13 oktober 2014

Vervolg vragen “Gratis trouwen”

Geacht college,

Op 1 oktober ontvingen we antwoorden op onze vragen over het gratis trouwen waarin onlangs een verandering is doorgevoerd.
Op een van deze vragen werd aangegeven dat “maatwerk” zal worden geleverd aan paren, die een (waardige) huwelijksceremonie van minimaal van €150,= niet kunnen betalen.
Wat de criteria zijn, hoe paren daarvan kunnen weten, hoe het maatwerk er uitziet, hoe de toetsing plaatsvindt bleven uit deze antwoorden onbekend.
Daarnaast riep de passage, dat “een gratis huwelijk bovendien in trek is als goedkoop alternatief voor een geregistreerd partnerschap” de vraag op of dit dan niet gratis kon op de maandagmorgen.
Via ambtelijke weg zijn een aantal vragen beantwoord en is er meer duidelijk geworden.
We willen graag een bevestiging daarvan door het college.
Zo blijkt, dat in de zin over het geregistreerd partnerschap een notariële akte voor samenleving was bedoeld.
Ons voorstel om paren te vragen naar de reden van hun keuze voor een gratis huwelijk om daarmee gemakkelijker te kunnen praten over een (te) krappe kas is, zo blijkt uit ambtelijke reactie, goed in te passen. In geval van financiële beperkingen zal dan, als maatwerk, een procedure zoals in de tussenvorm van €150,= kunnen worden aangeboden.
Onze vragen zijn daarom:
• Kunt u bevestigen dat de gebruikte term “geregistreerd partnerschap” was verward met een notariële akte voor samenleving?
• Bent u voornemens de procedure zodanig aan te passen dat een vraag naar de reden van keuze voor een gratis huwelijk wordt gesteld, zodat een andere procedure kan worden aangeboden bij financiële problemen?

We blijven echter van mening dat deze manier van werken voor een aantal paren reden kan zijn af te zien van een huwelijkssluiting zolang het “maatwerk” niet algemeen bekend is.
Daarnaast vragen we u nogmaals om u, tezamen met andere gemeenten, te richten tot de verantwoordelijk minister om een verandering in de wetgeving tot stand te brengen rondom deze kosteloze voltrekkingen, zodanig dat inderdaad alleen de mensen die het financieel moeilijk hebben ervoor in aanmerking komen.
Namens de fractie van de PvdA
Mirjam van der Pijl