5 maart 2012

Motie ‘Aanpak van zwerfvuil bij de bron’

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag

 

De gemeenteraad van Helmond bijeen in zijn openbare vergadering van 6 maart 2012,

 

Overwegende dat:

 • Helmond voor het opruimen voor zwerfafval jaarlijks veel geld kwijt is;
 • Deze opruimkosten mede door bezuinigingen vanuit Den Haag (als gevolg van het vervallen van de bijdrage aan het Afvalfonds) alleen maar hoger worden, waardoor de afvalstoffenheffing voor burgers onder druk staat;
 • Voorkomen van zwerfafval een beter middel is dan achteraf opruimen;
 • Het volume zwerfafval voor meer dan een derde uit lege kleine flesjes en blikjes bestaat;
 • Statiegeld een beproefd middel is (95% retour in Nederland) om te voorkomen dat blikjes en flesjes in de openbare ruimte worden weggegooid;
 • Verruiming van het statiegeld voor ook de kleine flesjes en blikjes (zoals ook zichtbaar in onder andere Scandinavische landen is doorgevoerd) kan helpen om de hoeveelheid zwerfafval in Helmond te verminderen;
 • Op 7 maart a.s. de Tweede Kamer zal vergaderen over afvalstromen, waaronder het statiegeldsysteem zoals dat nu van toepassing is op de meeste grote frisdrankflessen,

Spreekt uit dat:

Het wenselijk is dat er een landelijke regeling komt voor statiegeld voor blikjes en kleine plastic flesjes.

 

Verzoekt het college:

Het signaal van de gemeenteraad van Helmond af te geven (in ieder geval schriftelijk en zo mogelijk ook via andere kanalen) om het Kabinet al het mogelijke te laten doen om uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine plastic flesjes en blikjes mogelijk te maken.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA                           Jos Boetzkes

 

 

Toelichting Motie ‘Aanpak van zwerfvuil bij de bron’:

 

 • Per jaar worden in ons land 3,1 miljard grote en kleine plastic flessen en blikjes geproduceerd.
 • In Nederland belanden daarvan jaarlijks meer dan 50 (!) miljoen kleine plastic flesjes en blikjes op straat, in de bermen en in het groen.
 • Hiermee is meer dan een kwart miljard euro gemoeid aan opruimkosten, waarvan de Nederlandse gemeenten meer dan € 200 miljoen voor rekening nemen. Deze kosten worden vervolgens weer verrekend in de afvalstoffenheffing die burgers moeten betalen. Een uitbreiding van het statiegeldsysteem voorkomt stijging van lasten voor de burger.
 • Inwoners ergeren zich aan zwerfvuil. Zwerfvuil/rommel op straat staat in
  Helmond op een hoge plaats van de problemen die volgens bewoners met voorrang moeten worden aangepakt.
 • De verloedering door zwerfvuil momenteel o.a. zeer zichtbaar is op het traject Helmond – Asten van de N279.
 • Er is sprake van een relatie tussen verloedering en onveiligheidsgevoelens in wijken en buurten, zoals uit onderzoek van het SCP gebleken is (actieplan kabinet Balkenende IV tegen overlast en verloedering, 2009).
 • De bestaande emballageapparatuur is geschikt om ook kleine flesjes en blikjes te verwerken.
 • De frisdrankindustrie is tegen de verruiming van statiegeld (en wil het zelfs afschaffen), juist andere industriële bedrijvigheid (zoals de recycle-industrie) is er bij gebaat.
 • Het manifest is via www.echteheld.nl inmiddels al door vele Helmonders ondertekend.