Standpunten

Zoeken

Zeker zijn van een bereikbare stad

door rekening te houden met toekomstige ontwikkeling zoals elektrisch rijden, fietsen, maar ook autonoom (auto)rijden. Daarom zullen we voorzichtig te zijn met grote (fysieke) investeringen. Verder willen we het OV gebruik stimuleren in de stad. Hierbij willen we dat de flexbus kosteloos toegankelijk wordt voor studenten en willen we dat ook mensen met een businesscard van de flexbus gebruik kunnen maken en willen we bij de NS pleiten voor lange treinen tijdens de ochtend -en avondspits.

Lees verder

Zeker zijn van een betaalbare duurzame woning

door sociaal woonbeleid te voeren dat begint met een eerlijke toewijzing. We zetten alles op alles dat Helmonders niet langer dan 2 jaar hoeven te wachten op een sociale huurwoning. Daarnaast willen we dat corporaties meer woningen gaan bouwen en toewijzen aan Helmonders met een middeninkomen. We willen dat alle corporaties hun woningvoorraad verduurzamen, met oog voor de woonlasten van (sociale) huurders.

Lees verder

Zeker zijn van een gezond leven

door te zorgen voor goede sport- en speelaccommodaties in alle wijken, handhaving van de vangnetregeling voor schoolzwemmen en door het actief stimuleren van een gezonde levensstijl voor alle generaties en bevolkingsgroepen.

Lees verder

Zeker zijn van een klimaatneutrale stad

door Helmond in 2035 aan de eisen van een klimaatneutrale stad te laten voldoen. Dit doen we door de OZB-belasting te vergroenen om daarmee het aantrekkelijk te maken je huis te verduurzamen, maar ook door met corporaties afspraken te maken over klimaatmaatregelen zodat ook de lage en middeninkomen (financieel) kunnen profiteren van duurzaamheid.

Lees verder

Zeker zijn van een schone en veilige omgeving

door te zorgen dat alle Helmonders zich veilig voelen door meer wijkagenten. En ook door het stimuleren van goede samenwerking van iedereen die aan de veiligheid kan bijdragen, zoals boa’s, buurtpreventieteams, maar ook instellingen zoals corporaties en scholen.

Lees verder

Zeker zijn van een solidaire stad

door onze vrijwilligers en mantelzorgen te ondersteunen en hun eigen kracht te onderkennen, door het gratis beschikbaar te stellen van een VOG voor vrijwilligers, door medezeggenschap te organiseren voor cliënten en mantelzorgers, door het creëren van dagopvang, logeerhuizen en respijtzorg om de mantelzorgers te ontlasten

Lees verder

Zeker zijn van goed onderwijs

door ervoor te zorgen dat er voor alle Helmonders goed onderwijs is, in gemengde scholen, zonder discriminatie of segregatie met veel aandacht voor het ontwikkelen van klimaatbewustzijn, gezondheid en cultuur, met vakonderwijs gericht op de lokale bedrijfsvraag, en met extra aandacht voor onderwijs in de Nederlandse taal, ter bevordering van de integratie. We staan voor een leven lang leren en we willen dat meer kinderen gebruik kunnen maken van een aantrekkelijke verlengde schooldag.

Lees verder

Zeker zijn van goede zorg, dichtbij

door ervoor te zorgen dat elke Helmonder die zorg nodig heeft die ook krijgt door professionals in sociale teams te voorzien van een maatwerkbudget en meer handelingsruimte, door de procedures zo eenvoudig mogelijk te houden, en de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te organiseren. We willen een verbreding van het aanbod van kwetsbare jongeren en ouderen, en wij creëren de komende periode gesubsidieerde banen in de zorg voor meer handen in huis en aan het bed.

Lees verder

Zeker zijn van hulp bij armoede

door te zorgen dat geen Helmonder onder de armoedegrens valt door het verstandig en solidair toepassen van schuldhulpverlening en het bijstandsbeleid, en met speciale aandacht voor kinderen.

Lees verder

Zeker zijn van kansen voor iedereen

We zorgen dat alle Helmonders actief mee kunnen doen met een fatsoenlijk betaalde en zekere baan waarvan je rond kan komen en als dat niet mogelijk is; met een beschutte baan, een gesubsidieerde baan, met een leerbaan of met een baan bij het sociale werkbedrijf. En vanzelfsprekend zonder discriminatie!

Lees verder