16 juni 2015

PvdA vraagt interpellatie debat rondom Peel 6.1

Presidium gemeenteraad Helmond

cc college en raad

Helmond, 10 juni 2015

Geacht presidium,

Peel6-1De fractie van de PvdA, Lokaal Sterk, D66, FVvL en Senioren 2013 hebben zich enorm gestoord aan de gang van zaken rondom de Peel 6.1.

In raadsinformatiebrief 32 lezen wij, dat de focus van Peel 6.1 op dit moment komt te liggen bij Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. Er is unaniem door de gemeenten besloten dat er voorlopig geen businesscases worden toegevoegd aan Peel 6.1.

Blijkbaar loopt de samenwerking stroef. Wij betreuren het dat wij niet deelgenoot zijn gemaakt van ‘het probleem’!

Met verbazing lezen wij in de brief van het college van Deurne, d.d. 29 april 2015, aan het college van Helmond, dat het college van Helmond zich niet kan vinden in de Paddenstoel-nota 2013. Een nota die vastgesteld is door de zes gemeenteraden in de Peel!

Op 24 maart 2015 bevestigde het college van B&W van Helmond aan het college van B&W van Deurne, dat alle taken uit de overeengekomen businesscases worden overgebracht naar de GR Peel 6.1. Daarna lezen wij, dat op 17 april 2015 het college van B&W van Helmond de rechtspositionele overgang van medewerkers naar de GR Peel 6.1 ter discussie heeft gesteld. In dezelfde brief meldt het college van B&W van Deurne, dat zij voorlopig haar ambtelijke inzet in het governance-deel in ‘redelijkheid’ reduceert.

Kortom, er is kennelijk al sinds maart 2015 onenigheid m.b.t. de uitgangspunten van de GR Peel 6.1. Wij constateren, dat wij als raad pas op 27 mei 2015 summier zijn geïnformeerd, niet deelgenoot zijn gemaakt van het ‘probleem’ en enkel zijn geconfronteerd met ‘de oplossing’. In geen enkele commissievergadering van Bestuur en Economie (voorheen Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden), waar de stand van zaken m.b.t. de Peel 6.1. een terugkomend agendapunt is – zijn wij op de hoogte gebracht van de in de brief van Deurne beschreven problemen.

De fractie van de PvdA, D66, FVvL, Lokaal Sterk en Senioren 2013 zijn ontevreden over de gang van zaken en willen duidelijkheid van het college. Wij vragen daarom een interpellatiedebat aan met het college van B&W. Daar willen wij zowel inhoudelijk als procesmatig de gang van zaken aan de orde stellen. Wij verzoeken u dit interpellatiedebat te laten plaatsvinden tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 16 juni 2015 om 19:30u.

Met vriendelijke groet,

PvdA
Mohammed Chahim

D66
Noureddine Zarroy

Senioren 2013
Sandra Stijkel

FVvL
Henriëtte Verouden

Lokaal sterk
Harrie van Dijk