21 februari 2012

Motie Kinderpardon/ wortelingswet

 

 

Zoals aangekondigd heeft de PvdA het initiatief genomen de motie Kinderpardon / Wortelingswet vandaag in te dienen. Dit initiatief wordt ondersteund door SP, GL, TON, HH, ………..
Graag hadden we gezien dat dit initiatief het initiatief van de Helmondse Gemeenteraad zou zijn, gedragen door de gemeenschappelijke politiek alhier waar ik graag een oproep aan wil doen om dit te steunen.

Het betreft hier jongeren onder de 21 jaar die minimaal 8 jaar legaal in Nederland hebben gewoond en nu uitgezet dreigen te worden naar het land van hun ouders. Jongeren die in hun opvoedingsjaren reeds diep geworteld zijn in onze Nederlandse maatschappij. Jongeren die de basisschool al doorlopen hebben en afgemaakt maar ook jongeren die nu hun plaats gevonden hebben in het middelbaar onderwijs. Deze jongeren kennen het land van herkomst van hun ouders in het geheel niet.

Veelal krijgen schrijnende individuele gevallen grote aandacht van media en politiek. Andere gevallen kiezen bewust niet om dit te doen. Het wetsvoorstel Spekman-Voordewind poogt een structurele oplossing te bieden voor deze jongeren. Immers in een beschaafd land zoals Nederland behoren geen kinderen uitgezet te worden naar het land van herkomst van hun ouders als zij zo geworteld zijn in deze samenleving.

De meest rechtse politici leggen de schuldvraag weg bij de kinderen. Zij hadden eerder moeten vertrekken, dan waren zij niet geworteld en zou er nu geen probleem zijn. Raar want minderjarige kinderen worden op tal van gebieden in dit land als handelsonbekwaam beschouwd.

Er is veel maatschappelijke woede en onbegrip over de wijze waarop met deze kinderen wordt omgegaan. Dat mag blijken aan het groeiende aantal ondertekenaars van de petitie die Het Kinderpardon hebben ondertekend. Maar ook  aan het groeiende aantal gemeenten, het rijtje van burgemeesters, die in opdracht van hun gemeente bij minister Leers aandringen op de zogeheten Wortelingswet door het aanmenen van  een gelijkluidende motie in sommige gavallen zelfs gesteund door de lokale VVD-afdeling. Die daarmee het stemadvies van hun kamerfractie in de wind slaan.

Daarom voorzitter verzoeken wij het college, en de burgemeester in het bijzonder met deze achtergrond er bij de minister van Immigratiedienst & Asiel aan te dringen op een kinderpardon in lijn met het wetsvoorstel Spekman / Voordewind. Voor de details verwijs ik u graag naar het digitale verzonden wetsvoorstel 33068.

Jos Boetzkes, fractievoorz.

 

 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG:
KINDERPARDON/ WORTELINGSWET

De gemeenteraad van Helmond, bijeen in openbare vergadering op 7 februari 2012,

Constaterende dat:

– Er in Nederland gewortelde kinderen zijn, die te dreigen worden uitgezet naar
het land van hun ouders.

Overwegende dat:

– In een beschaafde samenleving geen kinderen worden uitgezet naar het land
van hun ouders, als zij in deze samenleving geworteld zijn,
– Inmiddels meer dan 100.000 kinderen, waaronder veel Helmondse inwoners, een
voorstel tot een kinderpardon hebben ondertekend,
– De aandacht nu vooral uitgaat naar individuele gevallen, terwijl er een
structurele oplossing voor de hele groep moet komen,
– Het initiatiefwetvoorstel Spekman/Voordewind (wortelingswet) in een
structurele oplossing voorziet,

Verzoekt het College van B&W:

Om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een kinderpardon in lijn
met het wetsvoorstel Spekman/Voordewind.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 februari 2012.

Namens de PvdA-fractie
Jos Boetzkes

 

.