24 juni 2010

Initiatiefvoorstel “Gratis busvervoer op zaterdag”

 

 

 
 

De PvdA heeft het “Gratis Busvervoer op zaterdag” in haar verkiezingsprogramma staan. Het College heeft onlangs besloten de pilot hiervan niet voort te zetten.
Dit is nu dan ook de reden om een initiatiefvoorstel -samen met SP en Groen links- in te dienen voor de raadsvergadering van 6 juli aanstaande. We hebben hier beraadslaging c.q. besluitvorming voor gevraagd.
 

  

De Fracties: PvdA, SP en Groen Links

INITIATIEFVOORSTEL

 

Datum           : 24 juni 2010

 

Onderwerp  : Goedkoop Openbaar Vervoer

                         

Beoogd effect:

Het busvervoer op zaterdag gratis te houden voor de jaren 2010-2014.

Beslispunten:

  

  1. 1.     De pilot Gratis Openbaar Vervoer(GOV) die liep tot 1 juli 2010 structureel te maken voor de periode  1 juli 2010 – 1 juli 2014.
  2. 2.      Het GOV tweejaarlijks te evalueren (2010-2012-2014)op de onderwerpen:
  • Aantal reizigers;
  • Mogelijke economische effecten ondernemers en marktkooplui in het centrum van de stad;
  1. 3.     De kosten, ad € 320.000,- dekken uit de meerjarenbegroting 2011-2014. Zie aangepast beeld Voorjaarsnota onder het kopje “Dekking”.

 

Argumentatie:

 

De laatste aan de raad beschikbaar gestelde evaluatie liet een positief effect zien van de pilot Gratis Openbaar Vervoer op zaterdag en daarom werd deze verlengd tot 1 juli 2010. Onlangs heeft het College besloten om de gratis bus op zaterdag niet voort te zetten. Naar onze mening heeft een pilot een kop en een staart en moet ergens toe leiden. In dit geval was de doelstelling om Helmonders meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, de bus, op zaterdag naar het centrum en de weekmarkt. De effecten zijn niet gemeten of geëvalueerd ondanks het feit dat het College deze pilot een succes noemde.  Mogelijke effecten hierbij zijn een toename van het aantal reizigers met daarnaast een positief impuls voor de ondernemers in het centrum waaronder de weekmarkt.

Dekking

Wethouder Tielemans heeft in de commissie RF aangegeven dat voor voortzetting van de gratis bus op zaterdag, een jaarlijkse bijdrage van 80.000 euro van de gemeente Helmond benodigd is.

Door een kleine wijziging in de wijze waarop in de Voorjaarsnotitie de meerjarenbegroting sluitend wordt gemaakt, is deze 80.000 euro hiervoor vrij te maken, met als enige consequentie het verlagen van het resterende incidentele budget voor nieuwe ambities van ruim 3,4 miljoen naar ruim 3,1 miljoen euro. De meerjarenbegroting blijft hierbij sluitend.

Hieronder wordt zowel de tabel van pagina 8 van de Voorjaarsnotitie getoond, als aangepaste versie daarvan die de dekking van dit initiatiefvoorstel bevat.

Samenvattend beeld uit Voorjaarsnotitie (pag. 8):

 2011201220132014
Financiële uitgangspositie bijgesteld n.a.v. rapportage commissies rijksbezuinigingen-2.500.000-6.350.000-9.700.000-11.950.000
Financiële knelpunten Overdrachtsdossier-2.963.000-2.893.000-1.183.000-1.173.000
Waarvan tijdelijk en incidenteel afgedekt uit overschot jaarrekening 20092.755.0002.255.000555.000555.000
Bezuinigingen programma’s5.078.0006.988.0007.228.0008.983.000
Bezuinigingen personeel en overhead900.0001.800.0002.700.0003.600.000
Begrotingssaldo 3.270.0001.800.000-400.00015.000
Restant incidentele middelen overschot jaarrekening 2009282.000   
Reserveren voor:    
Afdekking tekort 2013-400.000 400.000 
Frictiebudget bezuinigingen personeel -1.000.000   
Frictiebudget bezuinigingen programma 3 -500.000   
Incidentele middelen beschikbaar voorintensiveringen Coalitieprogramma1.652.0001.800.000015.000
    
 3.467.000

 

Aangepaste beeld t.b.v. dekking van dit initiatiefvoorstel:

 2011201220132014
Financiële uitgangspositie bijgesteld n.a.v. rapportage commissies rijksbezuinigingen-2.500.000-6.350.000-9.700.000-11.950.000
Financiële knelpunten Overdrachtsdossier-2.963.000-2.893.000-1.183.000-1.173.000
Waarvan tijdelijk en incidenteel afgedekt uit overschot jaarrekening 20092.755.0002.255.000635.000620.000
Bezuinigingen programma’s5.078.0006.988.0007.228.0008.983.000
Bezuinigingen personeel en overhead900.0001.800.0002.700.0003.600.000
Voortzetting gratis bus op zaterdag-80.000-80.000-80.000-80.000
Begrotingssaldo 3.190.0001.720.000-400.0000
Restant incidentele middelen overschot jaarrekening 2009137.000   
Reserveren voor:    
Afdekking tekort 2013-400.000 400.000 
Frictiebudget bezuinigingen personeel -1.000.000   
Frictiebudget bezuinigingen programma 3 -500.000   
Incidentele middelen beschikbaar voorintensiveringen Coalitieprogramma1.427.0001.720.00000
    
 3.147.000

 

Namens deze,

Jos Boetzkes (PvdA)            Erik de Vries(SP)                  Rudi van der Made (GL)                                  

 .