Standpunten

Zoeken

1. Ons plan voor een betaalbare woning voor iedereen

In Helmond, net als in de rest van ons land, is er sprake van een flinke woningnood. Voor starters is het nagenoeg onmogelijk om een fatsoenlijke en betaalbare woning te vinden. Vanuit regionale studies (de MIRT-onderzoeken) is de verwachting dat vanwege de groei van de regionale bevolking het nodig zal zijn dat ook Helmond blijft groeien. Tot zo’n 120.000 inwoners. Maar dat is alleen haalbaar als er zo’n 10.000 woningen gebouwd zullen gaan worden.

Lees verder

10. Ons plan voor sport voor iedereen

Sportbeoefening is belangrijk voor alle leeftijdsgroepen. Van de jeugd tot ouderen. Het draagt bij aan een goede gezondheid (dus minder zorgproblemen), aan een goed sociaal leven (dus minder eenzaamheid) en aan meer levensgeluk. Wij waarderen en ondersteunen de inzet van de vele vrijwilligers bij de sportverenigingen. Sport zet mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. Dit geldt vooral voor jongeren met minder kansen en volwassenen met lage inkomens. De Gemeente ondersteunt verenigingen en deze inwoners waar nodig.

Lees verder

11. Ons plan voor mobiliteit

De leefbaarheid in onze gemeente staat op diverse plekken onder druk, door de druk van het nog steeds toenemende autoverkeer. Ook voor de deelnemers aan het verkeer is het vervelend als verplaatsingen (veel) meer tijd kosten dan eigenlijk zou hoeven.

Lees verder

12. Ons plan voor eigentijds lokaal bestuur

Het lokale bestuur is er voor de inwoners en bedrijven. Om te regelen wat in een complexe samenleving geregeld moet worden, en om vrij te laten wat mogelijk is. De gemeente bewaakt hierbij het algemene belang en zoekt daarbinnen actief naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan vragen en wensen van inwoners en bedrijven. Zij moeten daarom zo goed mogelijk worden gehoord, en in de besluitvorming worden betrokken.

Lees verder

2. Ons plan voor goed werk en een fatsoenlijk inkomen

Betekenisvol werk met een rechtvaardig inkomen is voor de meeste mensen de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. En als het hebben van een betaalde baan niet lukt, zorgen we dat mensen op een andere manier volwaardig mee kunnen doen.

Lees verder

3. Ons plan voor liefdevolle zorg

De PvdA Helmond vindt dat iedereen die zorg nodig heeft die ook moet krijgen. Jongeren, ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. De zorgvraag van de cliënt moet centraal staan, en niet het systeem, of de regels, of winstmaximalisatie van een aanbieder. Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn niet acceptabel. De PvdA vindt het onacceptabel dat armere mensen met een ongezonde levensstijl gemiddeld 7 jaar korter leven dan welgestelde inwoners. Daarom vinden wij het bevorderen van een gezonde levensstijl, en preventieve zorg, om bijvoorbeeld obesitas en andere welvaartsziekten te bestrijden, van het grootste belang. Een goede sociale basisinfrastructuur en sociale cohesie zijn voor de PvdA essentieel. De gemeente draagt actief bij aan het faciliteren en organiseren daarvan. Jongeren worden vroegtijdig in contact met sport, cultuur en bewegen gebracht. Daarmee wordt hun gezondheid bevorderd, wordt het speelplezier vergroot, en wordt voorkomen dat ze later zorg nodig hebben. Sociale teams spelen daar een belangrijke rol in. Lukt voorkomen niet, dan wordt de juiste zorg geboden. Samen zorgen we voor zorg en welzijn in Helmond.

Lees verder

4. Ons plan voor Onderwijs met gelijke kansen voor ieder kind

De PvdA Helmond vindt goed onderwijs voor alle kinderen van het allergrootste belang, met speciale aandacht voor de kinderen van ouders met lage inkomens, omdat die de grootste kans hebben om onderwijsachterstanden op te lopen. Beginnend bij de allerkleinsten, om taal- en leerachterstanden te voorkomen, en voor iedereen, om laaggeletterdheid te voorkomen. Onderwijs vormt mensen, en bevordert behalve algemene kennis ook sociale vaardigheden, een gezonde levensstijl en klimaatbewustzijn. Scholen zijn daarom niet alleen lesgebouwen, maar ook (sociale) ontwikkelingsplekken.

Lees verder

5. Ons plan voor bestaanszekerheid voor alle Helmonders

Voor ons is het onaanvaardbaar dat de verschillen tussen arm en rijk in Nederland en zeker ook in Helmond steeds groter worden. Armoede tast het gevoel van vrijheid en bestaanszekerheid aan. In Helmond zijn zo’n 2.500 kinderen, die opgroeien in armoede. Die staan meteen op achterstand. Bijna 7.000 Helmondse huishoudens hebben schulden, soms problematische. De PvdA wil deze mensen helpen, vóórdat ze te erg in de problemen komen. Gemeenten moeten (met vroegsignalering en preventie) goede hulp bieden. Zodat onze inwoners kunnen blijven meedoen, rondkomen en vooruitkomen.

Lees verder

6. Ons plan voor een schone en duurzame toekomst

De PvdA erkent de menselijke verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering. We zullen met spoed een energietransitie moeten doorlopen om voor ons nageslacht een leefbare wereld na te laten. Daarbij hebben we er extra aandacht voor dat de energietransitie de ongelijkheid en de tweedeling in de maatschappij niet mag vergroten. Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie, en indien nodig met hulp.

Lees verder

7. Ons plan voor een veilig en rechtvaardig Helmond

Je veilig voelen in de leefomgeving. Dat is voor iedereen een heel basale wens. Hoewel veel inwoners Helmond een relatief veilige stad vinden, moeten zaken zoals intimidatie, vandalisme, inbraken en drugsgerelateerde criminaliteit toch streng worden bestreden. Juist in kwetsbare wijken, waar jongeren het minste toekomstperspectief hebben, is de criminaliteit het hoogste. Omdat voorkomen beter is dan genezen zal toekomstperspectief voor de jongeren dus bijdragen aan het terugdringen van criminaliteit.

Lees verder

8. Ons plan voor een saamhorig, solidair Helmond

In een vrije, fijne samenleving hebben we vooral oog voor wat ons bindt, in plaats van wat ons verdeelt. Iedereen, ongeacht je geslacht, je seksuele voorkeur, je geloof of je beperking moet gelijk worden behandeld en aan de samenleving kunnen meedoen. Voor discriminatie is geen plek.

Lees verder

9. Ons plan voor kunst en cultuur voor iedere Helmonder

Kunst en cultuur is geen luxe. Zowel door het zelf te doen, als door het te ondergaan, draagt kunst bij aan ontplooiing en aan levensgeluk. Het vermindert eenzaamheid en is effectief als preventieve inzet bij jeugd- en ouderenzorg.

Lees verder