Op verzoek van PvdA Helmond gaat het college aan de bel trekken bij de staatssecretaris over het wegvallen van ESF-gelden voor het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk.

Door Nathalie Peijs op 5 oktober 2018

Ten aanzien van de begeleiding van kwetsbare jongeren heeft onze fractie in de gemeenteraad de volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld:

Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders,

Geen netwerk waar je op terug kan vallen voor een baan; onzeker zijn over hoe jij mensen kan benaderen voor werk; in spanning of je direct werk kan vinden waarmee je de lopende rekeningen kan betalen. Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen hier bijna dagelijks mee. Jobcoaches helpen dankzij een EU-bijdrage leerlingen met de begeleiding naar werk. Deze begeleiding is succesvol, maar gaat op de schop.
 1. Kent u het bericht ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’? https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/
 2. Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?
 3. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel jongeren in onze gemeente niet meer naar werk begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF)?
 4. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van jobcoaches, stagebegeleiders, enzovoort, in Helmond verloren gaan door het wegvallen van deze middelen?
 5. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor de gemeente Helmond door het wegvallen van deze begeleiding?
 6. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe moge worden van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen? Zo nee, waarom niet?
 7. Is de gemeente Helmond bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten voor werkbegeleiding?
 8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Hartelijk dank alvast voor uw reactie.

Namens de PvdA Helmond,

Nathalie Peijs

 

Beantwoording College:

 1.  Ja, wij zijn bekend met het bericht.
 2. Wij zijn, net als de PVDA, van mening dat het belangrijk is dat de kwetsbare jongeren waarover in het bericht wordt besproken, begeleid worden naar werk en dat ze niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan. 
 3. Het feit dat er geen beroep meer kan worden gedaan op de ESF-gelden, wil niet zeggen dat jongeren niet meer begeleid worden in de gemeente Helmond. Scholen voor praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs hebben een reguliere, wettelijke taak in de begeleiding van jongeren.
 4. Zoals hierboven beschreven is het niet zo dat kwetsbare jongeren door het wegvallen van de ESF-gelden niet meer begeleid worden naar werk. Het wegvallen van de ESF-gelden heeft wel invloed op de intensiteit van de begeleiding. Namens zeven scholen voor praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs in Helmond, hebben we in 2017 een beroep gedaan op ESF-gelden. Het betrof een aanvraag voor extra inzet op de reguliere begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk. Sommige scholen hebben de ESF-gelden gebruikt om een stagebegeleider aan te stellen die zich specifiek richt op de stagebegeleiding van kwetsbare jongeren. Die functie is komen te vervallen. Namens de geconsulteerde scholen kunnen we aangeven dat de taken nu weer als voorheen over de overige medewerkers verdeeld worden. Het is lastig om te zeggen hoeveel FTE verloren is gegaan, omdat niet alle middelen besteed zijn aan het inzetten van FTE. Bovendien is stagebegeleiding verricht door (vaste) medewerkers die ook andere taken hebben en opsplitsing in gemaakte uren (FTE) nagenoeg onmogelijk is
 5. Wij zijn van mening dat kwetsbare jongeren niet de dupe mogen worden van gekissebis over centen. Naast de reguliere taak die scholen voor praktijk- en speciaal onderwijs hebben, worden kwetsbare jongeren (leerlingen van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) ook via Peelportaal begeleid. In het PeelPortaal worden jongeren die iets ‘extra’s’ nodig hebben na hun vmbo-opleiding via Portaalcolleges bij lokale werkgevers geholpen om branchegerichte vaardigheden aan te leren naast de reguliere vakken als Nederlands, rekenen en loopbaanbegeleiding. Na afloop van het Portaalcollege stromen de jongeren door naar het entree-onderwijs bij het ROC Ter AA of naar Senzer die de verdere begeleiding richting werk op zich neemt. Daarnaast zijn er vanaf 1 april 2018 vanuit het provinciale subsidieprogramma Veerkrachtige Arbeidsmarkt een 3-tal extra jongerencoaches ter werk gesteld bij Senzer om de begeleiding richting werk uit te breiden. Zij werken onder aansturing van een tevens extra ingezette meewerkend voorman vanuit de aanpak Jeugdwerkloosheid.
 6. Binnen deze (bestaande) structuren wordt er alles aan gedaan om kwetsbare jongeren te begeleiden naar werk. 
 7. Subsidieaanvragen worden in de reguliere processen meegenomen en bekeken.
 8. Wij zijn bereid om middels een brief onze zorgen te uiten bij staatssecretaris Tamara van Ark over het feit dat het niet meer mogelijk is om gebruik te maken van ESF-gelden voor het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk.
Nathalie Peijs

Nathalie Peijs

Kandidaatstellingscommissie over Nathalie: “Nathalie is als oud-ambtenaar binnen het sociaal domein in Helmond geen onbekende persoon. Ruim negen maanden geleden is zij vertrokken als ambtenaar bij de gemeente en is nu als zelfstandig adviseur actief. Nathalie is vele jaren actief geweest binnen de PvdA. Nathalie is uitermate deskundig op het sociale domein maar kan ook goed functioneren binnen

Meer over Nathalie Peijs