19 december 2015

Inbreng PvdA-fractie in Commissie Omgeving van 15 december

Agendapunten waarover is gedebatteerd waren het Burgerinitiatief Stadsverwarming, de Gewijzigde gemeenschappelijke regeling ODZOB, de aanvraag voor het investeringsbudget voor de herbouw van het theater Speelhuis in de Mariakerk, en het voorstel voor het laten rijden van enkele extra treinen op vrijdag- en zaterdagnachten tussen 12 en 2 uur.

Onderstaand integraal de voorbereidingen van Mirjam en Hans voor de commissievergadering, zoals ze ook (ongeveer) in de vergadering hebben ingebracht:

Agendapunt 4.           Burgerinitiatief Stadsverwarming: (Mirjam)

Er is goed werk geleverd door de diverse betrokken partijen die met dit burgerinitiatief aan de slag zijn gegaan. Daarvoor alle lof! Onze mogelijkheden als lokale overheid zijn beperkt in deze maar de rol van oliemannetje en vliegwiel is op passende wijze opgepakt. We gaan er vanuit de gemeente deze rol blijvend zal moeten vervullen en we dringen er met klem op aan om, proactief, vinger aan de pols te houden. We zijn vol verwachting over de verdere studie naar de geothermie. Daarbij hebben we als lokale overheid zeker een rol en de PvdA steunt van harte het lopende onderzoek.        

Agendapunt 5.           Gewijzigde gemeenschappelijke regeling ODZOB: (Mirjam)

Dit is vooral organisatorisch. Het moet me van het hart dat de gemeente Helmond een voorbeeld kan nemen aan de toelichting zoals die via stuk RN006 wordt gegeven. Van belang was eigenlijk alleen deze door te nemen en eventueel de artikelen te toetsten in de andere stukken naar aanleiding van een opvatting over genoemd punt. Dat heb ik bv gedaan bij artikel 11lid 4, nieuw artikel 11 lid 9 Het is heel erg lastig als het quorum van een vergadering niet wordt gehaald. In de praktijk zal dat niet vaak gebeuren zonder dat vooraf de mogelijkheid tot verplaatsing naar een andere datum was aangegrepen. Toch kán het nodig zijn een tweede vergadering uit te schrijven en dat daarin een minderheid aan stemgerechtigden aanwezig is. Minder dan de helft van de omzet in dit geval. Maar het lijkt mij niet wenselijk een minderheid te laten beslissen over begroting en jaarstukken. Dan moet besluitvorming maar later, eventueel te laat… We willen hier geen halszaak van maken maar dringen er op aan dat vanuit de gemeente Helmond ten alle tijden voorkomen zal worden dat het hierop uit gaat draaien! Voor de rest zijn we akkoord.

Agendapunt 6.           Aanvraag investeringsbudget herbouw theater Speelhuis: (Hans)

Het hele proces lijkt goed te verlopen, met een naar het zich nu aanziet voor Helmond geweldig eindresultaat. Zowel qua uitstraling, functionaliteit als financieel. Een paar vragen over een paar onduidelijkheden:

  • de RO-procedure zal gelijktijdig worden doorlopen. Kunt u meer info over die planning geven? Klopt het dat de financiële afspraken aangaande de verzekeringsgelden volledig uitgaan van een RO-procedure zonder zienswijzen? Wat gebeurt er als er onverhoopt toch zienswijzen worden ingediend? Wat worden dan de financiële consequenties en hoe is dat risico afgedekt?
  • a.v. het restant van de Mariaschool: In het raadsvoorstel staat dat de eerder ingeschatte herontwikkelingsopbrengst van € 400.000,- in het totale investeringsbudget is opgenomen, als een bijdrage aan het Meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing. Maar wat t.a.v. de kosten van de verbouwing van dat gebouwrestant? Het zal toch om een aanzienlijk bouwproject op zichzelf gaan. Met een nieuwe achtergevel, vermoedelijk een compleet nieuwe gebouwkern met trap en mogelijk een lift. Hoe zit dat financieel? Wat is daarvoor in dit budget opgenomen? En ook qua nieuwe functie? We moeten wel voorkomen dat er daar een leegstaand mini-gebouwtje zal gaan ontstaan. Overigens: eerder werd gesteld dat de kop van de Mariaschool een monumentale status heeft, maar het gebouw staat helemaal niet op de lijst rijks- of gemeentelijke monumenten. Kunt u over dit projectgedeelte wat meer uitleg geven?
  • in de dekking staat onder andere “restant reeds ontvangen uitkering”. Bedoelt u daarmee een overschot van het van de verzekeraar ontvangen bedrag ná de volledige afwikkeling van het tijdelijke theater?
  • u voert een post van € 1,3 miljoen “beschikbare investeringsruimte in bestaande begroting” op. Bedoelt u daarmee het geld voor gebouwonderhoud enz. wat nu en ook de eerste jaren na de oplevering op het onderhoud van een nieuw gebouw kan worden bespaard? Dus dat ná goedkeuring van dit investeringsbudget de langjarige jaarlijkse kosten voor dit nieuwe theater uitkomen op de oorspronkelijke jaarlijkse kosten voor het oude Speelhuis?

Agendapunt 7.           Nachtnet Helmond-Eindhoven: (Mirjam en Hans)

Wij zijn voorstander van goed openbaar vervoer tussen Helmond en Eindhoven, en willen ook op de één of andere manier dat dit in het eerste gedeelte van de nachten in de weekends wordt gerealiseerd. Daarvan kan uitgaanspubliek profiteren, niet alleen de “stappers’ maar ook zij die een concert of schouwburgvoorstelling elders in het land willen bezoeken. Bovendien is familiebezoek zo makkelijker en kunnen studenten langer in het weekend onder familie en oude vrienden blijven. Daarnaast kan het zeer voordelig uitpakken voor reizigers van en naar de luchthavens in Eindhoven en Schiphol. Maar dit voorstel roept bij ons toch wel veel vragen op:

  • De eerste indruk is dat dit een behoorlijk onaf voorstel is. Er is geen offerte van busmaatschappijen gekomen. Is daar achteraan gegaan? Wij lezen alleen dat de busmaatschappijen geen offerte hebben uitgebracht “aangezien zij verwachten dat deze busverbinding niet rendabel zal zijn”. De NS heeft een offerte uitgebracht voor € 39.000,- excl. BTW per jaar. Per weekend rijden er 8 treinen (2 avonden 2 treinen in 2 richtingen), dus die NS-offerte betekent een totale overheidsbijdrage van € 93,75 per trein/treinrit? Dat is toch ook omdat die dienst zonder zo’n overheidsbijdrage niet rendabel is? Wij kunnen ons voorstellen dat een busmaatschappij met een overheidsbijdrage van € 187,- per retourtje Eindhoven-Helmond ook een desnoods lege bus wil laten rijden.
  • De bijlage van TransTec en de Grontmij (die overigens geen datum heeft dus wanneer is deze gemaakt en zijn de gegevens actueel genoeg?), legt een aantal berekeningen voor waarvan niet altijd duidelijk is welke bedragen op welke wijze gerelateerd zijn. Overzichtsstaatjes geven totaal andere bedragen aan dan waarover we via dit voorstel spreken! En om een ander voorbeeld te geven: op blz 13 bij 5.2 wordt het te verwachten aantal reizigers per jaar voor de nachten aangegeven, 1400 tot 02.00 uur en 3700 tot 04.00 uur. Moet dit cumulatief gezien worden? Is het totaal dan 5100? Of is de prognose 3700 over de beide ritten in de nacht?
  • de NS gaat uit van 2 ritten tot maximaal 02.00 uur. Gezien de wens om “in de nacht” reizen mogelijk te maken én gezien de huidige laatste rit niet zo’n grote verbetering! Volgens de prognose komen er 1400 reizigers per jaar bij een verbinding tot 02.00 uur. Bij de 416 treinen per jaar (52 weken x 8 ritten) die nu worden voorgesteld zijn dat dus gemiddeld nog geen 3,4 reizigers per trein!
  • Er blijkbaar geen contact geweest met Eindhoven. Dit valt te constateren uit een totaal tegengesteld voorstel dat in de Eindhovense raad heeft voorgelegen. De colleges van Eindhoven en Helmond hebben ieder voor een verschillende vorm gekozen,respectievelijk bus en trein. Wat betekend dat voor de gezamenlijke financiering?
  • Er is nog geen duidelijkheid over de cofinanciering door de provincie. Dit had toch afgestemd kunnen worden?

Wij verwachten een beter onderbouwd voorstel. Een voorstel dat recht doet aan een forse overheidssubsidie voor een terechte en veelgehoorde wens om het reizen in de nachten van het weekend tussen Helmond en Eindhoven mogelijk te maken.