29 mei 2018

PvdA wil Rekenkameronderzoek stand van zaken ambtelijke organisatie.

Vanavond hebben de PvdA Helmond en CDA Helmond bijgevoegde motie indienen tijdens de raadsvergadering. Het is een motie aan de gemeenteraad, met als verzoek in te stemmen met een Rekenkameronderzoek naar het strategisch personeelsbeleid van de gemeente Helmond. Meer specifiek naar 1) de aard, omvang en oorzaken van de knelpunten met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van de personele bezetting en 2) de inzet van de eerdere door de gemeenteraad geaccordeerde impuls van € 4 miljoen (in 2016). Daarnaast vragen we adviezen van de Rekenkamer, onder andere over de wijze waarop de raad sturing kan geven aan en controle kan uitoefenen op de omvang van de ambtelijke organisatie in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.
Waarom nu al deze motie?
Wij zijn van mening dat het voor de nieuwe raad zeer gewenst is om een objectief beeld te hebben van de ontwikkelingen binnen het ambtelijk apparaat. Wij allemaal hebben veel ambitie voor onze mooie stad. Kijk alleen al naar het nieuwe coalitieakkoord. En alle fracties zullen daar vanuit hun eigen achtergrond nog een schepje bovenop willen doen. Al die ambities vragen een sterk ambtelijk apparaat. Immers, onze ambtenaren zijn in de meeste gevallen degenen, die de zaken uitwerken. De brief die wij bij het overdrachtsdossier ontvingen, stelde op dat moment al dat het ambtelijk apparaat een stevige impuls nodig heeft. Dit was met name ingegeven door de Managementletter van Deloitte uit februari 2018. In het nieuwe coalitieakkoord is dit summier uitgewerkt en ook in het formatiedossier vinden we beperkt informatie.
Kortom, een nieuwe raad, een nieuwe start; een goed moment voor een objectieve en volledige nulmeting! En ook een goed moment om als raad na te denken over hoe wij sturing mee willen uitoefenen, ook op dit thema.
En dan is het heel handig als we tijdig – en dus voor de Programmabegroting – deze foto hebben.