9 maart 2013

Urgente woningzoekenden

 

 

Voorafgaand aan de Raadsvergadering van 5 maart heeft de SP in het vragenuurtje een aantal vragen gesteld over de urgentwoningzoekenden. Een onderwerp wat reeds eerder op de agenda gezet door de PvdA samen met de SP.
Later in die Raadsvergadering hebben SP en PvdA begeleidende motie ingediend die door wethouder Stienen is overgenomen.

Jos Boetzkes, fractievoorz.

 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Betreffende: urgente woningzoekenden

 

De raad,

Gehoord de beraadslaging,

 

Constaterende dat:

–          urgente woningzoekenden op dit moment onvoldoende geholpen kunnen worden binnen de gemeente Helmond,

–          maatwerk ontbreekt, waardoor mensen niet de hulp of ondersteuning krijgen die zij nodig hebben,

–          de problemen van mensen hierdoor groter worden, waardoor op een later moment veel meer inspanningen moeten worden verricht,

 

Van mening dat:

–          urgente woningzoekenden moeten kunnen rekenen op een systeem dat hen daadwerkelijk helpt bij het snel vinden van een passende woning,

–          herinvoering van de urgente status hier een oplossing voor kan bieden,

 

Roept het college op om:

–          met corporaties en hulpverlenende instanties om de tafel te gaan zitten om urgentie opnieuw mogelijk te maken in het huidige woonverdeelsysteem,

–          afspraken te maken over de maximale wachttermijn voor urgente gevallen,

–          de raad te blijven informeren over de voortgang,

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP-fractie,                                                 Namens de PvdA-fractie,

 

 

Erik de Vries                                                                     Jos Boetzkes

 

.