14 november 2012

“Een beleidsarme begroting” – 2013

 

 

Met onderstaande tekst heeft de PvdA een bijdrage willen geven aan de begrotingen 2013. Er zitten nog veel onzekerheden in de begrotingen wat vooral te maken heeft met het onlangs aangetreden nieuwe kabinet. Ondanks dat het college ons op verschillende punten tegemoet gekomen is, zijn wij niet akkoord gegaan met de begrotingen. Dat heeft voornamelijk te maken met ruim 6 miljoen rentelast op het grondbedrijf waar we een onderzoek bij de rekenkamer hebben gevraagd en gekregen. Daarnaast zitten er in ook weer in deze begrotingen keuzes die wij niet of anders gemaakt zouden hebben. Het betreft  hier m.n. het armoede- en integratiebeleid. Maar dit neemt niet weg dat wij, zoals ook aangegeven, constructief mee willen blijven denken voor het welzijn van Helmond en haar Helmonders.
Jos Boetzkes, Fractievoorzitter

 

Bijdrage begroting 2013 van de PvdA

 

“Een beleidsarme begroting” …..2013

 

Voorzitter, de VJN 2012  werd ons “beleidsarm” gepresenteerd vanwege onduidelijkheden in de financiële armslag van de gemeente door de noodzakelijke Rijksbezuinigingen en de val van het (toenmalige)kabinet.

U gaf aan dat deze voorjaarsnota minder sturend was voor de komende begroting en dat betekende dat de grote klappen dus in november zouden komen. Het regeerakkoord van de net geïnstalleerde regering geeft gelukkig wel enigszins duidelijkheid, al kon die duidelijkheid nog niet in de conceptbegroting worden ingepast.

Enkele zaken die hun effecten en gevolgen zullen hebben voor onze burgers en onze gemeente zijn met name:

  • De 75% bezuiniging op huishoudelijke hulp,
  • De decentralisatie AWBZ,
  • De huishoudinkomenstoets wordt vervangen door een huishouduitkeringstoets,
  • Het wetsvoorstel Werken naar vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet per 1-1- 2014.

 

Armoede in Helmond, de armste stad van Brabant

Wij zeiden het al bij de VJN:

Sinds 2009 is het aantal werklozen in Helmond opgelopen. Ook is het aantal bijstandsgerechtigden gestegen. Dit is mede te verklaren door de bevolkingsopbouw in Helmond, méér laag opgeleiden en méér huishoudens met lage inkomens. Daarom blijven wij van mening dat zowel bij het uitgeven van het bedrijventerreinen als bij het arbeidsmarktbeleid, het daadwerkelijk “arbeidsvolume” als criterium moet worden gehanteerd.

Het beleid dient in principe afgeleid te zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestaande arbeidspotentieel van de Helmondse bevolking c.q. individuen tussen de 15 en 65 jaar in Helmond (over het algemeen laag opgeleiden). Deze week werd bekend dat in onze regio de krimp 2% bedraagt en groter is dan in de rest van het land.

Dat is een risico voor de werkeloosheidscijfers.

 

Het college moet alert zijn op situaties die door het nieuwe kabinetsbeleid kunnen ontstaan, zoals de wachtlijsten bij schuldhulpverlening die zullen groeien.

De PvdA-fractie kiest nog steeds voor het verzachten van de bezuinigingen op de allerzwaksten zoals bv de:…..

 

……Daklozenopvang

De PvdA pleitte in mei voor het openhouden van de Oversteek. Helaas viel de beslissing deze tóch te sluiten. Wat schetst onze verbazing dat in Het ED binnen 2 weken er forse kritiek te vernemen was vanuit de mond van verantwoordelijk wethouder op de daklozenopvang. De organisaties voor opvang zouden volgens haar “zonder passie” werken wat de uitvoering hiervan zou bemoeilijken. Hieruit bleek dat er vooraf  geen duidelijk beeld over de situatie in de opvang was. Betreurenswaardig! Het was beter geweest eerst de situatie bij de opvang goed te bekijken, en eventueel te verbeteren, alvorens drastische maatregelen als sluiting te nemen.

Nog een laatste opmerking wat betreft de daklozen opvang. De winter staat voor de deur en alles wijst erop dat, meer dan andere jaren, veel mensen van deze doelgroep zo meteen letterlijk in de kou komen te staan. Het mag duidelijk zijn dat onze fractie vindt dat een beschaafde samenleving zoiets niet mag laten gebeuren. Wij vragen het college hoe de winteropvang geregeld is, omdat wij verplicht zijn, zeker moreel, om de mensen onderdak te bieden bij te lage temperaturen.

Beschikken we over voldoende capaciteit om tijdens de winter te kunnen voldoen aan de vraag? Zo nee, komt er dan een tijdelijke voorziening?

 

Communicatie

We willen het college ook aanspreken op hun communicatie met de raad. Tijdens de voorjaarsnota hebben we ons al druk gemaakt over de communicatie van dit college met de raad en bewoners van de stad. Wij noemden toen al de  ongelukkige manier waarop het college voorstellen publiekelijk maakte die na veel commotie werden teruggenomen. We herinnerden aan  het leerlingenvervoer, de sluiting van de bibliotheekfilialen, het NMCH, de brandweer, de sluiting van de wijkhuizen, de sloop van het Speelhuis en het tijdelijke theater.

Helaas moeten we constateren dat er nog steeds veel ruimte is voor verbetering hierin. Het komt te vaak voor dat we via de krant (of andere media) geïnformeerd worden over zaken die de raad aangaan. Als hoogste orgaan van de stad hoort de raad snel geïnformeerd te worden. Ik sprak zojuist al over de daklozenopvang. Zo vernamen wij bijvoorbeeld onlangs, via de krant, van de ontevredenheid van de wethouder over de daklozenopvang. Wij werden als raad niet op de hoogte gesteld. De noodzaak om naar de media te gaan was blijkbaar groot, maar om de raad te informeren niet. Wij vinden dit een vreemde gang van zaken. Mocht het niet nodig zijn de raad te informeren, dan vragen wij ons af wat voor onrust de wethouder aan het maken is. Bovendien denken wij dat deze werkwijze niet constructief werkt voor de samenwerking met organisaties die uitvoering moeten geven aan het door ons als raad voorgestane beleid.

 

Leonarduswijk

We zijn nu al jaren bezig met een metamorfose en herstructurering van de binnenstad. Door geldgebrek dreigt nu de Leonarduswijk buiten de boot te vallen. We hebben voor deze wijk pilots opgezet die moeten helpen in welzijn en leefbaarheid van de wijk. Ondanks dat, zien de wijk versneld achteruit gaan en we maken ons grote zorgen.

Hoe staat het met de pilot “(aanpak) achter de voordeur”. Loopt deze nog? Is er al een evaluatie gemaakt van het eerste jaar?

Het zelfde geld voor de pilot “bijzonder verhuur”, waar via bijzondere verhuring (extra) eisen gesteld kunnen worden aan nieuwe bewoners. Wij ontvangen nog steeds klachten van bewoners over het aantal “probleemgevallen” die zich vestigen in de wijk en vragen ons af wanneer en hoe dit zware instrument is en gebruikt wordt. Zijn hiervoor straten geselecteerd en is dit in overleg gegaan met de gemeente en de bewoners? Ook hier: Is deze pilot al geëvalueerd?

Wij zijn blij dat in het regeerakkoord staat dat corporaties onder toezicht gaan komen te staan van gemeenten. Een goede samenwerking tussen gemeente en alle corporaties, daar zijn we allemaal bij gebaat.

 

Bombardon

Bij de hooravond van 31 oktober j.l. heeft de Bombardon ingesproken over het behouden van hun huisvesting in de van Weerden Poelmanstraat. Zij zouden per 1-1-2013 zonder huisvesting komen te zitten omdat deze locatie gesloten en gesloopt moet worden. De PvdA vindt het belangrijk dat ook deze club, in het kader van WMO en participatie, haar huisvesting behoudt, liefst in Helmond Oost. Zij hebben serieus gezocht naar een andere locatie en hebben reeds 30 locaties onderzocht voor hun 43 leden en de inlopers uit m.n. Helmond Oost. Zij zijn serieus bezig om alsnog een huisvesting te vinden het komende jaar (wellicht in de Goede Herderkerk).Wij willen het college vragen de Bombardon onder dezelfde condities van deze locatie gebruik te laten maken voor het jaar 2013, dus voor één jaar. Wij hadden een motie kunnen indienen, maar omdat het nu nog een bestaande situatie is, vertrouwen wij erop dat het college met de benodigde creativiteit zónder die motie hier een oplossing voor kan bieden. Hopelijk kunt u deze groep ouderen gerust stellen met de toezegging hen hier niet weg te sturen per 1 januari a.s. en ze verder te helpen met hun zoektocht.

 

Speeltuin Helmond-West

Ook het bestuur van De Speeltuin Helmond-West bezocht de hooravond voor een oplossing c.q. tijdelijke oplossing voor hun lang gekoesterde wens voor een noodzakelijke nieuwe kantine. Wij denken dat een tijdelijke noodlocatie bij de nieuwe ingang redelijk duur. Daarom vindt de PvdA dat er beter nu naar een permanente oplossing gevonden moet worden. Het bestuur heeft mij laten weten dat 3 ton voor deze voorziening naast eigen fondswerving een reële optie is. Dit verhaal loopt al enige jaren vandaar dat wij samen met de SP een motie voorbereid hebben. Motie

 

LEVgroep

Ook de LEVgroep sprak op de hooravond in. Zij vroegen om eenmalig € 69.000 om de omslag in werken en de reductie van overhead financieel te kunnen opvangen.  De LEVgroep heeft de verhouding bestuurders/managers ten opzichte van uitvoerders verbeterd. Vanuit het frictiebudget moet het ons inziens mogelijk zijn de LEVgroep tegemoet te komen.

Ten tweede vroeg zij om € 50.000 ten behoeve van het beleid rondom huiselijk geweld. Deze taak voeren zij voor de regio uit en we zijn dan ook van mening dat onze gemeente bij daadwerkelijke toename van werk op dit vlak met de regio gezamenlijk een bijdrage moet leveren.

 

Brabants VormingsCentrum (BVC)

We krijgen signalen vanuit de stad dat we een laagdrempelige voorziening voor inburgering missen. Natuurlijk is iedere burger verplicht om te zorgen voor haar/zijn eigen inburgering, maar we zien in, dat wij als stad gebaat zijn bij een goede inburgering van onze burgers. Nu dreigt het BVC een snelle dood te sterven gezien hun te dure huisvesting en de afhankelijkheid van enkel vrijwillige bijdragen van haat deelnemers. Wij dienen hieromtrent dan ook samen met GL een motie in. De motie roept het college op om  te bemiddelen in een andere locatie en hen een eenmalig impuls te geven van € 30.000 te verdelen over drie jaar.    ( Motie)

 

Centrum

Op dit moment lopen er diverse bouwprojecten in het centrum. Hoe voorkomen we, dat het één grote bouwput wordt en dat dit ten koste gaat van de uitstraling van het centrum en daarmee van de centrumondernemers. Is er overwogen om bv gaasdoek-schermen om de bouwplaatsen te zetten met een opdruk van de nieuwe gebouwen? We willen goede plannen omtrent verbeteringen in het centrum graag ondersteunen.

 

Parkeerbeleid

Wij zijn trots op het nieuwe parkeerbeleid. Gemakkelijker betalen, maar vooral eerlijker afrekenen. Een vreemde eend in deze bijt is de kortingkaart voor parkeren voor Speelhuisbezoekers. Een, ons inziens, overbodige aparte regeling die blootlegt dat er wél kortingsmogelijkheden zijn. Echter, deze lijken voor  bloeddonoren nog steeds niet mogelijk. Kunt u ons verklaren waarom niet?

 

Milieubeleid

De afvalscheiding heeft er mede toe geleid dat er voor het komende jaar een teruggave van een deel van de afvalstoffenheffing mogelijk is. Het milieubewustzijn lijkt in Helmond te groeien. Een onderzoek naar de verspreiding van de gemeentegids, als antwoord op vragen van GL, juichen we toe. Ons bereiken ook geluiden van inwoners dat de hoeveelheid plastic zakken voor de plasticinzameling te veel zou zijn. Wij dienen een motie in ook hier een oplossing voor te vinden. (Motie)

 

Er lopen een aantal zaken waarvan wij zeer benieuwd zijn naar de voortgang:

 

-Antidiscriminatiebeleid

In de stadsscan Helmond (rapport Beke) is sprake van de noodzaak te komen tot aanscherping van het antidiscriminatiebeleid binnen de horeca. Komt dit ergens terug?

 

-Berkendonk/ Groene Peelvallei/ Helmond sport

Het is stil rond Berkendonk en de Groene Peelvallei. De structuurnota is pas gepland eind 2013, onacceptabel laat. Duidelijkheid is gewenst voor de omringende wijken. Op welke termijn wordt e.e.a. onderhand concreet? Bijvoorbeeld het Helmond- Sport stadion.

 

-Kermis

In 2012 is een bedrag van € 50.000 uitgetrokken voor onderzoek naar de winstgevendheid van de kermis. Wanneer en waar worden de resultaten hiervan bekend?

 

Wijkhuizen

Hoe staat het met de verkoop en/of hergebruik van wijkhuizen zoals het Badhuis en Jovic? Leegstand is immers financieel en onderhoudstechnisch ongunstig.

 

Compliment

Wij hebben bij de VJN gehoor geven aan de oproep om per partij met bezuinigingsvoorstellen te komen. Gelukkig zien wij een deel hiervan in deze begroting terug. Met name een extra bezuiniging in de vorm van snijden in eigen vlees.

Op een aantal posten is ook bezuiniging “intern” gevonden, zoals het schrappen van de post onvoorzien structureel en een verlaging van de rekenrente. Wij zijn tevreden dat daarmee wordt voorkomen dat de Helmondse burger nog harder direct wordt getroffen.

Wij geven in overweging om een versobering toe te passen op de vormgeving van gemeentelijke nota’s e.d. Dit zou naast een financiële besparing ook een besparing in milieutechnische zin kunnen opleveren. Graag uw reactie.

 

Grondexloitatie

De onderzoeksresultaten naar de PPS-constructies zullen naar onze mening duidelijkheid kunnen geven over ruim 6 miljoen die we nu niet in de begroting tot onze beschikking hebben. De 6 miljoen, die we nu steken in het dichten van het gat in de grondexploitatie. Dit maakt een groot verschil in wel of niet noodzakelijke bezuinigingen of uitgaven voor nieuw beleid.

 

De begroting 2014 zal in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen zullen de behoefte hebben zicht extra te profileren. Wij willen niet dat het ten koste gaat van het beleid en het functioneren van het stadsbestuur. Politieke partijen moeten zich onderscheiden maar moeten ook ten behoeve van de stad constructief samenwerken. Wij zullen daaraan, vanuit de sociaal democratische visie, onze bijdrage blijven leveren.

 

.