6 november 2014

Dossier “De Ruit”…raadsbijdrage PvdA

In de raadsvergadering van 4 november was ‘De Ruit” één van de belangrijkste onderwerpen.
De PvdA Helmond heeft steeds ingezet op: pas nieuwe wegen als de nut en noodzaak onomstotelijk zijn bewezen.
Het gepresenteerde VoorKeursAlternatief (VKA) van de Provincie voldeed daar bij lange na niet aan. Het SRE-rapport van A naar Brainport evenmin. Mirjam van der Pijl die woordvoerder was op dit dossier heeft daarover in de commissievergadering van 28 oktober al het nodige gezegd.

Het college presenteerde op 4 november een voorstel waarmee ze naar de Stuurgroep-vergadering van de Provincie wilden gaan (in deze vergadering, op 5 november, zouden de gemeenten hun visie op het VKA kenbaar maken) waarin zij kozen voor een nog verder vereenvoudigde aanleg van de Ruit dan het SRE-rapport. Het bleef echter de aanleg van de Ruit!
Er zijn vele gesprekken gevoerd met andere partijen om tot een overeenkomst te komen dit voorstel zodanig te amenderen dat “de Ruit” eruit zou gaan. Dat bleek erg moeizaam. Wij wilden verder dan een aantal anderen met wie wel een meerderheid mogelijk bleek te behalen voor een sterk afgezwakt collegevoorstel.
D66 heeft samen met SP, GroenLinks, Helmond Aktief, (drie college-dragende partijen!), Senioren 2013, Helder Helmond en Henriëtte Verouden een amendement ingediend op dat voorstel. Daarin werd gekozen voor het volgen van stuk voor stuk alle stappen van de ladder van Verdaas en waarbij pas ná gebleken ontoereikendheid van de stappen 1 t/m 6 bekeken zou gaan worden of ook stap 7 nog moet worden genomen. Uiteindelijk hebben we ons als PvdA Helmond hierachter geschaard. De stemverhouding werd daarmee 20 voor en 16 tegen. De Ruit ging dus voor Helmond in elk geval op de lange baan!

Onderstaand de bijdrage van Mirjam van der Pijl in de raadsvergadering van 4 november:

Over dit onderwerp bestaat een inmiddels meters lang dossier.
Er valt zoveel over te zeggen. Juist daarom wilde mijn fractie vanavond extra duidelijk zijn naar u, het college, de raadscollega’s en de mensen op de publieke tribune.
Het plan was, dat ik mijn betoog zou laten ondersteunen door een PowerPointpresentatie.
Dit heeft u, voorzitter, echter nadrukkelijk niet toe willen staan.
U deed het aanbod voorzitter, om de sheets uit te printen en te vermenigvuldigen in de raadszaal. Maar wij zijn, zacht gezegd, géén voorstander van het gebruiken van nóg veel meer papier. Dus, onze tip aan hen met een tablet of smart Phone en internetverbinding: op de website van PvdA Helmond kunt u de PPP vinden en dus meelezen.
Ik hoop dat dit op een ander moment tot een discussie zal leiden met een voor raadsleden positief resultaat. En daar wou ík het bij laten vanavond.

Enfin, naar de kern, dat heb ik ook gezegd in de bijdrage namens mijn fractie in de commissievergadering van 28 oktober j.l.
En om met de deur in huis te vallen: de PvdA Helmond-fractie is tégen de komst van de Ruit volgens het VKA en alle voorgaande versies.
Het SRE-alternatief waarvoor het college, inclusief een SP en een GL wethouder, nu kiest is een afgezwakt VKA maar ook dat gaat ons nog veel te ver. Bovendien missen we belangrijke zaken in de SRE-alternatief.
Wij weten heus wel dat een nieuwe weg ook voordelen kan hebben maar we gaan er ook van uit dat voorstanders van nieuw asfalt erkennen dat schade wordt aanricht. De vraag moet dus zijn: doen we het goede met de schaarse middelen die ons ten dienste staan.

De zaken betreffende de Ruit behandel ik op een rij:
 Ladder van Verdaas
 Verkeerseffecten
 MKBA en SRE- Rapport van A naar Brainport
 En ik rond af met Besluitvorming en Conclusies

Ladder van Verdaas
• Zoals u weet is de ladder van Verdaas aangewezen vanuit het Rijk als het uitgangspunt van besluitvorming rond mobiliteitsvraagstukken. Wij ondersteunen dat van harte.
• De ladder bestijg je tree voor tree en een volgende trede wordt pas genomen als de maatregelen van die eronder zijn volbracht.
• Uit alle onderzoeken, de goede én de minder goede, blijkt dat er veel winst te bereiken is in het oplossen van verkeersknelpunten met de eerste vijf treden
• Het nu al inzetten van trede 7 is voorbarig en niet volgens de regels van de ladder van Verdaas

Verkeerseffecten
• We zijn op o.a. zoek naar een oplossing voor het vele doorgaande verkeer in het middengebied, de dorpen maar ook de Traverse in Helmond. De Ruit blijkt die oplossing niet (of niet voldoende) te bieden
• Het aantal verkeersbewegingen en vervoerkilometers zal door de Ruit toenemen
• Doordat de Ruit voor vrachtverkeer, dat ook op de snelweg geen 100 kan en mag rijden, een goed alternatief is zal er veel vrachtverkeer vanuit de Randstad over de nieuwe route naar Duitsland en het achterliggende Europa gaan rijden
• De Ruit doet dus niet wat we willen dat hij doet en veroorzaakt wel veel zaken die we niet willen. Je kunt ook zeggen we winnen wel tijd maar winnen we ook kwaliteit. Over die kwaliteit later meer

MKBA en SRE- Rapport van A naar Brainport
• Wij missen in de MKBA de maatschappelijke baten, wij zien dat alleen economische baten worden meegerekend. Landschap, natuur, cultuur en recreatie worden zelf niet economisch berekend laat staan maatschappelijk. Daarnaast wil ik u herinneren aan het voorbeeld uit mijn bijdrage in de commissie dat weliswaar berekend kan worden wat de kosten zijn van een longziekte die iemand oploopt ten gevolge van fijnstof. Maar het maatschappelijk effect op het leven van die persoon en dat van zijn naasten, daar een waarde aan hangen is ondoenlijk.
• En dan, er is nog geen second opinion. Het Rijk draagt deze wél op. Gedeputeerde Van Heugten heeft op de bijeenkomst in zaal Traverse beloofd dat de second opinion er zou zijn voordat de gemeenteraden zouden moeten beoordelen over de huidige MKBA. Niet gelukt of wishful thinking? Die second opinion is voor ons erg belangrijk omdat in de second opinion voor het vorige voorstel dat is onderzocht een zeer negatief beeld naar voren kwam over het deel dat nu beoogd wordt te gaan aanleggen en omdat daardoor de conclusie uit de second opinion vorige keer was dat het hele project feitelijk onrendabel was.
• De gepresenteerde factor van de kosten en baten is gezien al deze argumenten niet reëel.
• In het SRE-rapport worden heel andere conclusies getrokken dan de conclusies van de Provincie. Wat je ook van het rapport kunt zeggen of denken, aangetoond wordt wel dat de studies betwistbaar zijn.
• Het SRE-rapport gaat ook uit van de ladder van Verdaas, beschrijft de benefieten die te halen zijn uit de eerste vijf treden maar ridiculiseert stap zes. Die stap gaat over het verbeteren van de bestaande infrastructuur en daarvoor worden in het rapport onevenredig hoge kosten op gevoerd voor de oplossingen in woongebieden. Die oplossingen gelden daarbij ook nog eens zeer selectief. Rijpelberg en Brouwhuis worden niet eens genoemd! Daar schijnt geen oog voor te zijn.
• Het SRE-rapport komt dan ook veel te snel tot de conclusie dat stap zeven, aanleg van nieuw asfalt, moet worden ingezet, weliswaar met een in dit geval ‘smalle’ ruit.

Besluitvorming en Conclusies
• Als een tot een besluit moeten komen dan moet de eerst vraag dus zijn: doen we de juiste dingen met onze schaarse middelen landschap, natuur, cultuur, leefomgeving, gezondheid en financiën natuurlijk.
• De deelvragen daarvan zijn:
 De stappen van de ladder van Verdaas, zijn die naar behoren gebruikt
 Brengen het VKA of het SRE-alternatief de juiste oplossingen of hebben ongewenste effecten de overhand
 En kloppen de gepresenteerde financiële onderbouwingen

• Onze fractie concludeert dat op basis van al het hiervoor gestelde noch voor het VKA, noch voor het SRE-alternatief, noch voorstel van het college kan worden gekozen

Wij hebben in de afgelopen weken hard gewerkt aan een motie, later een amendement op het collegevoorstel waarover we nu moeten besluiten.
Anders dan in Eindhoven, waar de PvdA Helmond wél in het college zit, schaart het college en een deel van de raad in Helmond zich achter het SRE-alternatief.
De conclusie moet helaas zijn, dat ondanks de eerdere hardheid en felheid van een aantal partijen, denk aan GL en SP, die zich eerder als tegenstander van de Ruit presenteerden, ons amendement het niet zou halen.
Een ferm NEE, NOOIT, is niet meer mogelijk.
We hebben besloten te gaan voor dat wat nu het hoogst haalbaar lijkt te zijn en dat is het amendement dat eerder is ingediend vanavond door diverse partijen.
Daarbij hopen we dat de aansluiting met andere gemeenten in de regio mogelijk is en dat we gezamenlijk, met een krachtig gesteund standpunt, in de stuurgroep vertegenwoordigd zullen zijn.