11 juni 2015

PvdA Helmond Voorjaarnota 2015

Inleiding
Voorzitter, het huidige college zit er nu ruim een jaar. Dus een goed moment om samen een rapport op te stellen.

Ik ga beginnen met het bezuinigingsplan. Het college gaf bij de begroting 2015 aan dat er flink bezuinigd en gaf op hoofdlijnen aan waar en bezuinigd moest worden. Men deed nog een mislukte poging om alternatieve bezuinigingsvoorstellen te presenteren, maar stiekem was het allang beklonken. De belofte uit het coalitieakkoord om in samenspraak met de raad tot de bezuinigen te komen, bleek in de praktijk niet veel voor te stellen.

Men kreeg de voordeel van de twijfel van mijn fractie en we waren enorm benieuwd naar de uitkomsten van de gesprekken van de stad. Het doel van het college was dan ook om “samen zoeken naar innovatieve mogelijkheden om vorm te geven aan de bezuinigsopgave”. De resultaten hiervoor zouden hun uitwerking vinden in de voorjaarsnota 2014. Het college wil ‘onontkoombare’ knelpunten ‘definitief’ oplossen. Onze fractie heeft dat helaas niet teruggelezen in de voorjaarsnota en we vrezen dat met de koers waar nu voor gekozen is, de raad vaak geconfronteerd zal worden met tegenvallen.

Wijkaccommodaties
Laten we beginnen met de bezuiniging op de wijkaccommodaties. Mijn fractie was benieuwd naar de invulling van de bezuiniging op de wijkaccommodaties van €500.000. Wij denken, net zoals het vorige college in 2011, dat dit niet haalbaar is (ik verwijs naar mijn inbreng tijdens de begroting). Het college kiest ervoor om dit in eerste instantie volledig te boeken op de beheerkosten. Mocht dit niet lukken dan gaan we ook kijken naar het eventueel sluiten van accommodaties. Het college komt nog met een details uitwerking en gaat nog onderzoeken wat nog meer kansen zijn voor wijkaccommodaties (denk aan para-commercie) en zien kansen om het beheer te koppelen aan het op te richten Stadsleerbedrijf. Toen ik dit las viel ik bijna van mijn stoel voorzitter. Ik heb me echt afgevraagd wat het college het afgelopen half haar heeft gedaan? Deze bezuiniging raakt de sociale structuren in onze stad in het hart! Het moet toch niet zo lastig zijn om uit te zoeken wat maximale bezuiniging die te behalen is op beheer? Hoe eerder we bewoners kunnen informeren over mogelijke sluiten, hoe meer men zich hierop kan voorbereiden. Doe je dit pas tijdens de begrotingsbehandeling van 2016, dan krijgen vrijwilligers wel heel weinig en de teleurstelling zal alleen maar groter zijn. Over paracommercie kan mijn partij ook de nodige opmerkingen maken. Nog los van de bezwaren van (horeca)ondernemers, lijkt mij de ligging van de meeste wijkaccommodaties niet ideaal, denk aan de overlast die kan ontstaan.

Voorzitter, dit is niet het enige open-eind die wij kunnen terugvinden in de voorjaarsnota.

  • De bezuiniging op cultuur kan niet per 1 januari worden ingeboekt, maar pas in 2019.
  • Waar eerst sprake was van bezuinigen op professionele instellingen, waar mijn partij uitdagingen zag/ziet, maar wel kon steunen gezien de omstandigheden. Echter zien wij dat de reguliere cultuur-budgetten nu ineens met €370.000 worden verlaagd. Juist in posten die de afgelopen jaren zeer succesvol bleken. Juist projecten bedacht vanuit de stad, waar co-creatie centraal stond! U kunt begrijpen dat wij het hier mee oneens zijn.

Wat me ook stoort voorzitter, is dat het bezuiningsoverzicht niet is ge-update. Die €450.000 op cultuur gaan we sowieso niet halen. Hoe gaat het college primair hiermee om, want we hebben met meer risico’s en onzekerheden te maken. Gaan we teren op onze reserves of blijft iedere bezuiniging staan binnen het programma. Ik wil het college ook vragen over hoe zijn de

Peel 6.1.
Een meer actuele open-eind is toch echt de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. Wij lezen in de krant dat de Peelgemeenten er met elkaar uit zijn. Er is besloten het toekomstig Werkbedrijf niet onder Peel 6.1 te laten vallen. Hoppa, besloten door de colleges van B&W in de Peel. U leest het niet door de raden van de Peelgemeenten, maar door de colleges. Wat nu de oorzaak was of dilemma waar het college mee zit, daarover zijn we niet ingelicht. De berichten of RIBs vanuit het Helmondse college staan haaks op de opmerkingen van B&W uit andere peelgemeenten. “Helmond zou geen ambtenaren willen inbrengen”, “De samenwerking wordt door Helmond in een keer teniet gedaan” De gemeente Deuren kwam met een brief of “Helmond nog wel achter de uitgangspunten van de Peel 6.1 zou staan?” Ik vertrouw erop dat wij als raad, in het kader van transparantie, een kopie van die brief ontvangen? Ook wordt er gesuggereerd dat de nieuwe samenstelling van het Helmondse college hier debet aan is. Ik zou graag een reactie hierop willen horen van de wethouders van de SP en GL. Dit vind ik nogal een verwijt en in de politiek betekend zwijgen helaas instemmen. Voorzitter, dit alles heeft te maken met vertrouwen en ik vrees dat ons image een grote deuk heeft opgelopen met onze vrienden van de Peelgemeenten. Oh nog een korte twee korte vragen: wanneer mogen wij, in het kader van democratische legitimiteit, meebeslissen over de Peel 6.1 en wat betekend dit mogelijke verschil van inzicht financieel? Of is hier ook al in de Jaarrekening van 2014 rekening mee gehouden J.

Zwembad
Het vorige college beloofde ons dat er voor maart 2010 met een voorstel zou komen. Helaas heeft dit niet veel gebracht. Het huidige college gaat een stap verder met haar belofte. Het college streeft naar het realiseren, ja mensen, realiseren van een nieuwe zwemvoorzieningen , maar gaat uit van particulier initiatief (het komt uit de lucht vallen). Voorzitter, we vinden een nieuwe zwemvoorziening belangrijk voor onze stad en vragen het college iets minder vrijblijvend met dit onderwerp om te gaan. Hoe lang blijven we wachten op zo’n initiatief?

Grondbeleid

Voorzitter, op pagina 20/21 lees ik dat de gemeente haar grondexploitatie wil verbeteren. Mooi. Hierbij schrijft het college “kan gedacht worden aan het tegen het licht houden van lopende overeenkomsten”. Het college twijfelt blijkbaar of dit gedaan moeten worden. Voorzitter, dit lijkt mijn partij een must-do. Het dossier Suytkade, heeft mijn fractie wederom doen afvragen of wij of voldoende informatie beschikken om college besluiten in dit dossier goed te kunnen beoordelen. Dit lijkt mijn partij een perfect onderwerp om te laten onderzoeken door de rekenkamercommissie, maar laten we dit volgende week verder bespreken.

Sociaal Innovatief Fonds
Tijdens de begrotingsbehandeling vroeg ik mij af waarom dit niet toegankelijk was voor gewone Helmonders. Ik zei toen “Wij hopen namelijk dat dit fonds juist makkelijk te bereiken is voor de inwoners van de stad die op eigen initiatief de 0-lijn binnen de decentralisatie willen verbeteren. Ik kan mij herinneren dat ik gelezen heb dat initiatieven uit de maatschappij de kans krijgen om iets met dat sociaal innovatief fonds te doen”. Wethouder VAN DER ZANDEN antwoorde hierop : Dan heeft de heer Chahim het niet goed gelezen.” Goed om te lezen dat het college daar in ieder geval op is teruggekomen! Nu sluit het zich weer volledig aan bij ons eigen verkiezingsprogramma. Mijn tijd is beperkt en ik zou graag verder op dit sociaal innovatief fond willen ingaan, zeker met betrekking op de uitvoering. Ik neem aan dat we dit ook nog in de commissie zullen bespreken?

Leonarduswijk
Goed dat eindelijk ook de in de Leonarduswijk wordt geïnvesteerd.

Moties
Dan tot slot wil ik een aantal moties aankondigen:

  • Motie Kansen provinciale bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’
  • Motie omleiding N279 om Dierdonk
  • Motie ondertunneling spoorwegovergangen
  • Motie opschorten ouderbijdrage Jeugd-GGZ
  • Motie vervangen sluis 8 & herinrichting bedrijventerrein Hoogeind

Bijlages: