Samenvatting & 10 speerpunten

Samenvatting
Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, en sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal: voor het voorzien in het eigen bestaan, het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd en voor sociale contacten.

Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze stad is. Een stad waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en discriminatie bestreden worden en waarin we onderling het vertrouwen versterken. Gelukkig gaat het met veel mensen gewoon goed. Maar een te grote en bovendien groeiende groep mensen dreigt achterop te raken. Ze hebben weinig hoop voor de toekomst en waarderen het eigen leven met een mager zesje. Daar maken we ons zorgen over. Dit kan leiden tot een grotere en diepere scheiding tussen de groep die kansen heeft en deze weet te benutten, en de groep voor wie dit moeilijker is. Teveel mensen hebben geen, of moeilijk, toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Wie een arbeidsbeperking heeft of op 55-jarige leeftijd werkloos is geworden, komt nauwelijks meer aan een baan. En jongeren van allochtone afkomst worden vaak gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk.

Er zijn nog steeds (groeiende) verschillen in inkomen, vermogen, opleidingskansen, arbeidszekerheid, gezondheid, levensduur en in de toegang tot de woningmarkt. Je economische positie bepaalt steeds meer je gezondheid. Ook de groeiende afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen baart ons als PvdA zorgen.

Samenvatting Verkiezingsprogramma PvdA Helmond

Onze 10 speerpunten

1. Zeker zijn van kansen voor iedereen we zorgen dat alle Helmonders actief mee kunnen doen met een fatsoenlijk betaalde en zekere baan waarvan je rond kan komen en als dat niet mogelijk is; met een beschutte baan, een gesubsidieerde baan, met een leerbaan of met een baan bij het sociale werkbedrijf. En vanzelfsprekend zonder discriminatie!

2. Zeker zijn van hulp bij armoede door te zorgen dat geen Helmonder onder de armoedegrens valt door het verstandig en solidair toepassen van schuldhulpverlening en het bijstandsbeleid, en met speciale aandacht voor kinderen.

3. Zeker zijn van goed onderwijs door ervoor te zorgen dat er voor alle Helmonders goed onderwijs is, in gemengde scholen, zonder discriminatie of segregatie met veel aandacht voor het ontwikkelen van klimaatbewustzijn, gezondheid en cultuur, met vakonderwijs gericht op de lokale bedrijfsvraag, en met extra aandacht voor onderwijs in de Nederlandse taal, ter bevordering van de integratie. We staan voor een leven lang leren en we willen dat meer kinderen gebruik kunnen maken van een aantrekkelijke verlengde schooldag.

4. Zeker zijn van goede zorg, dichtbij door ervoor te zorgen dat elke Helmonder die zorg nodig heeft die ook krijgt door professionals in sociale teams te voorzien van een maatwerkbudget en meer handelingsruimte, door de procedures zo eenvoudig mogelijk te houden, en de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te organiseren. We willen een
verbreding van het aanbod van kwetsbare jongeren en ouderen, en wij creëren de komende periode gesubsidieerde banen in de zorg voor meer handen in huis en aan het bed.

5. Zeker zijn van een gezond leven door te zorgen voor goede sport- en speelaccommodaties in alle wijken, handhaving van de vangnetregeling voor schoolzwemmen en door het actief stimuleren van een gezonde levensstijl voor alle generaties en bevolkingsgroepen.

6. Zeker zijn van een solidaire stad door onze vrijwilligers en mantelzorgen te ondersteunen en hun eigen kracht te onderkennen, door het gratis beschikbaar te stellen van een VOG voor vrijwilligers, door medezeggenschap te organiseren voor cliënten en mantelzorgers, door het creëren van dagopvang, logeerhuizen en respijtzorg om de mantelzorgers te ontlasten

7. Zeker zijn van een schone en veilige omgeving door te zorgen dat alle Helmonders zich veilig voelen door meer wijkagenten. En ook door het stimuleren van goede samenwerking van iedereen die aan de veiligheid kan bijdragen, zoals boa’s, buurtpreventieteams, maar ook instellingen zoals corporaties en scholen.

8. Zeker zijn van een betaalbare duurzame woning door sociaal woonbeleid te voeren dat begint met een eerlijke toewijzing. We zetten alles op alles dat Helmonders niet langer dan 2 jaar hoeven te wachten op een sociale huurwoning. Daarnaast willen we dat corporaties meer woningen gaan bouwen en toewijzen aan Helmonders met een middeninkomen. We willen dat alle corporaties hun woningvoorraad verduurzamen, met oog voor de woonlasten van (sociale) huurders.

9. Zeker zijn van een klimaatneutrale stad door Helmond in 2035 aan de eisen van een klimaatneutrale stad te laten voldoen. Dit doen we door de OZB-belasting te vergroenen om daarmee het aantrekkelijk te maken je huis te verduurzamen, maar ook door met corporaties afspraken te maken over klimaatmaatregelen zodat ook de lage en middeninkomen (financieel) kunnen profiteren van duurzaamheid.

10. Zeker zijn van een bereikbare stad door rekening te houden met toekomstige ontwikkeling zoals elektrisch rijden, fietsen, maar ook autonoom (auto)rijden. Daarom zullen we voorzichtig te zijn met grote (fysieke) investeringen. Verder willen we het OV gebruik stimuleren in de stad. Hierbij willen we dat de flexbus kosteloos toegankelijk wordt voor studenten en willen we dat ook mensen met een businesscard van de flexbus gebruik kunnen maken en willen we
bij de NS pleiten voor lange treinen tijdens de ochtend -en avondspits.