14 januari 2016

PvdA-raadsvragen over behandeling autisme plus antwoorden van het College

Onze fractie heeft eind oktober 2015 onderstaande vragen over het stoppen van de behandeling van autistische jongeren (in Eindhoven) door Kentalis gesteld. Dit vanwege het regionale belang hiervan. Het college heeft deze vragen op 5 januari 2016 beantwoordt. Onderstaand treft u deze vragen en antwoorden aan:

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Onlangs kwam ons ter ore dat Kentalis stopt met behandeling autistische jongeren in Eindhoven. We hebben begrepen dat er bij de dagbehandeling plaats is voor ongeveer 33 kinderen en dat deze nagenoeg altijd vol zat. Vaak gaat het hier om kinderen die al lange tijd thuis zaten omdat de behandeling bij andere instellingen vastliep, vanwege de multiproblematiek (autisme in combinatie met een communicatiestoornis). Meestal kreeg men een doorverwijzing naar Kentalis. Kentalis bood een zeer specialistische dagbehandeling aan, waardoor veel van deze kinderen uiteindelijk
weer teruggeleid kon worden naar school, werk of (reguliere) dagbesteding. Als fractie hebben wij hierover de volgende vragen:
 Is de gemeente Helmond op de hoogte van het voornemen van Kentalis om te stoppen met de behandeling van autisme?
 Klopt het dat Kentalis ook voor Helmondse autistische kinderen opvang biedt?
 Klopt het dat er na het stoppen van Kentalis voor deze kinderen nu geen enkele vorm van opvang meer wordt geboden?
 Heeft de gemeente zicht op hoeveel kinderen dit betreft binnen de gemeente Helmond?
 Hoe is de gemeente Helmond van plan om deze zorg voor deze groep kinderen te waarborgen?
 Klopt het dat het programma ‘Levensloopbegeleiding plus’ van Kentalis, in tegenstelling tot de gemeente Eindhoven, niet door de gemeente Helmond wordt vergoed?

Namens de PvdA fractie,
Mohammed Chahim

Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
1. Ja.
2. Ja, er maakt op dit moment 1 Helmonds kind gebruik van het type dienstverlening waarmee Kentalis gaat stoppen.
3. Deze vraagde speelde ook bij ons, en dat was aanleiding voor een ambtelijk bezoek op woensdag 21 oktober jl. Eindhoven en Helmond hebben toen een verkennend gesprek gevoerd met Kentalis. Kortgezegd komt het erop neer dat Kentalis haar dienstverlening aan kinderen met een stoornis in het Autistisch Spectrum niet langer uit de Zorgverzekeringswet (ZVW) bekostigd krijgt, wanneer er geen sprake is van een combinatie met een spraak- taalstoornis. Het Rijk had naar Kentalis aangegeven dat Kentalis met deze dienstverlening geen Zvw-doelen realiseerde maar
onderwijsdoelen en doelen die vallen onder de Jeugdwet. Op 16 december is een vervolgoverleg geweest met Kentalis met de verantwoordelijke directies/coördinatoren van de Samenwerkingsverbanden (waar het gaat om onderwijs) en met de verantwoordelijken inkoop (waar het gaat om jeugdzorg).
4. Voor behandeling met verblijf telt Kentalis 1 kind waarvan de voogd woonachtig is in Helmond.
5. Zie de hiervoor genoemde overleggen. Daarnaast heeft Kentalis in gesprek met de Berkenschutse, GGZ-E, Herlaarhof en Combinatie Jeugdzorg goede afspraken gemaakt over overname van
dienstverlening. Laatste vier organisaties hebben overeenkomsten Jeugdhulp met ons gesloten, en op basis daarvan kunnen zij hun dienstverlening bekostigd krijgen.

6. Het is niet zo dat Kentalis bekostigd krijgt vanuit gemeente Eindhoven. Dat neemt niet weg dat het fenomeen Levensloopbegeleiding – en rapporten die daar over geschreven zijn – op dit moment kunnen rekenen op belangstelling.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geantwoord.
Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester                                                                        de secretaris
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel                       mr. drs. A.P.M. ter Voert