9 juni 2012

Voorjaarsnota 2012

 

“Een beleidsarme voorjaarsnota” …..

 

…….Zo heeft u ons de VJN 2012 gepresenteerd. De onduidelijkheden in de financiële armslag van de gemeente door de noodzakelijke Rijksbezuinigingen en de val van het kabinet zijn hieraan debet.

Op pag. 8 geeft u aan dat deze voorjaarsnota minder sturend zal zijn voor de komende begroting dan voorheen. De grote klappen zullen dus in november gaan komen. Dan komen wij ook terug op zaken als bv Onroerend Zaken Belasting.

De essentie van politiek bedrijven is keuzes maken. De keuzes dienen gemaakt te worden op basis van de sociaaleconomische- en maatschappelijke positie van de Helmondse burgers met als doel een sociaal stabiel klimaat te creëren om verder te kunnen in het belang van ons stad.

 

De PvdA heeft een andere maatschappelijke visie dan dit College.

De basis voor een acceptabele strategische investering wordt gevormd door een eerlijker verdeling van de lasten.

De PvdA is ook voor “Samen de schouders eronder, MAAR waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen”.

Dat is nodig om voorstellen die zowel recht doen aan de noodzaak tot veranderingen als een behoefte aan zekerheid bij de burgers.

Wie doorslaat naar een van beide, bedient wellicht bepaalde groepen in de samenleving, maar bewijst de Helmondse samenleving als geheel geen dienst.

 

De PvdA kiest voor het verzachten van de bezuinigingen op de allerzwaksten zoals bv het openhouden van de Oversteek en ondersteunen van de Stichting Vluchteling als Naaste. Wij sluiten niet uit dat andere, minder ingrijpende keuzes mogelijk zijn voor mensen die het hardste nodig hebben.

 

Armoede in Helmond, de armste stad van Brabant

Sinds 2009 is het aantal werklozen in Helmond opgelopen. Alhoewel de nieuwe aanpak voor jeugdige werklozen in Helmond vruchten lijkt af te werpen is deze nog steeds structureel hoger dan in de regio en in Nederland.

Ook is het aantal bijstandsgerechtigden gestegen. In 2012 zullen – zoals verwacht – 12% van de Helmondse huishoudens een inkomen tot 105% van het sociaal minimum hebben. Dit betreft 4.200 huishoudens.

82% van de ingeschreven woningzoekenden hebben een jaarinkomen beneden de 20.000,– euro, aldus de managementrapportages 2010 van Woonizie en Volksbelang.

Vergeleken met de meeste gemeenten in de regio hebben met name de ouderen in Helmond vaker een lage draagkracht en hoge draaglast. Zij zijn tevens verminderd zelfredzaam en hebben vaker een lagere kwaliteit van leven.

Dit is mede te verklaren door de bevolkingsopbouw in Helmond, meer laag opgeleiden en meer huishoudens met lage inkomens.

 

Beleidsmatig neemt zorg voor elkaar een steeds belangrijkere plaats in.

Maar dit vertaald zich niet in meer vrijwilligers of meer mantelzorgers.

Ook is er 9% van 19-64 (zeer) ernstig eenzaam, bij de 65-plussers is dat percentage nog hoger.

 

Onze stad snoeit in de huidige crisis onevenredig hard in voorzieningen voor de meest kwetsbare mensen en de gevolgen hiervan worden steeds duidelijker zichtbaar. Steeds meer waardevolle sociale initiatieven leggen het loodje.

Met name noemen we Stichting Vluchteling als Naaste. Om deze stichting in haar transitie naar zelfstandigheid te helpen dienen wij een motie in.

 

Motie: Vluchteling als Naaste

 

Perspectief

Voorstellen om het aantal uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen, dienen gebaseerd te worden op het bieden van zekerheid. In deze onzekere tijden is zekerheid noodzakelijk om de veranderingen acceptabel te maken.

Daarom is het belangrijk om, zowel bij het uitgeven van het bedrijventerreinen als bij het arbeidsmarktbeleid, het daadwerkelijk “arbeidsvolume” als criterium te hanteren.

Het beleid dient in principe afgeleid te zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestaande arbeidspotentieel van de Helmondse bevolking c.q. individuen tussen de 15 en 65 jaar in Helmond, over het algemeen laag opgeleiden. (Brainportdoelstellingen)

 

Flexibele arbeid moet weer worden waar het in Nederland voor bedoeld was. Voor de werknemer een opstapje naar vast werk en voor werkgever de mogelijkheid om flexibel mee te ademen met de economie.

Geen goedkoop alternatief voor vaste arbeidscontracten.

Het is belangrijk om mensen goed te begeleiden om zo snel mogelijk een vaste baan te vinden.

Het Werkplein moet hier een belangrijke rol in hebben. De ontwikkelingen daarin moeten transparant en zichtbaar gemaakt worden zowel voor de Helmondse politiek als voor de Helmondse burgers.

 

Grondexploitatie en woningmarkt

In de Jaarrekening 2011 wordt een verlies op de grondexploitatie van € 6 miljoen gepresenteerd.

Hierdoor resteert in de algemene reserve van het grondbedrijf nog € 5,2 voor toekomstige verliezen.

Om de komende jaren eventuele verliezen op te kunnen vangen, stelt het College voor om de algemene reserve van het grondbedrijf op te hogen tot

€ 15 miljoen en dus € 9,8 miljoen uit andere reserves vrij te maken.

Wij kregen tot nu toe onvoldoende  inzicht in deze materie en de PvdA wenst van uw College transparant overzicht van de ontwikkeling van het grondbedrijf van 2000 t/m 2012!

 

De financiële sector en de bouwsector met hun roekeloze gedrag hebben onze gezamenlijke welvaart op het spel gezet.

Wij vinden dat de woonmarkt niet gedreven mag worden door commerciële belangen maar moet opkomen voor publieke belangen.

De marktconforme neoliberale filosofie, heeft mensen grote problemen bezorgd.

Mensen zitten vast aan hun huurwoningen, mensen vinden geen woningen en mensen raken verstrikt in de hypotheekval, omdat hun woning minder waard is dan de uitstaande hypotheek.

Daarom  vindt de PvdA dat het College elke drie maanden de stand van zaken over de grondexploitatie en de woningmarkt in Helmond moet bespreken in de cie’s  RF en MO&E! Graag uw reactie.

 

Sport

Er wordt naast de al eerder gereserveerde € 1 miljoen € 2 miljoen extra uitgetrokken om Knelpunten Sport op te kunnen lossen. Is dit wel verantwoord in deze tijd? Er kunnen wel andere, grotere problemen aangewezen worden. Waar blijft de uitgewerkte versie van de in begin 2010 opgestelde sportnota? Dan pas kunnen we echte keuzes maken.

 

 

Leonarduswijk

Verbaasd lezen wij dat u de gereserveerde bedragen binnen Samen Investeren wilt ontlabelen. Een zeer onbehagelijke gevoel bekruipt ons omdat dit geld wordt weggesluisd om te gebruiken voor de Ruit. De Leonardus wijk behoeft echter de volledige aandacht en  kan niet nog meer achterstand krijgen t.o.v. de rest van Binnenstad-Oost. Of wil het college soms wachten tot dat de wijk volledig verloederd is om zo subsidies te ontvangen vanuit het Rijk of Europa. Weer lang wachten kunnen we deze wijkbewoners en Helmond als stad niet aandoen!

 

Stadswinkel

Een van de ambities is om over te gaan tot het verder optimaliseren van de dienstverlening van de stadswinkel. De maximumtarieven voor rijbewijzen en identiteitskaarten maken dit ook noodzakelijk.

Helmondse bewoners kunnen via digitale weg een afspraak met de stadswinkel maken. Degenen die hiervan gebruik maken zijn te spreken over deze vorm van dienstverlening. Toch  moeten we ten  volle beseffen dat er groepen in onze gemeente woonachtig zijn, m.n. bepaalde ouderen en mensen die de taal niet onder de knie hebben, die in het geheel verstoken zijn van de digitale wereld.

Daarom lanceren wij het voorstel om voor de genoemde doelgroepen  in de stadswinkel één loket zonder afspraak één dagdeel in de week open te stellen. Deze manier leidt het ertoe dat men de overtuiging krijgt dat de gemeente daadwerkelijk voor al haar burgers klaar staat.  Het vertrouwen in de gemeente zal hiermee  stijgen.

 

Motie: stadswinkel

 

Gratis fietsenstalling NS

Als wij aan parkeerbeleid denken, dan denken wij vooral aan fietsenstallingen. Wij zijn van mening dat er gezien het gemeentelijke fietsbeleid een grote gratis bewaakte fietsenstalling bij het nieuwe centrale station moet komen. We hebben drie gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum die prima voldoen. Het zou geweldig zijn als de vele duizenden forensen gemotiveerd en gestimuleerd worden om met de fiets naar het station te komen en de trein te nemen door een gratis bewaakte fietsenstalling.

 

Midtermreview

De midtermreview geeft een ogenschijnlijk zeer positief beeld. Maar liefst 60% van de voornemens zou gehaald zijn. In werkelijkheid is de situatie veel minder rooskleurig dan de overwegend groene kleur doet vermoeden. Het laaghangend fruit is geplukt. Op een aantal majeure projecten is het zo goed als stilgevallen. Daarnaast is er een aantal zaken die op zijn zachts gezegd niet helemaal lopen…

  • Het oplossen van bibliotheekvoorzieningen als gevolg van de weggevallen wijkfilialen
  • De plannen rondom een nieuw zwembad
  • De Groene Peelvallei
  • Het Centrumplan
  • De al eerder genoemde sportnota

Bovendien hebben we de afgelopen 2 jaar een aantal keer moeten meemaken dat het college op een zeer ongelukkige manier voorstellen publiekelijk maakte die na veel commotie werden teruggenomen. Gestuntel in de communicatie lijkt eerder regel dan uitzondering. Voorbeelden zijn het leerlingenvervoer, de sluiting van de bibliotheekfilialen, het NMCH, de brandweer, de sluiting van de wijkhuizen, de sloop van het Speelhuis en nu weer het tijdelijke theater. De communicatieblunders van dit college veroorzaken continue onrust in de stad. Ook de PvdA wil graag dat er in Helmond veel te doen is maar dan niet om halfbakken plannen van het college.

 

Bezuinigingen

In de aanloop van deze behandeling van de VJN is getracht een raadsbrede bezuinigingscommissie in te stellen. Alhoewel de PvdA de nodige bedenkingen had over een dergelijke cie betreuren wij dat het instellen ervan niet is gelukt. Des te treuriger was het dat uitgerekend de coalitiepartijen uiteindelijk hebben tegengestemd. Achteraf blijkt dat het benodigde bezuinigingsbedrag lang niet zo hoog zal zijn als destijds werd voorgespiegeld, iets wat de PvdA al had voorspeld. Toch willen wij gehoor geven aan de oproep om dan maar per partij met bezuinigingsvoorstellen te komen. Zonder in detail te gaan geven wij aan  bezuinigingsmogelijkheden te zien in:

  • Het (tijdelijk) verlagen van de storting in het investeringsbudget met € 2 miljoen
  • De subsidie voor het kunstkwartier met € 500.000 verlagen
  • 5 tot 10 % bezuinigen op onderhoud van wegen en groen (zie de Henri Dunanttunnel…het kan!)
  • Een ‘operatie dor-hout’, oftewel het doorlichten van alle abonnementen en lidmaatschappen uit de ambtelijke organisatie en te schrappen wat niet meer nodig is.

In november zullen we bezien welke van deze voorstellen we in een motie of amendement zullen vervatten.

Daarnaast zijn we benieuwd naar de effecten van de 10% bezuinigingsopdracht in het gemeentelijk personeel.

In de cie ABA willen we graag bespreken of er knelpunten ontstaan, zowel voor het personeel zelf als voor het functioneren van de gemeente als geheel.

Een extra bezuiniging in de vorm van snijden in eigen vlees is denkbaar, bij de begroting zullen we er zo nodig op terugkomen.

 

Wie een antwoord wil geven op het tanende vertrouwen en de groeiende vervreemding moet meer doen dan een begroting op orde brengen.

 

.