8 november 2013

Motie overlast Ruit Eindhoven

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

Constaterende dat:

  • Het College van B&W de aanleg van de Ruit om Eindhoven  steunt;
  • Wethouder Stienen namens het College van B&W in een openbare bijeenkomst met omwonenden heeft gesteld dat de verbreding van de N279 en de aanleg van de Oost-Westverbinding tussen knooppunt Ekkersrijt en de N279 bij Aarle-Rixtel geen extra overlast (geluid, luchtkwaliteit, verkeersoverlast) voor de omwonenden mag veroorzaken.

Overwegende dat:

  • De gezondheid en het welzijn van de inwoners van Helmond belangrijker is dan het aanleggen van nieuwe wegen of het verbreden van bestaande wegen;
  • De plannen voor de Ruit om Eindhoven alleen kunnen worden uitgevoerd als de gezondheid en het welzijn van de omwonenden niet verslechterd.

Draagt het College op:

  • Het standpunt in te nemen dat de verbreding van de N279 en de aanleg van de Oost-Westverbinding tussen knooppunt Ekkersrijt en de N279 bij Aarle-Rixtel geen extra overlast (geluid, luchtkwaliteit, verkeersoverlast) mag veroorzaken;
  • Dit gezamenlijke standpunt van de gemeenteraad en het College van B&W zo spoedig mogelijk over te brengen aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, het Dagelijks Bestuur van het SRE en de Minister van Infrastructuur & Milieu;
  • Op het moment dat uit nadere onderzoeken (project-MER) of in de praktijk blijkt dat de overlast (geluid, luchtkwaliteit, verkeersoverlast) van de Ruit op plekken in Helmond toeneemt, alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de overlast van de Ruit om Eindhoven op het huidige niveau te handhaven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Helmond,

Jos Boetzkes