22 juni 2015

Inbreng interpellatiedebat Peel 6.1

Inbreng PvdA Peel 6.1 16 juni 2015

Peel6-1Voorzitter, samen met D66, FVvL, Lokaal Sterk en Senioren2013 hebben wij dit interpellatie debat aangevraagd. Wij waarderen het, dat dit op zo’n korte termijn is gehonoreerd.

Het college van B&W informeert ons op 27 mei 2015 dat er met betrekking tot de Peel 6.1 twee besluiten zijn gevallen:

  1. De aansturing gaat over van de stuurgroep naar de inhoudelijk wethouders
  2. Er is besloten een gedeelte van de beoogde samenwerking voorlopig niet door te laten gaan.

Voor mijn fractie bestaat er onduidelijkheid over wat de oorzaken zijn/waren voor het college om terug te komen op het besluit van de raad van 7 mei 2013. Er heerst onrust bij de ambtenaren en vanuit de Peelgemeenten komen er signalen dat Helmond ‘de samenwerking in een keer teniet doet’ en ‘Helmond geen ambtenaren wil inbrengen’. Dit is samengevat de aanleiding voor dit interpellatiedebat.

Er wordt gesteld dat de aansturing nu gaat gebeuren door de inhoudelijke wethouders, maar met betrekking tot de inhoud en de uitvoering van de specifieke taken was dit toch altijd al de bedoeling? Om te voorkomen dat iedereen op zijn eigen eiland opereert is afstemming nodig en juist daar is de stuurgroep voor bedacht.

1) Graag een reactie vanuit het college.
Wij vrezen dat met het inslaan van deze weg er straks (helaas) geen sprake is van een Peel 6.1. samenwerkingsverband, maar om een bos van gemeenschappelijk regelingen waar de raden noch burgers niet wijzer van worden. In de commissie hebben wij hier als PvdA ook een punt van gemaakt. Het lijkt erop dat de vele gemeenschappelijke regelingen die als een tussen oplossing zijn gepresenteerd nu definitief worden. Dit lijkt mijn partij niet de bedoeling.

2) Hoe kijkt het college en de coalitiepartijen hiertegen aan?
Voorzitter, ik wil nu vervolgens stilstaan bij de manier hoe dit proces tot nu is verlopen en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Hierbij richt ik mij in eerste instantie tot u als voorzitter van dit college en daarnaast zullen er een aantal vragen zijn voor de coalitie.

3) Sinds wanneer speelt dit binnen het college? En voor de coalitie: Is dit onderdeel geweest van de coalitieonderhandelingen?
Voorzitter, de brief van het college van Deurne van 29 april 2015 geeft aan dat er sprake is van besluitenloosheid in uw college. Eerst uit het college twijfel m.b.t. de paddenstoelen nota, dan schaart het college zich er weer achter en tenslotte op 17 april 2015 geeft het college aan zich hier toch niet in te kunnen vinden.

4) Het lijkt erop dat er onenigheid is ontstaan in het college met betrekking tot de Peel 6.1. Zit het college met betrekking tot dit dossier (nog) wel op één lijn?
Voorzitter, In de vergadering van 7 mei 2015 heeft u gemeld dat u verder wilt gaan dan ons alleen informeren. U wilde graag weten wat wij als raad vinden, want dan zouden wij betrokken zijn. Maar ondanks dat dit onderwerp iedere commissie BE op de agenda staat en er dus alle ruimte was ons in te lichten, is dit nooit gebeurd. Laat staan dan wij mochten meedenken over een mogelijke oplossing. Ik heb de commissie notulen erop nagelezen en constateer dat wij als raad niet zijn meegenomen in dit dossier. Tijdens de vergadering van 21 mei heeft u gesteld dat ‘Helmond over haar problemen gaat’, maar niet dat er sprake zou zijn van problemen in dit dossier. Twee dagen later stond hier de krant van vol. In de vergaderingen hiervoor was met uitzondering van de mededeling dat de peelgemeenten ‘constructief ‘met elkaar aan het werken zijn, niet veel te melden.

In een reactie van mijn fractie op vragen van onze klankbordgroep-leden (Ellen Niessen en Sandra Strijkel) in september 2014 antwoorden wij o.a. dat “De schakelfunctie die de KBG bekleedt vinden wij belangrijk. Signalen van de stuurgroep, de werkgroepen, de ambtelijke diensten naar de raden en omgekeerd, kunnen via de KBG goed worden doorgegeven in een vroeg stadium en zonder eerst de officiële cycli van raadsvergaderingen te moeten doorlopen. Sondering van voorstellen is ook een mogelijkheid die wel snel via KBG en maar moeizaam via de diverse raden kan plaatsvinden. De samenstelling van de KBG is zodanig dat zij boven de partijen staat en dat maakt de KGB een orgaan dat politieke uitspraken kan doen zonder een politieke lading die aan een of enkele partijen wordt gekoppeld.

Tot onze grote verbazing is ook de klankbordgroep, die speciaal is opgericht op advies van de stuurgroep om de raden mee te nemen in het transitieproces, niet betrokken.

5) Wat is dan het nut van het hebben van zo’n klankbordgroep?
Overigens gaven wij in die reactie ook al aan dat na de drie decentralisaties het de bedoeling is dat gezocht wordt naar meer vormen van intensieve (ambtelijke) samenwerking tussen de 6 Peelgemeenten en dat de KBG ook in de toekomst zeker nog een functie kan hebben.

Het college stelt dat we te maken hebben met een complex dossier en dat het voor Helmond een flinke opgave is. De gemeente wordt geconfronteerd met enorme frictiekosten en het organiseren en laten landen van de decentralisatie is een hels karwei.

6) Wisten wij dit twee jaar geleden ook al niet? Waarom komen we hier nu pas mee?
Dat we ons nu focussen op de decentralisaties lijkt mij prima. Dit is overigens in 2013 ook al afgesproken, maar om nu een pas op de plaats te maken met betrekking tot de business cases lijkt mijn fractie, zonder hier uitvoerig met elkaar in de raad over te hebben gesproken, onverstandig.

Sinds het vaststellen van de nota zijn er veel stappen gemaakt en is door Helmond en de peelgemeenten veel tijd en energie gestoken in de peelsamenwerking.

7) Wij vragen ons oprecht af hoeveel tijd en geld hier in is gestoken en met de zet van het huidig college verloren gaat?
Waarom na vier maanden concluderen dat het anders moet, vinden wij vreemd. Laat het tot wasdom komen. Een pas op de plaats maken en nu focussen op de 3D, maar daarna ook de andere taken samen oppakken. Het is al snel 1 januari 2016 en dan horen wij de 3D op orde te hebben.

8) Wat zijn nou inhoudelijk de argumenten om hierop terug te komen. En graag meer dan enkel de frictiekosten en de grootte van de operatie? Ik kan u vertellen dat dit in verhouding ook voor de andere peelgemeenten geldt!

9) Overigens hoe verhouden die frictiekosten zich eigenlijk ten op zichtte van de besparingen door de samenwerking te intensiveren, door meer zaken samen te regelen?
Het intensiveren van de decentralisaties draait om het verbeteren van de 4K’s (Kosten, Kwaliteit, Klantgerichtheid en Kwetsbaarheid). Daarbij spelen ontwikkelingen in het takenpakket (3D) een centrale rol, maar daarnaast zeker ook Economische, Financiële en Bestuurlijke ontwikkelingen. En juist op dit vlak trapt u op de rem.

10) Graag een reactie van het college.
Wij betreuren het dat wij geen deelgenoot zijn gemaakt van ‘het probleem’ ook al is dit probleem ons niet helemaal helder. Wij zouden het goed hebben gevonden om samen met het college deze uitdaging aan te pakken en samen te zoeken naar een oplossing. Op deze manier zorg je voor betrokkenheid en transparantie. De nieuwe vorm van besturen die dit college aankondigde heeft mijn fractie helaas ook op dit dossier niet kunnen vinden. Sterker nog, we voelen ons buitenspel gezet.

Tot slot voorzitter, het bevreemd ons dat de argumenten van destijds om te komen tot een intensivering van de samenwerking van de Peel 6.1 nu tegenovergesteld gebruikt worden, en juist de argumenten lijken te zijn om nu een pas op de plaats te maken. De opzet was dat de 6 gemeenten elkaar zouden helpen. Samen sterk. Als er één in de problemen komt is het ook het probleem van de anderen. Maar dan betekend dat ook dat je je niet als gemeente kunt terugtrekken uit een lopend proces omdat je op een onderdeel een probleem tegenkomt dat je zo nodig zelf wilt oplossen, zeker niet als daarmee het oplossen van een probleem van andere gemeenten frustreert.