7 april 2010

Jaarverslag 2009 PvdA Helmond

 

 

 

Inleiding

 

In de lijn van het Werkplan 2009 ligt voor u het Jaarverslag over het afgelopen jaar, 2009. Het bestuur van de afdeling Helmond van de PvdA heeft de statutaire taak elk jaar een jaarverslag op te stellen. Het jaarverslag van het bestuur heeft enkel betrekking op de organisatorische zaken met betrekking tot de afdeling, de politieke gang van zaken wordt beschreven in het jaarverslag van de fractie. Deze jaarverslagen dienen om de leden te informeren over de gang van zaken binnen de afdeling en als stukje geschiedschrijving ten behoeve van het collectieve geheugen van de afdeling.

 

2009 was een belangrijk verkiezingsjaar, waarin naast de Europese verkiezingen ook de voorbereiding van de verkiezingsdeelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 en de eerste campagneactiviteiten ten behoeve van deze verkiezingen werden verzet. Vooral de verkiezingsvoorbereiding heeft een zware wissel op de actieve leden van de afdeling getrokken. Hoewel de activiteiten uiteindelijk allemaal zijn verricht, was er veel inspanning van een klein aantal actieve mensen nodig. We mogen dus concluderen dat we de komende jaren dienen te werken aan de organisatiekracht van onze afdeling, dit onder het motto ‘vele handen maken licht werk’.

 

In het jaar 2009 bestond het afdelingsbestuur goeddeels uit 5 bestuursleden. Omdat de voorzitter en secretaris de ambitie hadden kandidaat-raadslid te worden zijn deze twee bestuursleden kort na de zomer afgetreden, waardoor de afdeling een nieuwe voorzitter en secretaris kreeg. Hoewel deze belangrijke bestuursfuncties snel ingevuld konden worden bleek het niet mogelijk om het bestuur de benodigde uitbreiding te geven. De 3 overgebleven bestuursleden hebben zich daardoor ontzettend ingespannen om het gehele proces ter voorbereiding van de verkiezingsdeelname te organiseren.

 

Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven van de activiteiten die de PvdA afdeling Helmond in 2009 heeft ontplooid wordt de opzet van de activiteitenplanning in het werkplan 2009 gehandhaafd. Om deze link te kunnen leggen, treft u kolommen aan waarin de geplande activiteiten op diverse terreinen zijn geformuleerd. Daarachter volgt een opsomming met een evaluatie van de daadwerkelijke realisatie van de geplande activiteiten.

 

Helmond, 24 maart 2010

 

Bestuur PvdA Afdeling Helmond

 

Gerard Meijer  / Voorzitter

Khalid Majdoubi / Secretaris

Leo Klaassen / Penningmeester

Stand van zaken per 31 december 2009

 

De huidige situatie uitgaande van de peildatum 31 december 2009 laat zich als volgt omschrijven.

 

 1. a.       Ledenbestand

De afdeling telt op 31 december 2009 149 leden. In 2009 zijn er 20 nieuwe leden bijgekomen; 17 opzeggingen, waarvan 4 zonder reden, 9 met reden; 1 vervallen vanwege betalingsachterstand; 1 verhuizing buiten de Gemeente en  2 overleden. Dit alles betekent ten opzichte van 1 januari 2008 een positief saldo van 3 leden, wat een breuk betekent met het net negatieve saldo van de laatste jaren. Dit is tevens een erg sterke prestatie gezien de dalende landelijke ledenontwikkeling binnen de PvdA.

 

De nieuwe leden zijn in 2009 niet altijd even consistent op een actieve manier ontvangen binnen de afdeling. In de toekomst zullen de nieuwe leden weer actief benaderd worden, wat inhoudt dat ze een welkomstpakket krijgen, ze persoonlijk worden benaderd en een uitnodiging ontvangen voor nieuwe leden activiteiten. Bij voldoende nieuwe leden organiseert de afdeling een nieuwe ledenbijeenkomst.

                                                                            

 1. b.      Werkgroepen

De afdeling kende gedurende 2009 een aantal werkgroepen. In bijlage 1 is een overzicht van de werkgroepen opgenomen, waarin tevens staat aangegeven welke leden zitting hebben in welke werkgroep.

 

 1. c.       Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur bestond per 1 januari 2009 uit vijf leden en werd op secretarieel gebied ondersteund door een bestuursondersteuner.

 

In februari 2009 heeft vice-voorzitter Irvin Barnard om persoonlijke reden besloten om zijn bestuursactiviteiten neer te leggen. Ook werd er in het voorjaar afscheid genomen van Neco Kaygisiz als bestuurslid. Gerard Meijer (vice-voorzitter) en Khalid Majdoubi (bestuurslid) werden bereid gevonden tot het bestuur toe te treden.

 

Omdat voorzitter Roy Boermeester en secretaris Stijn Smeulders de intentie hadden kandidaat-raadslid te worden is er slagvaardig gehandeld en is Gerard Meijer door de ALV tot voorzitter verkozen en werd Khalid Majdoubi tot secretaris benoemd.

 

Op 31 december 2009 bestond het bestuur uit drie leden en werd het ondersteund door een bestuursondersteuner:

 

 • Voorzitter  (Gerard Meijer)
 • Secretaris (Khalid Majdoubi)
 • Penningmeester (Leo Klaassen)
 • Bestuursondersteuner (Paul Celie)

 

 1. a.       Fractie en steunfractie

De fractie telt als resultaat van de verkiezingsuitslag negen leden en twee burgercommissieleden. Drie fractieleden hebben buiten deze raadsperiode al minimaal 1 volle periode in de raad zitting gehad. Van de negen raadsleden zijn drie personen van allochtone afkomst. Zeven van de huidige negen raadsleden zijn met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Twee door opvolging na vertrek van twee raadsleden naar het college.

 

In 2009 vond een belangrijke mutatie in de fractie plaats. Fractievoorzitter Chris Davies trad om persoonlijke redenen af als fractievoorzitter maar bleef als fractielid behouden. Hij werd in het fractievoorzitterschap opgevolgd door fractielid Peter van Stiphout.

 

 1. b.      Wethouders

De PvdA-portefeuilles zien er als volgt uit:

 

Portefeuille Welzijn, Jeugd, Onderwijs & Sport (Jos Boetzkes):

Welzijn (buurt- en opbouwwerk, sociaal cultureel werk), Coördinatie lokaal sociaal beleid, Coördinatie sociaal-maatschappelijke structuur Grotestedenbeleid, Coördinatie emancipatiebeleid, Beleid multiculturele samenleving; coördinatie integratie-inburgeringbeleid en asielzoekers, Jeugd- en jongerenbeleid, inclusief jeugdhulpverlening en Haltwinkel, Kinderopvangbeleid en peuterspeelzaalwerk, Zorg en opvang, Wet Voorzieningen Gehandicapten, Gezondheidszorg en –beleid, Ouderenbeleid, Gehandicaptenbeleid, Vrijwilligersbeleid, Onderwijs (BO, VO, coördinatie Onderwijskansenbeleid, beroeps- en volwasseneducatie), Onderwijsaspecten Grotestedenbeleid, Sport.

 

Portefeuille Economische Zaken, Sociale Zaken en Centrumontwikkeling (Seyit Yeyden):

Economische aangelegenheden, waaronder midden- en kleinbedrijf, Economische herstructurering Grotestedenbeleid, Behoefteraming en programmering van bedrijventerreinen, kantoorlocaties, detailhandel, Distributieplanologie, winkelcentra incl. ambulante handel, Werkgelegenheid, Arbeidsvoorziening, regionaal platform Werkgelegenheid, Ondernemende Stad, Sociale Zaken, incl. budgetwinkel en schuldhulpverlening, Uitstroombevordering en arbeidsinpassing en uitvoering WSW, Centrum voor werk en inkomen (CWI), Coördinatie Centrumontwikkeling, Centrummanagement, Toerisme en vrijetijdseconomie.

 

 1. c.       Afvaardiging

Uit het ledenbestand van de afdeling Helmond heeft 1 lid zitting in het partijbestuur als Internationaal Secretaris, verder leveren we 1 Statenlid, de secretaris van het Gewestbestuur van de PvdA Brabant,  1 congresafgevaardigde en twee gewestelijk afgevaardigden (en een plaatsvervanger).

 

Activiteiten 2009

 

Besturen, Bedrijfsvoering & Communicatie

Activiteit

Gepland

Gerealiseerd

Besturen & bedrijfsvoering

 1. 1.        Jaarvergadering
FebruariDe afdeling heeft voldaan aan haar statutaire plichten door een jaarvergadering te beleggen waarop het jaarverslag en financieel jaarverslag over 2008 werden geaccordeerd door de leden. De jaarvergadering vond op 18 december 2008 plaats. 
 1. 2.       Ledenvergaderingen
April / Juni / Oktober / DecemberEr zijn in 2008 vijf ledenvergaderingen gehouden:-          19 februari-          27 april-          25 juni-          15 oktober

–          15 december

 

 1. 3.       Bestuursvergaderingen
Elke 3 à 4 wekenEr hebben in 2009 een groot aantal formele en informele bestuursoverleggen plaatsgevonden. 
 1. 4.       Actualisatie Beleidsplan
PMDe werkplannen voor 2009 en 2010 zijn beïnvloed door het beleidsplan 2010-2014. In 2009 heeft geen actualisatie van het beleidsplan plaatsgevonden. 
 1. 5.       Opstellen Werkplan 2010
3e kwartaal 2009Om aan de statutaire verplichtingen te voldoen en zo de subsidiestroom veilig te stellen is er een werkplan voor 2010 opgesteld. Dit werkplan is nog niet aan de ledenvergadering voorgelegd omdat de periode van de voorbereiding van onze verkiezingsdeelname geen geschikt moment was. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk in 2010 een werkplan voor de rest van 2010 voorleggen, wat gebaseerd zal zijn op het nieuwe beleidsplan 2010-2014. 
 1. 6.       Opstellen Begroting 2010
3e kwartaal 2009Er is een begroting opgesteld welke in de jaarvergadering in 2010 zal worden voorgelegd aan de leden. 
 1. 1.       Opstellen Begroting 2010
3e kwartaal 2009Er is een begroting opgesteld welke in de jaarvergadering in 2010 zal worden voorgelegd aan de leden. 
 1. 2.       Implementatie “Nieuw Elan” & ‘Rapport Vreeman’

 

Door te voeren in Proces 2010 Het bestuur hecht veel waarde aan het doorvoeren van ‘Nieuwe Elan’ en het ‘Rapport Vreeman’. In 2009 zijn in de verkiezingsvoorbereiding verschillende aspecten uit de beide rapporten doorgevoerd in de werkwijze van de afdeling Helmond. 
 1. 3.       Organisatie verkiezingsdeelname 2010 ‘Proces 2010’
Loopt gedurende hethele jaar 2008De organisatie van de verkiezingsdeelname van de PvdA Helmond was de belangrijkste taak van het bestuur in 2009. Onder andere de kandidatenselectie, verkiezingsprogramma en campagne waren onderdelen van de voorbereiding van de verkiezingsdeelname. 

  

Communicatie

 1. 4.       Interne communicatie (berichten van bestuur en fractie)
ContinuIn 2009 zijn verschillende convocaties en enkele nieuwsbrieven vanuit bestuur en fractie naar de leden verzonden. 
 1. 5.       Solidariteit
3x per jaarHet is in 2009 niet gelukt een editie van Solidariteit te publiceren. 
 1. 6.       Website
ContinuEr is in 2009 hard gewerkt aan de website. Dit heeft eind 2009 geleid tot het lanceren van de nieuwe website die erg goed wordt geupdate. 
 1. 7.       Externe communicatie (coördinatie persberichten, interviews en uitingen in brede zin)
ContinuIn 2009 is de PvdA een aantal maal gevraagd en ongevraagd in het nieuws geweest. Van een consistent communicatiebeleid is onvoldoende sprake geweest, iets wat in de toekomst verbetering behoeft. 

 

Binding

Activiteit

Gepland

Gerealiseerd

 1. 1.       Werkgroep nieuwe leden
ContinuEr is in 2009 geen permanente werkgroep nieuwe leden actief geweest. Toch zijn de nieuwe leden in de gelegenheid gesteld om de partij te leren kennen middels de succesvolle Rosa leergang die in Helmond heeft plaatsgevonden. 
 1. 2.       Verjaardagskaart
ContinuDe jarige leden van de afdeling hebben tot de voorzitterswisseling in de zomer een verjaardagskaart van de voorzitter ontvangen. 
 1. 3.       Bezoek Tweede Kamer
VoorjaarWegens het drukke jaar waarin campagne diende te worden gevoerd voor de Europese Verkiezingen en de verkiezingsdeelname aan de gemeenteraadsverkiezingen diende te worden voorbereid heeft het voorgenomen bezoek aan de Tweede Kamer geen doorgang gevonden. 
 1. 4.       Werkgroep ‘Soep & Köfte’
Februari / april / juni / september / november In 2009 hebben enkele politieke cafe’s plaatsgevonden. Deze hadden echter niet de structurele aard van de eerdere Soep & Kofte edities. 
 1. 5.       Wijkbezoeken
Nader te plannenDe wijkbezoeken waren opgenomen als onderdeel van de permanente campagne en hebben in 2009 onvoldoende plaatsgevonden. 
 1. 6.       Nieuwjaarsreceptie
Begin januari(Als onderdeel S&K)De nieuwjaarsreceptie vond plaats op zondag 4 januari.
 1. 7.       1 mei viering in combinatie met uitreiking van de Zilveren Roos
1 mei 2009(Als onderdeel S&K)De 1 mei viering heeft in 2009 plaatsgevonden.

 

Politiek

Activiteit

Gepland

Gerealiseerd

Algemeen

 1. 1.       Voortgangsgesprekken met de portefeuillehouders
2 maal per jaarEr zijn in 2009 enkele voortgangsgesprekken met de PvdA portefeuillehouders gevoerd door de fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter. 
 1. 2.       Voortgangsgesprekken met raadsleden en burgerraadsleden
Ten minste 1 maal per jaarEr zijn in 2009 enkele voortgangsgesprekken met de PvdA raadsleden gevoerd door de fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter. 

‘Proces 2010’

 1. 3.       ROSA Leergang
Januari – aprilIn 2009 is met financiële ondersteuning van het Gewest een succesvolle introductieleergang voor nieuwe leden georganiseerd in Helmond. Behalve nieuwe leden uit Helmond namen ook nieuwe leden uit de omringende afdelingen deel aan de leergang. 
 1. 4.       Permanente Campagne
ContinuIn 2009 is het onvoldoende gelukt om een effectieve en gestructureerde permanente  campagne te voeren. 
 1. 5.       Verkiezingsprogramma
Commissie instellen in 1e kwartaal, loopt daarna hele jaar doorMet de grote inzet van enkele actieve leden is een verkiezingsprogrammacommissie ingesteld die succesvol het verkiezingsprogramma 2010-2014 heeft geschreven. Toch was de animo onder de leden om bij te dragen aan het opstellen van het verkiezingsprogramma teleurstellend. 
 1. 6.       Samenstelling kandidatenlijst
Start bij instelling kandidaat-stellingscom.De kandidaatstellingscommissie heeft een conceptkandidatenlijst voorgelegd aan het afdelingbestuur welke in samenwerking met de verkozen lijsttrekker een eindadvies heeft verstrekt aan de ALV. 
 1. 7.       Kandidaatstellingscommissie
Instellen in 1e kwartaal, loopt daarna hele jaar doorEr is een zeer kundige kandidaatstellingscommissie ingesteld welke na een zorgvuldig selectieproces een conceptkandidatenlijst heeft voorgelegd aan het bestuur. 
 1. 8.       Lijsttrekkerverkiezingen
 In 2009 zijn lijsttrekkerverkiezingen georganiseerd waaraan 3 kandidaten deelnamen. De kandidaten hebben allen de mogelijkheid gehad om zichzelf bij de leden te profileren. 
 1. 9.       Wethoudersselectie-commissie
Instellen in 1e kwartaal, loopt daarna hele jaar doorEr is in 2009 een wethoudersselectie ingesteld welke in 2010 een de wethoudersselectie heeft verzorgd.
 1. 10.   Campagnecommissie
Instellen in 3e kwartaal, loopt door tot 2010In 2009 is een campagnecommissie ingesteld welke onder de bezielende leiding van de campagneleider de campagne heeft voorbereid.

 

 

Bijlage 1

 

Organisatie PvdA Helmond | 31-12-2009

 

 

Raadsleden:  Peter van Stiphout (Voorzitter) | Lodewijk den Breejen (Vice-Voorzitter) | Renie Groenendal (Secretaris) | Abdel Tijani (Penningmeester) | Mohammed Chahim |  Damir Ibrovic | Lex Pellemans | Nanette de Jager | Chris Davies

 

Burgercommissieleden:  Peter van Asten | Mea van Vught

 

Wethouders:  Jos Boetzkes | Seyit Yeyden

 

Congresafgevaardigde(n):   Mohammed Chahim

 

Gewestelijk afgevaardigden: Cees Lutkemeijer | Roy Boermeester

 

Bestuur:  Gerard Meijer (Voorzitter) | Khalid Majdoubi (Secretaris) | Leo Klaassen (Penningmeester)

 

Bestuursondersteuner:  Paul Celie

 

Ledenadministrateur:  Leo Klaassen

 

Website:  Paul Celie (Technisch Beheer) | Lidian van den Brule (Coördinatie)

 

Campagnecoordinator:  Roy Boermeester

 

Externe functies:  Marije Laffeber (Internationaal Secretaris Partijbestuur) | Stijn Smeulders (Secretaris Gewest Noord-Brabant) |                         Annegien Wijnands (Statenlid Noord-Brabant)

 

 

.