3 februari 2013

De Ruit past niet in de Stadvisie 2030


 

Het is goed voor een stad om vooruit te kijken, om je ambities uit te spreken. Dinsdag 5 februari 2013 zal de raad van Helmond “vooruit kijken”, dan wordt de nota “Helmond werkt, Stadsvisie 2030”  besproken in de raad. In dit document worden de ambities van de stad tot 2030 op hoofdlijnen vastgelegd. De nieuwe stadsvisie zal de komende jaren gaan gelden als de basis voor het verder uit te voeren beleid.

 

 

Opstellen van een stadsvisie is ook goed om met elkaar (politieke partijen & de Helmonders) van gedachte te wisselen over de toekomst van Helmond en dit is dan ook uitgebreid gebeurd. Als PvdA kunnen we ons dan ook grotendeels vinden in de Stadsvisie 2030. Toch staan er ook zaken in die wij niet ambitieus genoeg vinden of waar wij andere keuzes zouden hebben gemaakt. Zo hebben wij in onze bijdrage aangeven dat de thema’s veiligheid en duurzaamheid niet apart opgenomen zijn als een van de 7 succesfactoren waarop het beleid van de gemeente Helmond wordt gebaseerd. Gezien het maatschappelijke belang van veiligheid en duurzaamheid, nu en zeker ook in de toekomst, zien wij graag dat deze factoren meer centraal worden gesteld.

 

Daarnaast vinden wij het onverstandig en ongepast dat er in de stadsvisie ambities over concrete plannen worden uitgesproken die vooruitlopen op de discussie die nog in de raad gevoerd moet worden. Wij vinden daarom dat de Ruit (verdubbeling N279 en aanleg Wilhelminatracé) nog geen onderdeel kan en mag zijn van de Stadsvisie. Als raad hebben we namelijk nog niet gesproken over de Ruit en dus nog geen besluit genomen. Wij vinden het niet goed om middels vastlegging in de stadsvisie snel een besluit te nemen over een dergelijk belangrijk onderwerp dat enorm leeft in Helmond.

 

Ook de PvdA staat voor een goede bereikbaarheid van de stad. Een betere bereikbaarheid is niet alleen goed voor de Helmonders, maar natuurlijk ook goed voor de economie. Er zijn echter nog te veel vragen onbeantwoord over de Ruit en als partij willen we een zorgvuldige afweging kunnen maken. Hoe zit het nu met nut en noodzaak? Lost de Ruit echt iets op? Wat zijn de kosten? Wat voor effecten zal de ruit hebben op de wijken Dierdonk, Helmond-Noord, Brouwhuis en de Rijpelberg? Wat zijn de alternatieven? Om de bewoners van onze stad niet tekort te doen willen we de discussie hierover zuiver houden en niet nu al (in een te vroeg stadium) ons hierover uitspreken. Zeker niet in een document wat de richting aangeeft van toekomstig uit te werken beleid. Wij zijn van mening dat ook andere partijen zich zouden moeten houden aan zorgvuldigheid en geen premature besluiten moeten nemen: eerst consultatie met omwonenden en een debat in de raad, daarna besluitvorming.

 

 

Jos Boetzkes                                        Mohammed Chahim

Fractievoorzitter PvdA Helmond          Fractielid PvdA Helmond

 

.