen voor de langdurigheidstoeslag en de ID-banen, de extra investering in de supersociaal en de letsruilwinkel. Dat het probleem van het leerlingenvervoer definitief lijkt opgelost stemt ons tevreden. Toch blijven er bezuinigingen overeind waar wij al bij de begroting voor 2011 hebben uitgesproken dat die niet door zouden mogen gaan mits…. Of aan die mitsen wordt voldaan is nog lang niet duidelijk. De behandeling van de voorjaarsnota op 9 juni zal meer duidelijkheid moeten verschaffen.

Braaf bezuinigen is niet alleen de plus- en de minkant van de financiële paragraaf in balans hebben maar ook de bezuinigingen in redelijkheid over alle begrotingsposten verdelen en dus de gevolgen voor de Helmonders eerlijk, sociaal en solidair verdelen.

Mirjam van der Pijl

Raadslid PvdA

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl

Mirjam publiceert elke 6 weken een column op “De Weblog van Helmond”