9 juli 2010

Samen Investeren

 

In de Raadsvergadering van 6 juli was aan de orde het programma Samen Investeren. De reactie daarop van onze fractie heb ik in die vergadering als volgt verwoord:

Samen Investeren in Brabant Stad is een belangrijk programma. Niet alleen voor Brabant, voor de 5 betrokken steden maar zeker ook voor de inwoners van Helmond. Verbetering, verfraaiing, behoud van waarden en economische impulsen vormen het hart van dit programma. Daarmee zijn forse investeringen gemoeid. Investeringen die echter juist door dit programma financieel een boost krijgen door de subsidie van de Provincie en bijdragen van derden.

Uit de actualisatie van het programma Samen investeren blijkt niet dat er een poging is gedaan om op de projecten te bezuinigen dan wel door schrappen, dan wel door goedkopere oplossingen te bedenken dan wel door een langere termijn voor de uitvoering te kiezen, het zogenaamde  temporiseren.

Vanwege gewijzigde bijdragemogelijkheden van provincie en derden wordt b.v. het centrumplan in tijd wel aangepast maar dit levert eerder een verhoging van gemeentelijke uitgaven op dan een verlaging.

Nou is dat temporiseren een probleem vanwege de deadlines die de Provincie stelt voor de totstandkoming van de projecten en de daarop te verlenen subsidie.

Onze fractie heeft de hartenkreet van de wethouder om bij partijgenoten in de Provincie te pleiten voor clementie wat betreft deze termijnen ter harte genomen.

Vanwege de crisis is het alleszins geoorloofd om uitstel  te verzoeken en vanuit onze fractie is dat verzoek bij de PS-leden van de Pvda-fractie dan ook zowel mondeling als schriftelijk gedaan.

Het is voor onze fractie heel moeilijk een besluit tot actualisatie te nemen als er geen afweging kan worden gemaakt met de aangekondigde bezuinigingen die mogelijk juist de zachte sector gaan treffen.

De PvdA fractie zou daarom de beslissing over de investeringen die gepaard gaan met het programma Samen investeren in BrabantStad graag combineren met de komende begrotingsonderhandelingen. Op die manier kan een optimale integrale afweging worden gemaakt, waarbij de bezuinigingen over de verschillende beleidssectoren worden verspreid.

Omdat we tevens zien dat veel van de projecten in het investeringsprogramma zeker een meerwaarde voor de stad hebben willen we niet zover gaan om in dit stadium tegen het gehele investeringsprogramma te stemmen. De PvdA-fractie wil daarom in elk geval de zekerheid inbouwen dat een eventueel vrijkomend bedrag niet automatisch naar een ander project van dit programma gaat. Vrijkomende bedragen kunnen mogelijk worden ingezet om de bezuinigingen in de zachte sector te verzachten.

Daarom willen wij het volgende amendement indienen:

Amendement op raadsvoorstel 90 tot vaststelling geactualiseerd programma Samen Investeren.

aan de besluiten toevoegen

  • 5. Projecten uit het programma samen Investeren worden alleen doorgezet indien de cofinanciering van de provincie en derden ook gegarandeerd is. Indien om welke reden ook cofinanciering niet  langer aan de orde is wordt het geplande bedrag niet toegevoegd aan andere projecten uit het programma Samen Investeren. De Raad zal zo spoedig mogelijk na vrijkomen van deze middelen een afweging maken waaraan deze besteed zullen worden.

 

Wethouder Stienen heeft in de vergadering nadrukkelijk verklaard naar de Raad terug te komen als een project uit het programma Samen Investeren niet door gaat of wordt gewijzigd. Wat er dan moet gebeuren beslist de Raad, zo heeft hij verklaard. Hij heeft dat zelfs herhaald en het wordt in de notulen vastgelegd. Daarmee was ons amendement overbodig geworden en hebben we het ingetrokken.

Mirjam van der Pijl

.