PvdA Helmond stelt vragen aan college over hoge taxatie stadion de Braak

5 mei 2018

Fractievoorzitter Mohammed Chahim heeft n.a.v. het artikel in het Eindhovens Dagblad van 4 mei 2018 vragen gesteld aan het college. “Het artikel roept de nodige vragen op”, aldus Chahim.  Het positieve beeld van huidige exploitatie van het huidige stadion, herkent de PvdA niet.  “Je vraagt je af hoe het komt dat Stichting Belangen Helmond Sport zo’n schuldenpositie heeft kunnen opbouwen”. De PvdA fractie vraagt zich af in hoeverre de taxatie gebaseerd is op de realiteit. Chahim: “De taxatie van het stadion is vrij hoog. Dit lijkt voornamelijk gedreven te worden door een aantal discutabele aannames. Daarnaast is er beloofd de taxatie vooraf te laten toetsten op staatssteun. Wat we niet willen, is straks door de rechter te worden teruggefloten”.

Hieronder de volledige vragen:

Vragen over de taxatie van het Lavans stadion (stadion de Braak / SolarUnie stadion)

5 mei 2018

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van 4 mei 2018 lezen we hoe het Lavans stadion (stadion de Braak) is getaxeerd. Daarin wordt een zeer positief beeld geschetst van de huidige exploitatie van het stadion. Stichting Belangen Helmond Sport (SBHS) ontvangt jaarlijks €185.715 van de drie huurders en heeft te maken met ongeveer €40.000 aan kosten, dit betekent een netto resultaat van ongeveer €145.000. Vanaf 2020 zou dit resultaat stijgen naar ongeveer €185.000. Dit roept bij de PvdA de volgende vragen op:

  • Klopt het geschetste beeld in het Eindhovens Dagblad? Zo ja, hoe rijmt dit met de huidige financiële positie van SBHS (zie ook besluit 6 van raadsvoorstel 87 juni 2016)? Zo nee, waar is de taxatiewaarde van €1.96 miljoen op gebaseerd?

Indien de uiteenzetting in het Eindhovens Dagblad klopt, is met de fictieve huurverhoging in 2020 van ruim 52% voor de huurder BVO Helmond Sport ruim €1 miljoen  gemoeid.

  • Hoe realistisch is een huurverhoging van 52% (van €118.000 naar €180.000) voor de belangrijkste gebruiker van het Lavans stadion, BVO Helmond Sport? Hoe is dit te rijmen met de financiële positie van BVO Helmond Sport?
  • Is het college bereid het taxatierapport te delen met de raad?
  • Is, zoals staat genoemd in besluit 6d van raadsvoorstel 87 juni 2016, de mogelijke koop van het stadion door de gemeente Helmond al vooraf extern getoetst op staatssteun? Zo ja, kunnen wij dit verslag ontvangen? Zo nee, wanneer is het college voornemens deze toets te laten plaatsvinden?

het positief geschetst beeld in het Eindhovens Dagblad, is het voor ons onduidelijk hoe in de loop der jaren de schuldenpositie van SBHS heeft kunnen ontstaan.

  • In hoeverre heeft BVO Helmond Sport in de afgelopen 10 jaar niet aan haar betalingsverplichtingen aan SHB voldaan?
  • Zijn er in de afgelopen 10 jaar middelen vanuit SBH naar BVO Helmond Sport gegaan? Zo ja, wat was hiervoor de aanleiding?
  • Is er sprake van een schuldenlast van BVO Helmond Sport aan SBHS? Zo ja, hoe hoog is deze en wat gaat er met deze schulden gebeuren als er sprake is van een nieuw stadion?

We stellen deze vragen omdat BVO Helmond Sport een van de belangrijkste huurders is van de nieuw te bouwen sport- en (be)leefcampus de Braak en de huursom voor hen €265.000 zal bedragen.

vriendelijke groet,

Mohammed Chahim

raadsvoorstel 87 van 1 juni 2016 besluit 6:

6.het kader van het borgen van de veiligheid van het stadion tijdens de overbruggingsperiode tot aan de realisatie van de vernieuwing van de Braak een oplossing te zoeken voor situatie van de Stichting Belangen Helmond Sport (SBHS). In grote lijn wordt een oplossing voorgesteld waarbij de stichting een nieuwe lening krijgt onder voorwaarde dat de gemeente het stadion op het moment van realisatie kan overnemen voor de totaalsom van de dan geldende schulden. In detail:

 a) een nieuwe lening tegen een marktconforme rente te verstrekken met daarbij de bepaling dat, als de gemeente gebruikmaakt van de terugkoopoptie in de erfpachtakte, het bedrag van de uitstaande leningen verrekend wordt met de verschuldigde koopsom.

 b) deze lening in jaartranches en ieder jaar onder strikte voorwaarden beschikbaar te stellen. Het bedrag voor ieder jaar bepalen op grond van een liquiditeitsoverzicht en investeringsplan voor het hoogstnoodzakelijk onderhoud uitsluitend gericht op de veiligheid van de gebruikers van het stadion. Eén van de voorwaarden zal zijn dat er uitzicht is op realisatie van het totaalplan en dat de afspraken bij beslispunt 2 zijn nagekomen.

 c) deze lening over alle jaartranches maximaal op € 650.000,- vast te stellen en het college te machtigen om de jaartranches aan de stichting ter beschikking te stellen.

d) de koop van het stadion op het moment van realisatie, inclusief bedragen en randvoorwaarden vast te leggen met de stichting SBHS en deze vooraf extern te laten toetsen op staatssteun. Uitgangspunt hierbij is dat de koopsom van het stadion niet meer is dan de totaalsom van hypotheek en leningen die dan op het stadion rusten.