8 november 2013

Motie extra middelen voor armoedebestrijding – gemeentelijk armoedebeleid

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

constaterende dat:

 • Door de wereldwijde economisch crisis de armoede in Nederland is toegenomen
 • Het huidige kabinet aan gemeenten voor de uitvoering van het armoedebeleid zoveel mogelijk beleidsruimte toekent
 • Gemeenten voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen nu ook weer passen kunnen verstrekken aan huishoudens die een inkomen hebben boven 110% van het sociaal minimum
 • In het regeerakkoord structureel middelen zijn vrijgemaakt voor armoedebeleid

van mening is dat:

 • De gemeente in deze moeilijke economische tijd haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk moet ondersteunen.
 • Het armoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen.
 • Kinderen één van de meest kwetsbare groepen zijn in het kader van de gevolgen van armoede.
 • Het college de door het kabinet geboden beleidsvrijheid ten volle moet benutten en de incidentele middelen die voor 2013, en de structurele middelen die voor 2014 en 2015 en verder, aan het gemeentefonds worden toegevoegd ook daadwerkelijk voor de bestrijding van armoede moet gebruiken.

Draagt het college op.

 • Inzichtelijk te maken om welk bedrag het voor onze gemeente gaat.
 • In het gemeentelijk armoedebeleid kinderen als specifieke en primaire doelgroep te identificeren.
 • Deze middelen in 2013 in te zetten voor armoedebestrijding gericht op kinderen en de extra middelen in de begroting 2014 en verder op te nemen in het armoedebeleid.
 • Aansluiting te zoeken bij de in de toelichting genoemde voorbeelden

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Helmond

Jos Boetzkes

[hr]

Toelichting op de motie

Dankzij de inspanningen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA en staatsecretaris Jetta Klijnsma is er voor 2013 extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding.

Ten gevolge van de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden komen steeds meer mensen in de problemen. De kans om in armoede te geraken neemt voor alle groepen toe. Met name kinderen zijn hier de dupe van.

Kabinetsbeleid

Werk is nog steeds de beste manier om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan, daarom wil het kabinet in samenwerking met sociale partners de arbeidsparticipatie bevorderen.

Mede door de economisch moeilijke situatie en het voortduren van de economische crisis zal de inzet van het kabinet niet kunnen voorkomen dat er mensen zijn die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Met name kinderen zijn hier ongewild de dupe van. Dit kabinet onderkent de problemen die kunnen ontstaan wanneer je (langdurig) moet leven van een laag inkomen. Daarom trekt het kabinet meer geld uit voor de bestrijding van armoede. Voor 2013 komt er incidenteel 18 miljoen extra naar de gemeenten, voor 2014 zal dit ongeveer 70 miljoen zijn en in 2015 90 miljoen. Deze bedragen zijn structureel en worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

Deze bedragen zijn niet geoormerkt. De PvdA hecht eraan dat deze gelden ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed. Met name voor kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen is er extra aandacht nodig.

Gemeentelijk armoedebeleid

De manier waarop de middelen verder ingezet zullen worden, is aan de individuele gemeente, aangezien de verantwoordelijkheid voor het armoedebeleid primair bij hen ligt. Gemeenten zijn het beste in staat om hulp te bieden aan mensen die dit nodig hebben en weten deze mensen ook het beste te bereiken.

Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. Veel van deze kinderen hebben het gevoel niet mee te kunnen doen en voelen zich buitengesloten.