1 juli 2012

Brabant Culturele Hoofdstad 2018

 

Na een maandenlange interne discussie zijn wij onder een aantal voorwaarden akkoord gegaan met Brabant Culturele Hoofdstad 2018. De essentie van de PvdA zit o.a. in het daadwerkelijk betrekken van de Helmonders en werkgelegenheid creëren voor  m.n. de kansarme werkelozen. De achtergrond daarbij is “Helmond als arbeidsstad” met een rijk industrieel verleden. Hierbij onze bijdrage en motie met wensen en eisen. De motie is door het college overgenomen en op mede-initiatief van de PvdA ook hoofdelijk in stemming gebracht. De SP, TON, HA en het CDA waren tegenstemmers. Het CDA ging wel akkoord met her raadsbesluit.

Jos Boetzkes (fr.vz.)

 

Brabant Culturele Hoofdstad /  2018 Raad 26-6 2012

 

Al eerder hebben wij aangegeven dat dit onderwerp een worsteling binnen onze fractie teweeg heeft gebracht. En dat heeft alles te maken met naast de structurele aangekondigde bezuinigingen naast het beeld naar buiten van de PvdA. Een PvdA die juist voorstander is om op te komen voor de sociaal maatschappelijke aspecten waar nu vaak op bezuinigd wordt. Wij zouden heel graag 10 miljoen inzetten voor de WMO of het armoedebeleid om maar eens twee voorbeelden te noemen, maar weten  dat dit begrotingstechnisch niet mogelijk is. Want als BCH niet doorgaat gaan deze middelen,  zo is te verwachten, naar de Ruit.

 

Onze fractie heeft veel voorwerk gedaan m.b.t. dit onderwerp. We zijn naar Lille geweest wat twee enthousiaste fractieleden opleverden en zo ook naar Essen waardoor een fractiegenoot positief begon te twijfelen. Diverse fractievergaderingen hebben we hier aangewijd. Onlangs hebben we een hooravond gehouden om naar onze achterban te luisteren. Ook daar zijn de plussen en de minnen naast elkaar gezet waarbij een overgrote meerderheid overtuigd raakte om Helmond te laten participeren in de BCH-2018………maar wel met een mits.

 

Het project is te onbekend bij de veel Helmonders en daardoor dus ook te onbemind.

 

Helmond is een arbeidstad met  een rijke industrie- en arbeidsverleden en dat willen in BCH we terug zien. Dit moet een nadrukkelijke plaats gaan krijgen in de diverse projecten, want arbeid en industrie zit in onze genen.

 

De betrokkenheid en participatie van de bevolking in BCH moet zodanig  versterkt gaan worden dat er ruim voldoende draagvlak komt binnen Helmond. Hierbij denken wij aan een Helmonds programmaboekwerk(je) waarin de Helmonders niet alleen duidelijkheid krijgen wat ons programmatisch te wachten staat, maar dat ook oproept en enthousiasmeert om met verdere ideeën en participatie te komen. Helmonders moeten mee gaan doen!

 

Economisch gezien biedt BCH flinke kansen ook voor de werkgelegenheid. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er een inspanningsverplichting afgesproken gaat worden om arbeidsparticipatie van de Helmonders bij uitvoering van deze projecten te bevorderen. Wij denken hierbij ook juist aan de arbeidskansarmen die moeizaam of niet aan de bak  kunnen komen. BHC-2018 houdt niet op na 2018. Ook jaren daarna zien wij profijt op dit vlak.

 

Voor het slagen van BCH zullen de B5 steden op dezelfde lijn moeten gaan zitten en blijven zitten. Helmond heeft flink geprofiteerd van het project Samen investeren. Wij moeten betrouwbare partners zijn en blijven van de andere B4 steden. In dat kader vinden wij het belangrijk dit toch nog maar eens te benoemen. We zijn de kleinste van de B5. Ik heb veel negatieve verwachtingen gehoord  afgelopen tijd dat Helmond af zou haken. Wat ons betreft is dit niet aan de orde. Laten we maar laten zien waar Helmond groot in kan zijn!

 

Een substantieel deel  van die €9,6 miljoen zou aan te wenden moeten zijn voor blijvende investeringen (stenen) in Helmondse projecten in navolging van de wens van Tilburg en Eindhoven. Dit zal het programma in Helmond ook voor en gedeelte sterker visualiseren, wat onze bevolking zal aanspreken.

 

De PvdA-fractie is nu unaniem voorstander van BCH-2018, maar met een aantal mitsen. Mitsen die verwoord staan in de motie van SDOH-D66-HB, PvdA, VVD, HH en GL. Dit zijn onze eisen en wensen die het college voor moeten leggen aan de Stuurgroep Eindhoven 2018.

Als deze motie wordt aangenomen zal de PvdA-fractie met het raadsvoorstel instemmen.

 

Jos Boetzkes, fractie voorzitter

 

MOTIE

De Raad van Helmond in vergadering bijeen op dinsdag 26 juni 2012, gehoord de beraadslagingen inzake het EINDHOVEN2018: Brabant (Samen) Culturele Hoofdstad (verder te noemen BCH)

overwegende dat:

+ de Raad van Helmond reeds eerder uitgesproken heeft te willen participeren in dit project;

+ in de samenwerking met de provincie Noord Brabant en overige B5 gemeenten al eerder is gebleken dat samenwerking een economische spin off in Helmond genereert;

+ de deelname aan BCH een flinke investering vraagt van de kant van de gemeente Helmond;

+  het van belang is dat deelname aan BCH in de stad een zo groot mogelijk draagvlak heeft en tevens mogelijkheden zal bieden tot een actieve participatie van Helmonders;

+ de inbreng van Helmondse projecten en Helmondse ondernemers in dit kader zeer gewenst is;

+ het op te stellen Helmondse deel van het programma ihkv EINDHOVEN2018 duurzaam dient te zijn en zo mogelijk dient aan te sluiten bij bestaande culturele initiatieven / evenementen in onze stad, waardoor brede onderlinge samenwerking en samenhang verder wordt versterkt en ook  kan worden voortgezet na 2018;

+ de stad Helmond vanouds een industriestad is met een rijk arbeidsverleden;

 

verzoekt/draagt  het College op met de stuurgroep EINDHOVEN2018, c.q de Raad van Toezicht van EINDHOVEN2018, lees: Brabant (Samen) Culturele Hoofdstad in gesprek te gaan en de onderstaande eisen/wensen van de Raad van de gemeente Helmond aan haar voor te leggen:

 

+ de Helmondse investering van maximaal € 9.6 miljoen euro zal volledig aangewend worden voor culturele projecten in het kader van BCH in de gemeente Helmond;

+ een substantieel deel van deze investering kan mogelijk ook aangewend worden voor de fysieke infrastructuur van Helmondse culturele projecten;

+ een substantieel deel van deze Helmondse investering kan ook aangewend worden voor het upgraden en vernieuwen van bestaande, culturele evenementen en projecten in aanloop naar BCH;

+ het rijke industrie- en arbeidsverleden van Helmond zal een nadrukkelijke plaats krijgen in de projecten BCH; ook de verbinding met onderwijs (cultuureducatie) en met de creatieve economie wordt gewaarborgd;

+ er is sprake van gelijkluidende spelregels voor de B5 steden. Er zal een kwantitatieve (zowel in aantal als in geld) en kwalitatieve verantwoorde en evenwichtige verdeling zijn van projecten over de provincie;

+ de stuurgroep, c.q Raad van Toezicht zal een duidelijke rol spelen bij de uiteindelijke toewijzing van de projecten BCH;

 

tevens verzoekt/draagt ze het College op om

 

+ voor 1 november 2012 te komen met een plan van aanpak waaruit blijkt dat de Helmonders, ondernemers en Helmondse culturele instellingen en instanties actief betrokken zullen zijn bij BCH;

+ bij de uitwerking van dit plan van aanpak zal er ook voldoende ruimte zijn voor uitwerking van nieuwe culturele Helmondse initiatieven en zal ook de doelgroep jeugd en jongeren meegenomen en betrokken worden;

+ vanaf oktober 2012 drie maal per jaar tot 2020 een overzicht te presenteren waarin projecten die als ‘opmaatproject’, aangemerkt kunnen worden en dus als uitvoering van een actief beleid op weg naar 2018 en de jaren erna opgesomd worden.

+ bij de uitvoering van de projecten in onze stad een inspanningsverplichting op zich te willen nemen om bij de uitvoering van projecten arbeidsparticipatie van Helmonders te bevorderen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Maarten Janssen, SDOH-D66-HB

Jos Boetzkes, PvdA

Ellen Niessen, VVD

Michael Rieter, Helder Helmond

Ling Ko, Groen Links

 

.