Verkiezingsprogramma 2022-2026: Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Helmond!

Verkiezingsprogramma PvdA 2022-2026 is vastgesteld door de ALV!

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Helmond!

Klik hier voor de samenvatting van het verkiezingsprogramma 2022!

Veel Helmonders hebben het goed en hebben een fijn leven: ze hebben een huis en baan, kunnen goed meedoen aan de maatschappij, in een steeds mooier wordende stad. Te veel Helmonders hebben het echter zwaar: ze hebben géén baan of een te laag inkomen, ze kunnen
– vooral door de stijgende woonlasten – de eindjes moeilijk of zelfs niét aan elkaar knopen en ervaren daardoor gezondheidsproblemen. Kortgezegd, ze kunnen niét volwaardig meedoen aan de maatschappij. En hun kinderen hebben daardoor ook weer minder kansen op een goede toekomst.

Álle Helmonders hebben te maken met de wereldwijde klimaatcrisis: dat het klimaat door ons menselijk handelen gaat veranderen staat voor de PvdA als een paal boven het rijzende water, en dat we onze levensstijl daarom zullen moeten veranderen ook.

Als lokale politieke partij moeten we de vraag ‘hoe ziet het Helmond van morgen eruit?’ beantwoorden. De coronacrisis heeft zichtbaar gemaakt dat er in onze stad te veel verdeeldheid en ongelijkheid is. Een betaalbare woning, werken voor een fatsoenlijk salaris, het steuntje in de rug als je dat nodig hebt, even kunnen buurten in het wijkhuis: het is voor veel mensen onzeker of zelfs onhaalbaar geworden. De
tweedeling in de maatschappij wordt steeds groter, en dat kunnen wij niet accepteren. Ook de gevolgen van de klimaatcrisis worden – als we geen actie ondernemen – steeds groter, en dat mogen wij niet accepteren.

De PvdA kiest voor programma’s, die gebaseerd zijn op investeren in plaats van bezuinigen. En gelukkig kan dat ook, want Helmond staat er financieel goed voor. Met steun aan de door de coronacrisis getroffen sectoren en het oplossen van de coronaschulden voorkomen we dat de meest kwetsbare mensen het zwaarst getroffen worden. En met investeringen en steun voor diegenen die het niet zelf kunnen betalen zorgen wij dat alle Helmonders mee kunnen doen in de energietransitie.

Juist nu is het belangrijk om vast te houden aan onze kernwaarden van bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid, en dus om publieke voorzieningen lokaal niet af te breken en de ongelijkheid te verkleinen. Al onze voorstellen staan in het teken van het tegengaan van de (gevolgen van de) tweedeling en van het tegengaan van de (gevolgen van de) klimaatverandering. Als
voor dat laatste (hoge) extra uitgaven nodig blijken te zijn dan zullen we dat moeten accepteren, zolang de zwaarste lasten maar rechtvaardig door de breedste schouders worden gedragen. In ons verkiezingsprogramma staat daarvoor een keur aan maatregelen.

Voor de PvdA Helmond staan daarbij de volgende uitgangspunten centraal:
Bescherm kwetsbaren. De ouderen en de zieken, die het grootste (corona-)gezondheidsrisico lopen, de kinderen in ontwrichte gezinnen of die opgroeien in kleine huizen en met laaggeletterde ouders, de mensen met psychische problemen, de verslaafden en daklozen, die uit beeld dreigen te raken en waarvoor als we niet uitkijken morgen nog minder hulp beschikbaar is.
Houd de publieke infrastructuur, waaronder de zorg, overeind. Voorzieningen op het gebied van armoedebestrijding en (jeugd)zorg; Senzer en dagbesteding, en culturele initiatieven zoals onze bibliotheek, onze musea, het Speelhuis, de Cacaofabriek, het Annatheater, het Kunstkwartier, toneel- en zangverenigingen en(sport)verenigingen. Deze infrastructuur vormt het bindmiddel van onze stad.
Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dit is altijd ons uitgangspunt. Het kan niet zo zijn dat schulden collectief gedragen worden en winsten privaat blijven. Daarom moeten we zorgen voor eerlijke lokale belastingen en kwijtscheldingsregels, zowel voor burgers als bedrijven en instellingen. We willen de oplopende tweedeling in de maatschappij tegenhouden en zo veel mogelijk verminderen.
Iedereen heeft recht op goed wonen. Alle Helmonders hebben recht op betaalbare woonruimte. We sturen op het betaalbaar houden van de totale woonlasten. Als er in het kader van de Helmondse bijdrage aan het oplossen van de klimaatcrisis sprake moet zijn van extra lasten, dan zorgen we dat die rechtvaardig worden verdeeld. Er moet meer worden gebouwd, en meer worden verduurzaamd. De mensen die dat niet zelf kunnen betalen steunen we.
Werk is en blijft heel belangrijk. We helpen mensen die hun baan kwijt zijn geraakt zo snel mogelijk weer aan het werk. Ook willen we dat mensen een eerlijk en fatsoenlijk inkomen krijgen. We investeren in (bij)scholing. Daarom bouwen we de werkgevers-servicepunten om naar servicepunten voor werkgevers én werknemers en creëren we participatiebanen voor maatschappelijk relevante functies. Het is belangrijk dat we alles op alles zetten om de vacatures in de fundamentele sectoren, zoals zorg, onderwijs, welzijn, en de noodzakelijke technische beroepen in te vullen. Een imagoversterking van het MBO is daarbij heel belangrijk.
Een groene en leefbare stad. Met investeringen in de openbare ruimte maken we onze gemeente en het centrum sterker, aantrekkelijker en duurzamer. En vooral ook leefbaarder, want we gaan daarmee de hittestress – als gevolg van de klimaatverandering – tegen.
Verhef zekerheid tot norm. Zorg dat schaarse middelen terecht komen bij mensen die ze het hardst nodig hebben. Ook de lokale economie en overheid zijn de afgelopen jaren meegegaan in de doorgeslagen flexibilisering en marktwerking (ook binnen het sociaal domein). Het moet eerlijker, fatsoenlijker en beter. Niet alleen op de goedkoopste prijs selecteren. De gemeente Helmond zal hiervoor zelf het goede voorbeeld geven in haar subsidie-, inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Blijf innoveren. Een positief gevolg van de coronacrisis is dat veel voorheen onmogelijke zaken ineens mogelijk werden. : Voorheen ongedachte samenwerkingen, zoals tussen ziekenhuis en wijkzorg, tussen de BOA en leerplichtambtenaren, tussen horecaondernemers, werden ineens haalbaar. Meer thuiswerken werd ineens haalbaar, wat de verkeersdeelname vermindert en daardoor het klimaat
ontziet. We moeten blijven innoveren en met slimme oplossingen komen om de grote uitdagingen van deze tijd (klimaatverandering, tweedeling, oplopende tekorten en prijzen) het hoofd te kunnen bieden.