23 februari 2014

Eruit met de Ruit!

Eruit met de Ruit!
Dat pakken we slimmer aan!

De PvdA Helmond is tegen de verbreding van de N279. De huidige plannen voor de Noordoost Corridor zijn niet langer realistisch door economische, demografische en technologische ontwikkelingen en gedragsverandering in de samenleving. Het uitgeven van bijna een miljard aan gemeenschapsgeld dient zorgvuldig te gebeuren en de natuur moet worden behouden als er geen noodzaak voor dit project bestaat. Bovendien heeft de verbreding van de N279 grote gevolgen voor de omwonenden in Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond-Noord & Dierdonk.

De N279 wordt door de aanleg van 2 extra rijstroken 3 keer zo druk als nu het geval is en dit zorgt ervoor dat er veel meer verkeer langs Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond-Noord & Dierdonk gaat razen. De zorgen van veel wijkbewoners zijn dus terecht!Omdat de A270 even druk blijft als nu het geval is biedt de Ruit Helmond helemaal geen voordelen. Gelukkig kunnen de knelpunten op de N279 anders worden opgelost. Dit scheelt de provincie en gemeente honderden miljoenen euro’s. Wij zetten de Helmondse bijdrage liever anders in.

De plannen voor de Ruit zijn een samenraapsel van bestaande en toekomstige specifieke bereikbaarheidsknelpunten, welke individueel moeten worden onderzocht en met maatwerkoplossingen worden aangepakt. Als er bij je thuis een deur niet goed sluit en een kraan lekt dan laat je die maken en bouw je niet meteen een nieuw huis. Het oplossen van de problemen, dat wil de PvdA ook met de Ruit gaan doen.

De PvdA stelt de volgende werkwijze voor:

1. De Ruit mag er niet doorheen worden geduwd, we willen de besluitvorming uitstellen

 • Ruit er snel doorheen duwen, zoals het College van B&W en het provinciebestuur van plan zijn, is echt onverantwoord. Er is veel onderzoek en advies beschikbaar waaruit blijkt dat nut en noodzaak van het project niet zijn aangetoond. O.a. de Commissie Mer, de Provinciale Omgevingscommissie (adviesorgaan van provincie), verschillende MKBA’s, professoren, omwonenden en milieupartijen hebben de plannen gekraakt.
 • Uitstellen van besluitvorming heeft voordelen:
  • We halen de voorspelde economische groei waar de Ruit op gebaseerd is bij lange na niet, er is 10 jaar vertraging t.o.v. eerdere prognoses dus er is ruimte om een zorgvuldige afweging te maken.
  • Afwachten wat de demografische ontwikkelingen in Brainport-regio zullen zijn, eerder voorspelde bevolkingsgroei valt tegen.
  • De opkomst van thuiswerken en jongeren die meer met het OV reizen zorgt voor afname van de groei van het autoverkeer.
  • Technologische ontwikkelingen maken dat mogelijk wordt om bestaande wegen beter te benutten.

2. Onderzoeken van alternatieven voor Ruit

 • De plannen voor de Ruit zijn een samenraapsel van bestaande en toekomstige specifieke bereikbaarheidsknelpunten, welke individueel moeten worden onderzocht en met maatwerkoplossingen worden aangepakt. We willen inzetten op onderzoek naar het oplossen van zoveel mogelijk bestaande en toekomstige locatie specifieke knelpunten,waar mogelijk met gebruikmaking van het bestaande tracé.

3. Investeren in wegnemen bereikbaarheidsknelpunten

 • In plaats van gelijktijdige aanleg van zowel de Oost-Westverbinding tussen Ekkersrijt en de N279 bij Aarle-Rixtel en de verbreding van N279 wordt er op basis van onderzoek geïnvesteerd in gerichte oplossingen:
  • De N279 wordt van Veghel tot A67 niet ineens verbreed. Als duidelijk dat er concrete knelpunten zijn, worden deze opgelost. Dit kan betekenen dat de weg op deze plekken wordt verbreed,er ongelijkvloerse aansluitingen worden aangelegd, of er een omleiding bij Dierdonk komt. Het kan echter niet zo zijn dat er meer verkeer langs de Helmondse wijken zal gaan rijden.
  • De doorstroming op de A270 wordt verbeterd, hiervoor lijken betere aansluitingen bij Nuenen en aanpak van de Berenkuil in Eindhoven oplossingen. Desnoods worden (delen van) de A270 verbreed tot 3 rijstroken.
  • De Oost-Westverbinding is kostbaar en slecht voor de natuur. Deze verbinding wordt pas aangelegd als alle maatwerkoplossingen op N279 & A270 niet voldoende oplossend vermogen blijken te hebben en noodzaak aanwezig blijkt te zijn.
  • Er moet worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Helmond en Brainport door verbreding van de A67, A58 en A50. Zo kan de internationale bereikbaarheid van de regio echt worden verbeterd.

4. Neem de omgeving en de gezondheidseffecten van de weg serieus!

 • In de bestaande plannen voor de Ruit neemt de geluidsoverlast op 6 van de 7 projectdelen toe, de externe veiligheid neemt overal af en de luchtkwaliteit ook. Dit terwijl de grenzen v.w.b. luchtkwaliteit op de N279 al in zicht zijn. Bij alle maatwerkoplossingen die worden onderzocht moeten de gezondheids- en leefbaarheidseffecten serieus worden genomen. Het is niet vanzelfsprekend om in dichtbevolkt gebied een nieuwe hoofdweg aan te leggen en daarmee de leefomgeving van duizenden woningen te verzieken. Helemaal al niet als daar geen noodzaak voor is.
 • De huidige plannen geven geen enkele waarborg voor beperking van overlast in Helmond. De N279 krijgt 3 keer zoveel verkeer dan nu het geval is, geluidsschermen kunnen wat doen aan geluidsoverlast, maar fijn stof kun je niet wegnemen! Voor de omleiding bij Dierdonk heeft de provincie geen geld gereserveerd, dit zal de gemeente waarschijnlijk miljoenen extra gaan kosten.
 • Omwonenden worden door de provincie en gemeenten wel bij de plannen betrokken maar niet serieus genomen betrokken bij het zoeken van oplossingen. Dat moet anders!

Bekijk ons verkiezingsprogramma voor al onze plannen.