1 juli 2016

PvdA Motie Gezondheidseffecten Q-Koorts en andere overdraagbare ziekten van dier op mens (zoönoseuitbraken) unaniem aangenomen in gemeenteraad!

Onlangs is bekend geworden dat het aantal dodelijke slachtoffers van de Q-koorts uitbraak driemaal hoger (in totaal minimaal 74) is dan tot nog toe werd aangenomen en dat het om slachtoffers gaat waarvan Q-koorts als oorzaak van overlijden is vastgesteld en het aantal werkelijke dodelijke slachtoffers waarschijnlijk nog veel hoger ligt. Helaas wordt de diagnose chronische Q-koorts nog vaak wordt ‘gemist’ en als gevolg hiervan er nog minimaal 400 patiënten zijn waarbij de diagnose Q-koorts niet is gesteld, waardoor gepaste behandeling niet kan plaatsvinden. We zien dat er nog steeds (maandelijks gemiddeld minimaal 1) mensen overlijden als gevolg van chronische Q-koorts en het daarmee de verwachting is dat het aantal dodelijke Q-koortsslachtoffers de komende jaren nog fors zal toenemen. De motie van de PvdA fractie, ingediend tijden da raadsvergadering van 29 juni 2016, roept het college op om in navolging van de Provinciale Staten van Brabant, het kabinet te verzoeken om zo spoedig mogelijk nader onderzoek te doen onder risicogroepen met betrekking tot chronische Q-koorts. Daarnaast roept de motie op om een breed onafhankelijk landelijk onderzoek te starten, over de wijze waarop de overheid is omgegaan met  de hulpverlening aan slachtoffers van de Q-koortsuitbraak, met als belangrijkste doel vast te stellen op welke wijze de overheid bij zoönose uitbraken het beste kan omgaan met de zorg voor slachtoffers (inmiddels heeft de ombudsman aangegeven hier onderzoek naar te doen). En als laatste om maatregelen te inventariseren, die onze gemeente kan nemen om de risico’s van Q- koorts en andere zoönose uitbraken in de toekomst te beperken c.q. te voorkomen. De motie ondersteund feitelijk de oproep van PS eerder deze week. De motie werd ingediend namens de PvdA, HA, SP, D66, HH, Plan!, GroenLinks en Lokaal Sterk, en is unaniem aangenomen.

Zie hier voor de motie: PvdA Motie Onderzoek Q-koorts 28 juni 2016