28 februari 2010

Fractievoorzitter v. Stiphout en wethouder Boetzkes aan het woord

 

 

 

                    

 

 

Verder bouwen aan onze toekomst

Na vier jaar oppositie heeft de Partij van de Arbeid de afgelopen 4 jaar weer deelgenomen aan het Helmondse stadsbestuur. Omdat ze de grootste partij was is de invloed duidelijk zichtbaar geweest. De PvdA wethouders hadden zitting op belangrijke posten en het beleid had een duidelijke PvdA signatuur: de onderwijshuisvesting is verbeterd, de peuterspeelzaalproblematiek is opgelost, de WMO is op de kaart gezet,de economische ontwikkeling heeft een impuls gekregen en de werkloosheid is verminderd.

In het voorjaar van 2006 behaalde de Partij van de Arbeid een klinkende verkiezingsoverwinning en werd het de grootste partij in Helmond. Dat was even wennen voor de andere partijen. Het beleid van de afgelopen 4 jaren heeft een duidelijk PvdA-stempel gekregen. Twee belangrijke wethoudersposten werden ingevuld door twee PvdA wethouders, Welzijn ,Jeugd, Onderwijs en Sport en Economische- en Sociale zaken en Centrumontwikkeling.

De onderwijshuisvesting in Helmond had  al jaren te met problemen te kampen. Door snel afspraken te maken met het onderwijsveld en miljoenen extra te investeren is er een grote stap gezet naar betere huisvesting voor verschillende scholen. Ook binnen het peuterspeelzaalwerk zijn verbeteringen doorgevoerd door dit onder te brengen bij ondergebracht bij Spring. Door wettelijke veranderingen werd de WMO (de zorg) een verantwoordelijkheid van de gemeente, met als gevolg dat er minder geld beschikbaar kwam.  Omdat volgens de PvdA niemand buiten de boot mag vallen hebben heeft de partij steeds gezegd en gegarandeerd de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Vandaar werd een nieuw duurzaam zorgsysteem ontwikkeld: Zorg op Maat. Tevredenheidsonderzoek onder de Helmondse zorgontvangers geeft aan dat dit systeem een succes is. Toch staat de kwaliteit van de zorg nog steeds onder grote druk en me zullen we alert blijven, zodat de kwaliteit van de zorg ook de komende jaren op peil blijft.

De wachtlijsten voor speciaal onderwijs zijn aangepakt. Er komt een regionale oplossing en in Helmond komt ook uitbreiding van de capaciteit van het speciaal onderwijs. Het Helmondse sportbeleid is nu integraal en de slagzin “sporten mag, bewegen moet” is inmiddels ingeburgerd. Er is de laatste 4 jaar fors geïnvesteerd in sportvoorzieningen. Voorbeelden zijn het nieuwe sportpark in Brandevoort, twee kunstgrasvelden in Mierlo-Hout, een grote fietscrossbaan in Helmond-Noord en de 15 combinatiefunctionarissen in die 2012 actief zullen zijn. Het integraal jeugdbeleid (12- en 13+) heeft duidelijk aan kwaliteit gewonnen. In Helmond praten we niet meer over maar mét jongeren. Er is een beweging in gang gezet met de jongerenadviesgroep HJ2G die input geeft op alle beleidsterreinen.

Wat de economie betreft waren er enkele jaren van voorspoed maar zit Nederland nu in een recessie. De recessie is ook in Helmond voelbaar, maar toch is er in de stad veel verbeterd in de laatste periode. Het werkloosheidcijfer was 14,2 % per 1-1-2006 en ging terug naar 8,3 % per 1-10-2008. Nu is dat 10,9 % ondanks de economische crisis. De gemeente heeft snel en alert gereageerd en op regionaal niveau succesvolle afspraken gemaakt om de effecten van de economische crisis te verzachtten.

De sociale dienst is gereorganiseerd. Er is nu het werkplein, waar alle zaken met betrekking tot werkgelegenheid en re-integratie zijn gecombineerd. In een prettige omgeving wordt optimaal bemiddeld, een voorbeeld van de toenemende klantvriendelijkheid van de overheid. Een Helmonds initiatief dat landelijke aandacht geniet.

En dan het imago van Helmond en het centrum. De afgelopen jaren is het centrum verder opgeknapt en verbeterd. De Ameidestraat, Markt en zeer recent nog de Koninginnewal. Helmond staat op de kaart! En zo moet het ook.

Wethouder Boetzkes: “Er is hard gewerkt binnen het college en we moesten even aan elkaar wennen. Maar ik vind dat ik veel dingen goed heb kunnen oppakken. En met resultaat. Zowel op het gebied van jeugd en onderwijs als bij de WMO. Onze duurzame WMO aanpak wordt ook landelijk zeer positief beoordeeld. De problemen rondom peuterspeelzalen en onderwijshuisvesting zijn goed opgelost. Terwijl dit toch slepende kwesties waren voordat ik ermee begon”.

 

Fractievoorzitter Peter van Stiphout: “We hebben ons best gedaan, als PvdA fractie en wethouders, om het beleid zo sociaal en democratisch mogelijk te maken. We hebben goede resultaten behaald op de voor ons belangrijke gebieden als werkgelegenheid, jeugd en zorg. Toch was het soms moeizaam onderhandelen om de gewenste vooruitgang te bereiken. Er zijn ook nog enkele hoofdpijndossiers. Helmond Sport heeft nog steeds onvoldoende perspectief en de problematiek rondom de stagnerende woningbouw is lastig. Maar er wordt ook goed samengewerkt binnen de coalitie. Bij de bezuinigingen die noodzakelijk zijn door de crisis is er uiteindelijk een goed compromis uitgekomen. Maar er moet nog veel gebeuren.”

 

 

 

 

.