31 maart 2016

PvdA bijdragen aan gemeenteraadsvergadering 29 maart 2016 over de Leonardusbuurt en de verhoging van de sociale grondprijzen:

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 maart stonden twee voor de PvdA belangrijke onderwerpen op de agenda: Het Wijkontwikkelingsplan Leonardusbuurt en het Collegevoorstel om de grondprijzen voor sociale woningbouw flink te verhogen. De fractie heeft zich flink ingezet om positieve bijdragen aan deze besluitvorming te kunnen leveren:

Ten aanzien van de leefbaarheid van de Leonardusbuurt, (zie Inbreng PvdA-fractie in Gem.raad 29 maart 2016 t.a.v. WOP Leonardusbuurt )

Ten aanzien van de Grondprijzen Sociale woningbouw hebben we behalve een uitgebreide debatbijdrage ook geprobeerd om door het indienen van enkele goed onderbouwde moties te bereiken dat de extra inkomsten voor de gemeente Helmond (die het gevolg zullen zijn van de voorgestelde verhogingen van de sociale grondprijzen) in de vorm van andere stimuleringsmaatregelen weer volledig zullen terugvloeien naar de doelgroep, te weten de mensen met een smalle beurs. De groep die juist door de huidige (helaas moeten we nu zeggen “de voormalige”!) verlaagde grondprijzen betere mogelijkheden hadden om in leefbare huurwoningen te wonen, of om goedkope koopwoningen te kopen. Helaas zijn onze moties door bijna de gehele coalitie (inclusief SP en GL!) afgewezen. Wij vinden dit in relatie tot het coalitieprogramma en verschillende verkiezingsprogramma’s van coalitiepartijen zo onbegrijpelijk dat we daar een volledig dossier over hebben opgesteld. (zie Inbreng PvdA-fractie in Gem.raad 29 maart 2016 t.a.v. Grondprijzen Sociale woningbouw ) In dit dossier (5 blz., blijf doorscrollen ook als de tekst lijkt afgelopen te zijn!) zijn zowel onze debatbijdrage, onze moties alsmede onze analyse van de stemmingen samengevoegd.