9 oktober 2012

Nota Grondbeleid 2013-2016


 

 Met onderstaande PvdA-bijdrage en motie, die met 25 tegen 12 stemmen is aangenomen, verwachten we meer duidelijkheid en transparantie te krijgen over het gevoerde grondbeleid de afgelopen 10 jaren. Wellicht is hier lering uit te trekken om zodoende het huidige negatieve tij te keren in het grondbedrijf.

 

Gemeenteraad oktober 2012-09-25

Namens de PvdA, Jos Boetzkes fr. vz.

 

Al bijna twee jaar vraagt de PvdA duidelijkheid over het grondbedrijf……….zo begon mijn bijdrage over dit onderwerp in de commissievergadering RF van  11 september j.l. die ik hier zeker niet over ga doen. Maar na twee besloten seniorenconventen, die bewuste commissie RF en later de schriftelijke beantwoordde vragen later, hebben wij nog steeds niet de  duidelijkheid en transparantie waar we meermalen een beroep op hebben gedaan.

 

De antwoorden op de naheffing BTW en parkeergelegenheid Suytkade zijn voor ons mistig en onduidelijk. M.n. De parkeergarage onder het Leisurecomplex Suytkade van 480 parkeerplaatsen wordt volledig voor rekening en risico van Fitland gerealiseerd en geëxploiteerd. Dit houdt nu in dat hier geen mogelijkheden zijn om terug te verdienen middels parkeergelden. Terwijl hier nog altijd de mogelijkheid open staat voor aanvullingen zoals een zwembad of zelfs een permanent theater, gerealiseerd door de gemeente, die parkeerinkomsten voor Fitland zou kunnen betekenen.

 

Het liefst zou de PvdA een Raadsonderzoek willen hebben, als Recht van Onderzoek art. 155a t.m. 155f van de Gemeente wet. Een zwaar middel dat de Raad als instrument heeft.

 

Reden hiervoor is dat de bevolking via  de gemeenteraad recht heeft op transparantie van het bestuur over het beleid dat tot nu is gevoerd . In deze tijd van structurele bezuinigingen en een extra rentelast van plus zes miljoen euro jaarlijks vanuit het grondbedrijf.

 

Zo’n onderzoek zou niet moeten gaan over zwarte pieten uitdelen, maar over waarheidsvinding op basis van feitenonderzoek. Dit in het teken van verbeterpunten en lessen die getrokken zouden kunnen worden voor de toekomst.

 

Hoe kunnen we het grondbedrijf weer gezond maken?

 

Het komen tot zo’n onderzoek hebben we gecommuniceerd met anderen en is ons op dit moment niet haalbaar gebleken.

 

Wat wel haalbaar  denken wij, en minder zwaarwichtig is een door de rekenkamercommissie uitgevoerd onderzoek naar de PPS constructie  inzake het grondbeleid in het algemeen. Dit lijkt nu even  het beste instrument om te bekijken in hoeverre de gemeente gebaat is bij zo’n constructie?  Hiervoor dienen wij een motie in (zie bijlage).

Verder heb ik vernomen dat later dit jaar er een evaluatie plaats gaat vinden van het grondbedrijf. Is dat juist?

 

Met daarnaast de toezegging van de wethouder om alsnog met een lijst van gronden te komen lijkt dat het moment om dan te bekijken hoe we verder moeten met dit onderwerp.

 

 

MOTIE ONDERZOEK GRONDBELEID

 

De gemeenteraad van Helmond bijeen in zijn openbare vergadering van 2 oktober 2012,

 

Overwegende dat:

  • Al lange tijd wordt gevraagd om meer duidelijkheid over het grondbedrijf
  • De antwoorden op de naheffing BTW en parkeergelegenheid Suytkade mistig en onduidelijk zijn
  • De bevolking via  de gemeenteraad recht heeft op transparantie van het bestuur over het beleid dat tot nu is gevoerd
  • In deze tijd van structurele bezuinigingen en een extra rentelast van plus zes miljoen euro jaarlijks vanuit het grondbedrijf nadere verklaring vereist
  • De raad in staat wordt gesteld om op het gevoerde grondbeleid bij te sturen, dit op basis van de resultaten van hert onderzoek

 

Spreekt uit dat:

  • De rekenkamercommissie van de gemeente Helmond de opdracht krijgt een onderzoek uit te voeren naar het gevoerde grondbeleid, met name naar de PPS constructies inzake grondbeleid in het algemeen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA                          Jos Boetzkes

 

.