8 november 2013

Motie verstrekken van een lening SSBB

Motie verstrekken van een lening voor de Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort (SSBB) voor het opzetten van professioneel beheer voor het Sportpark Brandevoort.

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

constaterende dat:

 • SSBB een Multi functioneel sportpark heeft gerealiseerd in Helmond;
 • de Gemeente Helmond samen met SSBB in 2010 hiertoe een Visiedocument heeft ontwikkeld om te komen tot een ‘sport- en beweegpark Brandevoort’ gevolgd in 2011 door de daarvoor gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten;
 • dat het gerealiseerde multifunctionele sportpark afgestemd is op de wensen en behoeften van de bewoners van de wijk en gericht is op jong en oud;
 • het Sportpark functioneert met inzet van voornamelijk vrijwilligers;
 • dat een verantwoorde exploitatie en gebruik van het sportpark slechts mogelijk is met een professioneel beheerder;
 • dat voor de ontwikkeling van een gezonde exploitatie in de beginfase tijdelijke financiering  van professioneel beheerder een lening nodig is van € 45.000 euro dat over een nader vast te stellen periode door SSBB zal worden terugbetaald;
 • Het college tot nu afwijzend heeft gereageerd op een verzoek van SSBB om een lening t.g.v. € 45.000,– te verstrekken.

van mening is dat:

 • De gemeente ook in de huidige moeilijke tijden inwoners zoveel als mogelijk moet stimuleren om te bewegen en te sporten om redenen van gezondheid;
 • Adequaat accommodatiebeleid is ook bedoeld om meerdere bevolkingsgroepen hierbij te betrekken. Door sportorganisaties samen te laten werken zal meer en beter en gebruik gemaakt kunnen worden van beschikbare accommodaties in de wijken en zal een belangrijke maatschappelijke rol vervuld kunnen worden;
 • Dat door het honoreren van het verzoek van SSBB, zoals deze bij de bespreking van de Voorjaarsnota door de secretaris van SSBB werd gecommuniceerd, het gebruik van het multifunctioneel sportpark kan worden gemaximaliseerd en de exploitatie van het sportpark zal dan zeker op middellange termijn succesvol zijn.

Draagt het college op:

 • Eenmalig een lening  te verstrekken aan de Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort voor een bedrag van € 45.000 waarbij de Stichting deze over een nader af te spreken periode aan de Gemeente Helmond terug betaalt;
 • De gevraagde lening te verstrekken vanuit incidentele middelen 2013;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Helmond,

Jos Boetzkes