11 april 2013

Interpellatiedebat Helmond Sport

 

 

Op aanvraag van de PvdA en SP heeft er een interpellatiedebat plaats gevonden op 9 april 2013. Het doel van de PvdA was duidelijkheid verschaffen in het langdurig proces om te komen tot een voetbalstadion voor Helmond Sport op Berkendonk. De PvdA is en blijft voorstander van het aanpassen en verder ontwikkelen van sportpark De Braak. De PvdA denkt dat het een heilloze weg, een gebed zonder einde is om door te gaan met het plan op Berkendonk. Toch meende de coalitie met een motie weer een zoveelste deadline in te stellen om het consortium de kans te geven alsnog vóór 25 juni a.s. met een uitgewerkt en financieel haalbaar plan te komen.

Er zijn geen nieuwe randvoorwaarden gesteld. Als je de ambtelijke voorbereiding, het vaststellen in B&W en het voorjaar-reces in acht neemt blijft er maar een zeer korte tijd over om met nieuwe plannen te komen. Daarbij duurt het e.e.a. al veel te lang, bij elkaar zo’n 10 jaar, waardoor de tegenargument zich blijven opstapelen. 

We zullen het zien op 25 juni!

Jos Boetzkes, fractievoorz.

 

 

Bijdrage interpellatiedebat stadion Helmond Sport 9-4-13

Jos Boetzkes, fractievoorz.

 

Sedert 3 jaar probeert de PvdA-fractie duidelijkheid te verkrijgen over een nieuw te bouwen stadion op de locatie Berkendonk.

Zelfs het schriftelijke vragen stellen aan B&W, het inbrengen van een motie, of het agenderen in een commissievergadering heeft niets opgeleverd. We zijn het beu dat het college geen klare wijn schenkt en niet transparant is in over de onderhandelingen die al een te lange tijd gelopen hebben. De uitkomst tot nu toe levert alleen op dat het dossier Helmond Sport  naar twee andere wethouders is gegaan(!?). De ware reden van deze wisseling kennen we (nog) niet.

Wij vinden dat zowel  de supporters van Helmond Sport als de bewoners van de omliggende wijken van huidig en gepland stadion onderhand recht hebben op duidelijkheid!

Dit was in ieder geval de reden om dit interpellatiedebat aan te vragen.

 

Wat heeft zich tot nu toe afgespeeld en waar hebben we vragen over?

 

Vanaf de coalitiebespreking t.m. vandaag, hebben er gesprekken plaats gevonden m.b.t. een nieuw te bouwen stadion voor HS.

–                     Hoeveel gesprekken zijn er gevoerd, wanneer en met welke partijen?

–                     Hoe is de communicatie verlopen intern binnen het college?

Een aantal keren hebben we gehoord dat de plannen bijna klaar waren.

Begin juli 2011 beloofde wethouder Stienen om op het eind van de zomer   (2011) naar buiten te komen met een ontwerp.

In juni 2012, nagenoeg een jaar later dus, beloofde de wethouder dat hij over drie tot vier maanden nadien met een definitief plan zou komen.

In oktober werd een deadline van 1 december aan de raad beloofd. Ondertussen zitten we in het voorjaar van 2013 en ligt er een RIB van 2 april j.l. die weinig duidelijkheid verschaft en wederom eerder vragen oproept.

–                     Hoe oud is het plan dat genoemd wordt in deze RIB?

–                     Het college spreekt met één mond. N.a.v. van deze brief lijkt het er op dat het doorgeven van het dossier een vertrouwensbreuk opgeleverd heeft?  Is dat juist?

–                     Denkt het college met het doorgeven van het dossier dat het na drie jaar wel gaat lukken?

–          Betekent dit dat wethouder Stienen zijn werk niet goed heeft gedaan de  afgelopen drie jaar………..of bewust dit plan heeft tegengehouden?

–                     Zo nee denkt het college het lopende jaar dit plan rond te krijgen? Immers volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen en er ligt nog steeds een collegeprogramma.

De PvdA heeft altijd gewaarschuwd dat een stadion op Berkendonk geen haalbare kaart zal zijn. De tijd heeft ons in dit geval helaas gelijk gegeven. Ik zeg helaas omdat wij een partij zijn die vindt dat Helmond Betaald Voetbal verdiend. Bovendien dragen we HS een warm hart toe en m.n. aan haar supporters.

 

Zoals het college in haar brief reeds concludeert zijn er teveel beren op de weg voor het plan Berkendonk. Niet alleen de bewoners, de provincie, maar ook de winkeliers hebben terechte vragen en bezwaren.

–                     Hoe lang houden wij de bewoners en supporters nog voor de gek? En hoe lang houden we ons zelf voor de gek?

Eerlijk gezegd had de PvdA-fractie verwacht dat dit dossier reeds afgewerkt zou zijn. Dit omdat de coalitiepartijen het op dit dossier snel eens waren en het ook onderdeel van hun verkiezingsprogramma en campagne was. Ik hoef u er niet aan te herinneren aan de foto van de  VVD met Yvonne van Mierlo en Ellen Niessen in het HS-stadion.

 

En hoe gaat het college verder?

 

Nu terug naar de RIB. Wellicht dacht het college hiermee het interpellatiedebat voor te zijn, maar we hebben hierdoor juist meer vragen door gekregen.

–                     Is er op basis van het gepresenteerde plan al contact geweest met de provincie? Zo ja, wat was daarop hun reactie? Zo nee, waar wacht het college op?

–                     Hoe kan het zijn dat er nu een RIB verschenen is met een duidelijke negatieve conclusie (het voorstel is niet haalbaar beoordeeld) om 11.51 u op 3 april. En 8 uur later het college, of in ieder geval wethouders van den Heuvel en Tielemans de behoefte hadden de raad via de raadsgriffie een mail te sturen met als onderwerp: “Aanvullende informatie n.a.v. RIB  stand van zaken HS“ waar niets anders in stond vermeld dan dat zij een gesprek hadden gehad met het consortium.

–                     Ik ben geen psychiater maar dit lijkt op schizofreen handelen. Het college spreekt immers met één mond en er lijkt veel veranderd in 8 uur tijd.

–                     Kan het hierbij college uitleggen hoe de RIB tot stand is gekomen.?

 

We hebben sterk het idee dat een deel van het college geen heil meer ziet voor het stadion van HS op Berkendonk en tot deze conclusie is gekomen na vele gesprekken met het consortium. En dat een ander deel van het college reeds na één gesprek verder willen gaan met HS.

In oktober 2012 heeft er een presentatie plaatsgevonden door

het consortium en daarna is er onderhandeld……..een half jaar

lang dus. Daarvóór is er niets gebeurd, immers wethouder Stienen

vertelde ons menigmaal dat het wachten op HS zelf was.

–          Onze vraag hierbij is waarom is er niet eerder de stekker uitgetrokken? Was of is hier nog eer te behalen voor wethouder Stienen?

 

Een van de tekenen van goed en betrouwbaar besturen is te weten wanneer een plan niet gaat lukken. Dit te vernemen heeft de  raad verdiend en zeker niet op de laatste plaats de supporters en de Helmondse bewoners. Dit hele proces heeft veel te lang geduurd. De tegenargumenten voor een stadion voor HS op Berkendonk stapelen zich op.

 

Nu ligt er een motie klaar van twee coalitiepartijen met weer een nieuwe deadline………terwijl er reeds verschillende deadlines overschreden zijn. Dit heeft geen zin!

 

Voorzitter, ook de PvdA kan zich vinden in het gezegde: “Een broedende kip moet je niet storen”.

Dus er mocht zeker enig geduld van ons verwacht worden, maar er zijn grenzen!

Wij doen er een nieuw gezegde bij:”Windeieren uitbroeden doet valse hoop vermoeden!”.

 

De PvdA vindt dat er nu, hier  een streep getrokken moet worden en dat plan B op de tafel moet komen, te weten: De Braak!!

 

Tweede instantie:

 

Voorzitter, onze fractie heeft kennisgenomen van de motie van de VVD en SDOH/HB/D66. Wij zijn verbaasd over deze motie. Immers het suggereert dat het college klaar is met de locatie Berkendonk wat onze fractie overigens aanmoedigt te doen. Als dit al het geval is dan lijkt ons de motie overbodig. Mocht het college, net als onze fractie, van mening zijn duidelijkheid te willen verschaffen aan de bewoners van de wijken Rijpelberg en Brouwhuis, maar zeker ook aan de supporters van HS dan zou u de motie af moeten raden.

 

De PvdA is trots op HS, trots op haar jaarlijkse sportieve prestaties. De PvdA vindt ook dat het betaalde voetbal moet blijven bestaan in Helmond. Wij vrezen dat het plan Berkendonk niet meer afgerond gaat worden het lopende jaar en het een gebed zonder eind gaat worden. Wij vragen dan ook het college terug te gaan naar de tekentafel en m.n De Braak op nieuw in studie te nemen. De Braak is immers verklonken met HS in historie en naam. U zou dan ook verder kunnen kijken naar het aanpassen van het stadion op De Braak in kosten te verzachten om b.v. dit in combinatie te doen met andere sportfaciliteiten zoals b.v. een nieuw zwembad als fundering voor een tribune

Plan Berkendonk heeft in deze periode enorm veel politieke steun gehad en de wethouder en HS zijn niet in staat geweest in de afgelopen drie jaar een haalbaar plan te presenteren. Daarom vragen wij de raad dan ook plan Berkendonk af te sluiten, onze wonden te likken en doorgaan met het verder ontwikkelen en aanpassen van sportpark De Braak.

Vandaar dat de PvdA samen met de SP een motie, vreemd aan de orde van de dag,  willen inbrengen.