20 februari 2013

Nadeelgemeenten jeugdzorg

             

15 februari 2013

Geacht College,

 

De overdracht van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten zal helaas gepaard gaan met forse bezuinigingen. Met de door het Rijk beoogde financiële kaders, een korting van meer dan 15% op het macrobudget, zal de transitie een zware opgave zijn  voor de gemeenten. Hier boven op komt dat Helmond (sinds 2010) in de top 10 staat van gemeenten met hoogste percentage kinderen met indicatie jeugdzorg, te lezen in ‘Kinderen in Tel 2012’[1]. Dit maakt onze gemeente extra kwetsbaar. Wij vinden het belangrijk dat jongeren die afhankelijk zijn van jeugdzorg niet veel last moeten ondervinden van de transitie jeugdzorg (van provincie naar gemeente) en dat zij die zorg behoeven dit ook kunnen (blijven) ontvangen.

 

 

De PvdA maakt zich zorgen over de door het rijk aangekondigde kortingen op het jeugdzorgbudget tijdens en na de overdracht van jeugdzorg van provincie naar gemeenten. In de gemeente Lelystad is tijdens de raadsvergadering van 12-02-2013 een motie ingediend om gezamenlijk met de top 14 gemeenten met het hoogste percentage kinderen met indicatie jeugdzorg gezamenlijk bij het Rijk en VNG aandacht te vragen voor een objectieve verdelingssystematiek van de jeugdzorgbudgetten waarbij rekening wordt gehouden met nadeel- en voordeelgemeenten[2]. De PvdA Helmond kan zich helemaal vinden in het dictum van de motie en heeft mede naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 

  1. Is het college bekend met deze motie? Zo ja, is het college bereid dit initiatief te ondersteunen?

 

  1. Welke stappen heeft het college ondernomen om bij het rijk aan te geven dat deze kortingen voor Helmond financieel extra nadelig uitpakken gezien de omvang van de jeugdproblematiek in onze gemeente?

 

  1. Is de nadeel positie van Helmond besproken binnen het samenwerkingsverband transitie Jeugdzorg van de Peel gemeenten? Zo ja, zijn er ook (financiële) afspraken gemaakt? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?

 

  1. Hoe komt het dat Helmond zo hoog scoort op het aantal jeugdzorg indicaties?

 

  1. We zien dat van de 14 gemeenten met het hoogste percentage kinderen met indicatie jeugdzorg er 9 in Oost-Brabant liggen (waarvan 4 uit SRE gebied). Is er een verklaring hiervoor? Zo ja, is dit bekend gemaakt bij het Rijk?

 

Met vriendelijke groet,

 

Mohammed Chahim                                              Jos Boetzkes

Raadslid PvdA Helmond, cie. S                          fractievoorzitter PvdA Helmond


[1]          http://www.kinderenintel.nl/databoek2012.htm

[2]          De gemeenten met het hoogste percentage kinderen met indicatie jeugdzorg genoemd in overzicht ‘Kinderen in Tel 2012’ zijn Goirle, Veldhoven, Uden, Maastricht, Landerd, Helmond, Heerlen, Leudal, Oss, Zoetermeer, Veghel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo en ‘s-Hertogenbosch

.