23 maart 2011

Jaarverslag PvdA Helmond 2010

Afdeling Helmond  

22 maart 2011

Bestuur PvdA Afdeling Helmond

Inleiding

2010 was een belangrijk verkiezingsjaar voor de PvdA afdeling Helmond, waarin naast de gemeenteraadsverkiezingen ook de kabinetsval vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaatsvonden. Vooral de verkiezingsvoorbereiding en campagne heeft in de eerste maanden van 2010 een zware wissel op de actieve leden van de afdeling getrokken. Hoewel de noodzakelijke activiteiten uiteindelijk allemaal zijn verricht, was er veel inspanning van een klein aantal actieve mensen nodig.

De gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 vormden zowel het eind- als startpunt van de cyclus die de afdeling elke 4 jaar ondergaat en hebben op verschillende fronten flinke veranderingen in de afdeling teweeggebracht. Zo verloren we helaas 3 raadszetels en hebben we geen zitting meer in het College van B&W. Het verlies van 3 zetels is primair te verklaren door de ontzettend goede uitslag die we op basis van het landelijke sentiment bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 hebben behaald. Bij de raadsverkiezingen van maart jl. was de PvdA landelijk gezien helaas minder populair, wat ook in Helmond heeft geleid tot zetelverlies. Wat de reden is dat we geen zitting meer hebben in B&W is onduidelijk, maar het is wel duidelijk dat we geen serieuze kans hebben gekregen in de coalitieonderhandelingen.

Toch waren er in 2010 ook positieve ontwikkelingen te bespeuren in de afdeling. De vernieuwde raadsfractie die bestaat uit 6 raads- en 3 burgercommissieleden is onder leiding van een nieuwe fractievoorzitter voortvarend aan het werk gegaan. Er werd een strategie gekozen waarmee er oppositie zou worden gevoerd en de nieuwe raads- en commissieleden kregen de tijd om zich in te werken in hun nieuwe functie. De sfeer in de afdeling en tussen fractie en bestuur is na de gemeenteraadsverkiezingen positief en belooft een constructieve samenwerking in de komende jaren. De nieuwe fractievoorzitter werd door de afdeling eveneens gekozen tot politiek leider.

Daarnaast  onderging ook het bestuur na de verkiezingen een metamorfose. Het bestuur werd versterkt met maar liefst 8 nieuwe bestuursleden waardoor het nu uit 11 bestuursleden bestaat. Tevens kreeg het bestuur een nieuwe voorzitter. Helaas werd er geen secretaris gevonden en moest het bestuur gedurende het grootste gedeelte van 2010 zonder secretaris functioneren. Het nieuwe afdelingsbestuur heeft in het najaar een nieuw beleidsplan voor de raadsperiode 2010-2014 en werkplan voor het restant van 2010 en het jaar 2011 voorgelegd aan de ledenvergadering. De afdeling heeft door het stevige afdelingsbestuur een grotere organisatiekracht dan het in de laatste 2 jaren had. Dit is goed voor de afdeling en geeft de afdeling meer mogelijkheden haar omvang en belang in de komende jaren uit te bouwen.

Helmond, 22 maart 2011

Bestuur PvdA Afdeling Helmond


Het jaarverslag

Het bestuur van de afdeling Helmond heeft de statutaire taak elk jaar een jaarverslag op te stellen. In de lijn van het beleidsplan 206-2010 ligt voor u het jaarverslag van de PvdA afdeling Helmond over het afgelopen jaar, 2010. Het hoofddoel van het jaarverslag is de leden te informeren over de gang van zaken binnen de afdeling in het voorbije jaar. Tevens is het jaarverslag waardevol als stukje geschiedschrijving, dit ten behoeve van het collectieve geheugen van de afdeling.

Het competentiegebied van het jaarverslag van het afdelingsbestuur ligt primair bij de activiteiten waar het afdelingsbestuur verantwoordelijk voor is. Dit impliceert dat de jaarverslagen van het afdelingsbestuur vooral betrekking hebben op de afdelingsorganisatie en de gemeenteraadsfractie in een eigen jaarverslag rapporteert over haar politieke en strategische beleid. De financiële verslaglegging van het afdelingsbestuur hangt nauw samen met het voorliggende jaarverslag, de in 2010 uitgevoerde activiteiten dienden namelijk gefinancierd te worden. De financiële verslaglegging vindt plaats aan de hand van het financieel jaarverslag van de penningmeester van het afdelingsbestuur.

Doorgaans zijn de jaarverslagen van het afdelingsbestuur van de PvdA Helmond gebaseerd op het in het betreffende jaar geldende werkplan. Dit om te inventariseren of de in het werkplan gestelde doelen en beschreven activiteiten zijn verwezenlijkt. Omdat er bij aanvang van het kalenderjaar 2010 geen werkplan is vastgesteld, wordt met betrekking tot voorliggend werkplan een andere werkwijze gevolgd. De reden dat er voor aanvang het van kalenderjaar 2011 nog geen werkplan is opgesteld was dat op dat moment duidelijk was dat er na de verkiezingen een nieuw  beleidsplan voor de raadsperiode 2010-2014 diende te worden opgesteld. Dit maakte het opstellen van een werkplan begin 2010 voorbarig, een nieuw bestuur zou na de verkiezingen namelijk de mogelijkheid krijgen eigen prioriteiten te stellen en deze vast te leggen in het nieuwe beleidsplan voor de raadsperiode 2010-2014. Aan de hand van dit beleidsplan zou het vervolgens ook een werkplan op dienen te stellen voor het resterende deel van 2010. Na de zomervakantie van 2010 zijn daarom door het nieuwe afdelingsbestuur het beleidsplan 2010-2014 en het werkplan 2010/2011 opgesteld en voorgelegd aan de ledenvergadering.

Om nu toch een overzicht te kunnen schetsen van de activiteiten die in 2010 door het afdelingsbestuur zijn geïnitieerd wordt wel dezelfde methode gekozen als voorheen het geval was in de jaarverslagen. Daarin zijn activiteiten in 3 soorten beleidsterreinen te onderscheiden: Besturen, Leden en Politiek. Onderstaand worden de in 2010 gerealiseerde activiteiten benoemd.

Dit jaarverslag is een concept en wordt op woensdag 23 maart 2011 voorgelegd aan de ledenvergadering van de PvdA Helmond.

Stand van zaken afdeling

De huidige situatie uitgaande van de peildatum 22 maart 2011 laat zich als volgt omschrijven.

 

 1. a.       Ledenbestand

De afdeling telt per 1 januari 2011 144 leden. Per 1 januari 2010 telde de afdeling 149  leden waardoor we over het jaar 2010 netto 5 leden hebben verloren.

 1. b.      Werkgroepen

De afdeling kent op dit moment een aantal werkgroepen. In bijlage 1 is een overzicht van de werkgroepen opgenomen, waarin tevens staat aangegeven welke leden zitting hebben in welke werkgroep.

 1. c.       Afdelingsbestuur

Het zittende afdelingsbestuur werd in april 2010 opnieuw gekozen en aangevuld met 8 leden, waardoor het bestuur het grootste deel van 2010 uit 11 leden bestond. Er is in 2010 ook een nieuwe voorzitter aangetreden. In 2010 is er geen secretaris gevonden waardoor het bestuur het nu al een jaar zonder een secretaris moet doen. De taken van de secretaris worden in onderling overleg waargenomen door de overige bestuursleden. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Er is een onderlinge vervangingsregeling waardoor de continuïteit gewaarborgd is. De fractievoorzitter of een vervanger uit de fractie woont de bestuursvergaderingen bij en omgekeerd bezoekt de voorzitter of een ander bestuurslid de fractievergaderingen.

 1. d.      Fractie

De fractie telt als resultaat van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 uit 6 raadsleden en drie burgercommissieleden. Door de groeiende aanwezigheid van leden bij de fractievergaderingen ontwikkeld zich een steunfractie.

 1. e.      Afvaardiging

Uit het ledenbestand van de afdeling Helmond heeft 1 lid zitting in het partijbestuur als Internationaal Secretaris, de secretaris van het Gewestbestuur van de PvdA Brabant,  1 congresafgevaardigde en twee gewestelijk afgevaardigden. De afdeling is dus goed vertegenwoordigd in andere organen van de PvdA.

Activiteiten 2010

Besturen, Bedrijfsvoering & Communicatie
ActiviteitGeplandGerealiseerd
Besturen & bedrijfsvoering
 1. 1.        Jaarvergadering
13 januariDe afdeling heeft voldaan aan haar statutaire plichten door een jaarvergadering te beleggen waarop het jaarverslag en financieel jaarverslag over 2009 werden geaccordeerd door de leden. De jaarvergadering vond op 13 januari 2010 plaats.
 1. 2.       Ledenvergaderingen
Maart/April / Juni / NovemberEr zijn in 2010 vier ledenvergaderingen gehouden:-          10 maart-          14 april-          2 juni-          4 november
 1. 3.       Bestuursvergaderingen
Elke 3 à 4 wekenEr hebben in 2010 een groot aantal formele en informele bestuursoverleggen plaatsgevonden.
 1. 4.       Opstellen jaarverslag 2009
1e kwartaalEr is een jaarverslag over 2009 opgesteld welke in de jaarvergadering in 2010 is voorgelegd aan de leden.
 1. 5.       Opstellen Beleidsplan 2010-2014
3e kwartaalIn het voorjaar van 2010 is door het nieuwe afdelingsbestuur een beleidsplan voor de raadsperiode 2010-2014 opgesteld en in het najaar voorgelegd aan de ledenvergadering.
 1. 6.       Opstellen Werkplan 2010/2011
3e kwartaalEr is op basis van het nieuwe beleidsplan 2010-2014 een werkplan voor de resterende maanden van 2010 en het jaar 2011 opgesteld.
 1. 7.       Opstellen Begroting 2011
3e kwartaalEr is een begroting opgesteld welke in de jaarvergadering in 2011 zal worden voorgelegd aan de leden.
Communicatie
 1. 8.       Interne communicatie (berichten van bestuur en fractie)
ContinuIn 2010 zijn verschillende convocaties vanuit bestuur en fractie naar de leden verzonden.
 1. 9.       Website
ContinuEr is in 2010 hard gewerkt aan de website die frequent wordt geactualiseerd.
 1. 10.   Externe communicatie (coördinatie persberichten, interviews en uitingen in brede zin)
ContinuIn 2010 is de PvdA een aantal maal gevraagd en ongevraagd in het nieuws (landelijk) geweest. Vooral rondom de gemeenteraadsverkiezingen heeft de afdeling de nodige publiciteit gehad. Na de verkiezingen is het stiller geworden en wordt geregeld op basis van handelen in de gemeenteraad op een positieve manier de media gehaald.

 

Binding
ActiviteitGeplandGerealiseerd
 1. 11.   Werkgroep nieuwe leden
ContinuIn 2010 is als een van de eerste acties van  het nieuwe bestuur de werkgroep nieuwe leden nieuw leven ingeblazen. Nieuwe leden worden bezocht.
 1. 12.   Werkgroep vrouwen
Vanaf voorjaarEr is in het voorjaar van 2010 een vrouwenwerkgroep opgericht.  Inmiddels heeft deze werkgroep enkele activiteiten georganiseerd die een steeds grotere groep vrouwen aanspreken die geïnteresseerd zijn in de politiek.
 1. 13.   Politieke cafés
1e kwartaalIn aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben enkele politieke cafés plaatsgevonden. Deze hadden echter niet de structurele aard van de eerdere Soep & Kofte edities.
 1. 14.   Nieuwjaarsreceptie
13 januariDe nieuwjaarsreceptie vond plaats op woensdag 13  januari.

 

Politiek
ActiviteitGeplandGerealiseerd
Algemeen
 1. 15.   Voortgangsgesprekken met de portefeuillehouders
1e kwartaalEr zijn in het eerste kwartaal  enkele voortgangsgesprekken met de twee PvdA wethouders gevoerd door de fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter.
 1. 16.   Voortgangsgesprekken met raadsleden en burgerraadsleden
1e kwartaalEr zijn in het eerste kwartaal van 2010 voortgangsgesprekken met de PvdA raadsleden gevoerd door de fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter. Het ging hierbij om voortgangsgesprekken met de fractie.
 1. 17.   Fractie & bestuursdag
3e kwartaalIn het 3e kwartaal heeft een fractie & bestuursdag plaatsgevonden waar de fractie en het bestuur in gezamenlijkheid over de toekomst van de afdeling hebben gesproken.
 1. 18.   Permanente Campagne
ContinuIn 2010 is er beperkt  sprake geweest van de reguliere permanente campagne. Dit komt vooral omdat er gedurende het jaar volop campagne is gevoerd voor de gemeenteraads en Tweede kamer  verkiezingen.
 1. 19.   Campagne Tweede Kamerverkiezingen
2e kwartaalDe vervroegde Tweede Kamerverkiezingen zorgden ervoor dat we korte tijd na de gemeenteraadsverkiezingen wederom campagne diende te voeren. Dit hebben we met enthousiasme gedaan.
Gemeenteraadsverkiezingen 2010
 1. 20.   Organisatie verkiezingsdeelname 2010 ‘Proces 2010’
1e kwartaalDe organisatie van de verkiezingsdeelname van de PvdA Helmond was de belangrijkste taak van het bestuur in 2009. Onder andere  het indienen van de kandidatenlijst, kandidatenselectie, verkiezingsprogramma en campagne waren onderdelen van de voorbereiding van de verkiezingsdeelname. Onderdelen van deze procedure liepen tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010.
 1. 21.   Wethoudersselectiecommissie
1e kwartaalDe in 2009 gevormde wethoudersselectiecommissie heeft in het eerste kwartaal van 2010 een advies uitgebracht.
 1. 22.   Campagnecommissie gemeenteraadsverkiezingen
1e kwartaalIn 2009 is een campagnecommissie ingesteld welke onder regie van de campagneleider de campagne heeft voorbereid en gestalte gegeven. Het zwaartepunt van de campagne lag in januari en februari 2010 omdat dit de maanden voorafgaand de verkiezingen waren .
 1. 23.   Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

 

3e & 4e kwartaalEr is door de ALV besloten dat een commissie de verkiezingsvoorbereiding integraal (kandidatenselectie, lijsttrekkerverkiezingen, campagne e.d.) te onderzoeken. Deze commissie rondt het onderzoek in 2011 af.

 

Bijlage 1 | Organisatie PvdA Helmond | Voorjaar 2011 

Gemeenteraadsfractie

Raadsleden :                                        Jos Boetzkes (Voorzitter) | Mohammed Chahim (Vice-Voorzitter) | Mirjam van der Pijl (Secretaris) | Abdel Tijani (Penningmeester) | Karim Ajouaou |  Neco Kaygisiz

Burgercommissieleden:                 Roy Boermeester | Carlo Raaijmakers | Stijn Smeulders

Bestuur

Bestuursleden:                                  Thom van den Brule (Voorzitter) | Berry van Stiphout (Vice-voorzitter) | Vacant (Secretaris) | Leo Klaassen (Penningmeester) | Roy Boermeester | Lidianvan den Brule / Abdelaziz Danjaoui | Maria van de Looverbosch | Gerard Meijer | Khalid Majdoubi | Stijn Smeulders | Peter  van Stiphout

Binnenboordmotor:                          Peter van Stiphout (coördinator) | Thom van den Brule | Abdelaziz Danjaoui

Buitenboordmotor:                            Roy Boermeester (coördinator) | Jos Boetzkes | Lidian van den Brule| Thom van den Brule

Werkgroep Vrouwen:                      Annegien Wijnands (coördinator) | Lidian van den Brule | Maria van de Looverbosch

Afgevaardigden

Congresafgevaardigde(n):              Abdelaziz Danjaoui (1e afgevaardigde) | Tijs Scheerder (2e afgevaardigde)

Gewestelijk afgevaardigden:         Kees Lutkemeijer | Peter van Stiphout

Externe functies                              

Partijbestuur                                      Marije Laffeber (Internationaal Secretaris Partijbestuur)

Gewest                                                Stijn Smeulders (Secretaris Gewest)

Statenfractie 2011                            Annegien Wijnands (Fractievoorzitter Statenfractie) | Stijn Smeulders (Statenlid)