9 april 2012

PvdA stemt tegen voorstel Arbeidsmarktbeleid

 

Op 3 april werd het voorstel Arbeidsmarktbeleid in de raadsvergadering besproken.

Dit was de bijdrage van Mirjam namens onze fractie:

 

Al in de commissie heb ik aangegeven dat mij een grote triestheid bekroop bij het lezen van het jaarplan. Dat we weliswaar al een hele tijd weten dat het heel erg moeizaam wordt om nog iets te kunnen doen voor hen die op de laagste treden van de ladder van de arbeidsmarkt staan maar dat zo bij elkaar opgesomd het beeld echt schrikbarend is!

Vooral de gekorte percentages op de bedragen die we als gemeente nog kunnen inzetten zijn verontrustend.

 

Werk is niet voor iedereen even makkelijk te vinden, en zeker niet door iedereen zelfstandig.

De samenleving heeft niet alleen een grote verantwoordelijkheid voor inkomensbescherming, maar ook om deze mensen de kans te geven hun talenten te ontplooien op de arbeidsmarkt.

De Partij van de Arbeid heeft de overtuiging dat ieder mens het verdient om mee te kunnen doen in de samenleving. Solidariteit is: mensen laten meedoen in de samenleving.

De kracht en de kwaliteit van de samenleving worden bepaald door onderlinge betrokkenheid. Niet “ ieder voor zich” maar “oog voor elkaar”.

Met de juiste scholing. Met extra begeleiding. Met extra werkplekaanpassingen.

Het is vervolgens aan werkgevers om werk aan te bieden.

De lokale overheid kan iedereen motiveren om het goed te doen.

Door de juiste prikkels te geven en voorbeelden te stellen.

 

De PvdA-fractie mist in het voorliggende plan, ondanks de mooie intenties, wel een aantal dingen. Ten eerste de concrete cijfers bij de doelen. Iets waar in het verleden in deze raad nogal eens is gehamerd. De intenties zijn goed maar de doelen te vaag.

En dat het zwaar wordt om de taken uit te kunnen voeren is ook duidelijk.

Wat vind de wethouder eigenlijk van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) en de voorlopige uitkomsten van de pilot?

 

We missen ook een pleidooi voor het uitvoeren van laaggeschoolde arbeid. Het is goed om flink in te zetten op scholing maar daarmee moeten we niet de indruk wekken dat het werk op bv agrarische bedrijven slechts voor Polen en Roemenen geschikt is. Over deze laatste groep, de MOE-landers, lezen we trouwens niets in het voorliggend plan.

 

Wethouder de Leeuw heeft beloofd te bezien of het mogelijk is de leer-werktrajecten van Dhr. Mostafa Jafel onder te brengen bij werkgelegenheidstrajecten. Dit vinden we nog steeds niet terug.

 

In Helmond hebben we te kampen met een relatief grote groep langdurige werklozen, het granieten bestand. Dit blijkt bovendien in een omvangrijke mate van generatie op generatie te worden doorgegeven. Waarom wordt deze groep ook niet of nauwelijks genoemd?

Zijn er plannen en/of ideeën hoe met deze groep om te gaan? Bijvoorbeeld de gemeente Helmond als werkgever. De PvdA pleit ervoor dat wordt onderzocht

wat we zelf als gemeente kunnen betekenen voor een aantal van de moeilijk bemiddelbaren uit het bestand.

 

Uw jaarplan arbeidsmarkt 2012 is naar de mening van de Partij van de Arbeid te eenzijdig

en met veel te weinig meetbare doelen opgesteld. Daardoor zijn er voor de fractie van de PvdA onvoldoende garanties te bespeuren dat dit plan recht zal doen aan het belang van alle Helmonders. Met spijt concluderen we dat we met voorliggend plan niet kunnen instemmen.

 

De SP stemde alleen tegen op het onderdeel WWnV, de PvdA bleek de enige partij die tegen het voorstel stemde.