31 december 2015

Voorstel PvdA-D66 inzake spreekrecht burgers in raadsvergaderingen

Geachte leden van het Presidium,

Op de agenda van de raadsvergadering van 5 januari a.s. staat het voorstel om de verordeningen rond het spreekrecht voor burgers aan te passen.

Het geven van spreekrecht aan burgers is een manier om burgers meer te betrekken bij de besluitvorming van de raad. Daar staan wij voor als PvdA.

Het argument dat in het voorstel wordt genoemd om de verordening inzake spreekrecht in raadsvergaderingen aan te passen; “schijnspreekrecht” , maakt de redenatie dat een raadsvergadering een ritueel is en een schijndemocratisch proces net zo waar!

Bij nadere lezing van het voorstel blijkt dat het gehele artikel dat inspreken voor burgers in de raadsvergadering mogelijk maakt, art. 18, wordt geschrapt. Dit stuit ons tegen de borst.

In de commissievergadering hebben velen de consequenties waarschijnlijk niet overzien.

Juist in deze tijd, waarin burgers klagen over de beperkte inbreng die ze hebben bij politieke besluitvorming (de kranten staan er vol van) en waarin politici roepen dat  de kloof tussen burgers en henzelf moet worden verkleind, vinden wij dit voorstel ongepast.

In eerste instantie leek het voorstel  het spreekrecht voor burgers uit te breiden door de mogelijkheid te scheppen ook in commissievergaderingen in te kunnen spreken over zaken waar eerder een uitzondering voor gold (bv stukken waarvoor zienswijzen konden worden ingediend). Het is integendeel een volledige inperking van de mogelijkheid voor burgers om hun mening kenbaar te maken en ontneemt burgers de mogelijkheid inbreng te hebben bij de formele beraadslagingen.

Wij vragen ons af voor welk probleem deze maatregel een oplossing is en welk signaal we als politici hiermee afgeven aan onze burgers.

Wij stellen voor dit voorstel van de agenda af te halen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

 

Namens de fracties van PvdA Helmond en D66 Helmond

Mohammed Chahim en Noureddine Zarroy