PvdA-fractie zorgt voor meer verbetermogelijkheden sociale woningen

Door Hans de Mare op 29 maart 2017

In maart 2016 heeft de gemeente Helmond de grondprijzen voor sociale woningbouw (zowel koop als huur) verhoogd. Dat was helaas noodzakelijk in verband met afstemming met onze buurgemeenten. De gemeenteraad heeft toen echter wel per motie gevraagd om “flankerend beleid” te ontwikkelen. Dat is een term voor ándere maatregelen, zoals subsidies, waardoor het extra geld van de extra grondopbrengst toch weer terugvloeit naar de sociale woningbouw.

Afgelopen periode is dat “flankerend beleid” door de gemeente uitgewerkt. € 3 miljoen wordt beschikbaar gesteld: de ene helft voor een aantal soorten leningen aan particuliere kopers (startersleningen, duurzaamheidsleningen en “blijversleningen”), en de andere helft voor een Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw. Dat laatste fonds wordt opgericht om woningcorporaties te helpen projecten, die bijvoorbeeld door hoge eisen van de gemeente Helmond niet gerealiseerd dreigen te kunnen worden, met subsidies beter haalbaar te maken.

Al destijds, bij de behandeling van de grondprijzen, heeft onze fractie er voor gepleit om méér te doen aan het verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande sociale woningbouw. Bijvoorbeeld om door goede samenwerking tussen de gemeente en de corporaties te komen tot het vergroenen van de woonomgeving. Steeds meer tuintjes van huurders worden helaas bestraat, waardoor de “hittestress” in straten toeneemt.

In eerste instantie zou het geld voor het Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw alleen voor nieuwbouw beschikbaar worden gesteld. Ons fractielid Hans de Mare heeft in de Commissie Omgeving betoogd dat dit ook voor verbeterprojecten aan de bestaande sociale woningen zou moeten gelden. Tenslotte: als een corporatie extra geld moet uitgeven voor grond onder een nieuwbouwproject maar ter compensatie subsidie ontvangt voor een verbetering aan hun bestaande woningen zullen die verbeteringen eerder tot stand komen! Wethouder Stienen was het daar mee eens, maar het kwam in eerste instantie toch niet in het raadsvoorstel terecht. Na weer een interventie van Hans is dat toch gebeurd.

In de raadsvergadering van 28 maart is het verbeterde raadsvoorstel unaniem door de raad vastgesteld. Wij hopen met ons werk te hebben bijgedragen aan de verbetermogelijkheden van de bestaande sociale wijken!

Hans de Mare

Hans de Mare

Kandidaatstellingscommissie over Hans: “Hans is architect en heeft een architecten- en adviesbureau. Hij is zeer deskundig en heeft die deskundigheid getoond in zijn lidmaatschap van de Commissie Omgeving van de Helmondse gemeenteraad. Daarnaast is Hans actief als commissielid Watersysteembeheer van het Waterschap Aa en Maas. Hans blinkt uit in zijn werk binnen de commissie en is een gewaardeerd

Meer over Hans de Mare